pp
X

Specjalizacje > Prawo administracyjne

1)    reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej w postępowaniach administracyjnych, w tym m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, w sprawach związanych z procesem budowlanym (m.in. o uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy)
2)    reprezentacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości w Polsce
3)    reprezentacja w sprawach o uzyskanie pozwolenia na broń
4)    sporządzanie skarg, wniosków, odwołań, zażaleń w toku postępowania administracyjnego
5)    opracowywanie opinii prawnych
6)    reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
7)    sporządzanie pism procesowych, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego