pp
X

Specjalizacje > Prawo procesowe,mediacje

1)    prowadzenie negocjacji
2)    reprezentacja w postępowaniach mediacyjnych i ugodowych
3)    reprezentacja w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji? przygotowanie i wniesienie pozwu lub wniosku, nadzór nad przebiegiem postępowania, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania, w tym odpowiedzi na pozew/wniosek, środków odwoławczych, w tym apelacji, zażaleń, skarg
4)    reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
5)    sporządzanie skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
6)    reprezentacja w postępowaniu przed Sądem Najwyższym