pp
X

Specjalizacje > Prawo gospodarcze

1)    bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym dostosowania formy działania do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
2)    sporządzanie projektów umów, wzorów umów ramowych i ogólnych wzorców umownych najczęściej wykorzystywanych w praktyce
3)    projektowanie instrumentów zabezpieczających wykonanie umowy, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów prawnych, m.in. gwarancji bankowych, weksli, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawów i hipotek, poręczeń itp.
4)    przygotowanie i negocjowanie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji
5)    udział lub pośrednictwo w negocjacjach
6)    doradztwo i pomoc prawna w procesie realizacji umowy
7)    udzielanie porad w podstawowych sprawach podatkowych
8)    podstawowa kontrola kontrahenta, sposobu jego działania (formy prawnej, składu zarządu, osób uprawnionych do reprezentacji itp.), sprawdzanie prawidłowości danych zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub ewidencją działalności gospodarczej
9)    realizacja innych zleceń związanych z zobowiązaniami umownymi
10)    kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, przygotowywanie kompletnej dokumentacji koniecznej do dochodzenia danej wierzytelności na drodze postępowania sądowego