pp
X

Specjalizacje > Zamówienia publiczne

1)    przygotowywanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy ? Prawo zamówień publicznych
2)    analiza prawna dokumentacji przetargowej
3)    sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Zamawiających i Wykonawców
4)    reprezentacja Wykonawców i Zamawiających w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, w szczególności przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
5)    reprezentacja Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
6)    sporządzanie środków ochrony prawnej w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany, odwołań, skarg, odpowiedzi na wnoszone przez innych uczestników postępowania środki ochrony prawnej
7)    opracowywanie umów konsorcjum, umów o podwykonawstwo, w tym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC