pp
X

Specjalizacje > Audyt prawno-finansowy (due dilligence)

Kompleksowe badanie kondycji prawnej spółki obejmuje m.in. analizę i badanie:


1)    dokumentacji korporacyjnej spółki (m.in. umów, statutów, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, uchwał organów spółki)
2)    dokumentacji pracowniczej (m.in. regulaminów, porozumień, aktów wewnętrznych, umów o pracę, kontraktów menedżerskich)
3)    dokumentacji handlowej, zawartych umów, stosowanych ogólnych warunków umów, umów ramowych, wzorców umownych
4)    struktury udziałowej, powiązań kapitałowych, zależności
5)    stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości finansowych, personalnych  i innych
6)    posiadanych przez spółkę praw ze znaków towarowych, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw własności intelektualnej, pozwoleń, uzgodnień, zgód i decyzji administracyjnych
7)    postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, których spółka jest uczestnikiem lub stroną
8)    sytuacji finansowej spółki w zakresie wierzytelności i zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych

Z przeprowadzonego badania przygotowujemy raport, w którym dokonujemy opisu i oceny sytuacji prawnej spółki ze zwróceniem szczególnej uwagi na główne ryzyka i zagrożenia dla funkcjonowania spółki oraz przyszłego inwestora.