pp
X

Specjalizacje > Prawo korporacyjne

1)    opracowywanie dokumentacji (w tym umów, statutów) i reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądem rejestrowym
2)    rejestracja spółek, stowarzyszeń, fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
3)    obsługa procesów przekształceń, podziału i łączenia spółek
4)    obsługa bieżąca w zakresie przygotowywania zgromadzeń wspólników, opracowywania projektów uchwał organów spółki, regulaminów zarządu i rady nadzorczej
5)    obsługa procesu likwidacji i upadłości przedsiębiorców
6)    prowadzenie mediacji, negocjacji i procesów sądowych w sporach między wspólnikami/akcjonariuszami a członkami organów spółek