pp
X

Specjalizacje > Nieruchomości,procesy inwestycyjne

1)    badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza akt ksiąg wieczystych
2)    reprezentacja w postępowaniach dotyczących podziału i zniesienia współwłasności nieruchomości
3)    reprezentacja w postępowaniach związanych z zasiedzeniem nieruchomości, odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub wywłaszczeniem, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w sprawach o eksmisję i odszkodowanie za niewskazanie lokalu socjalnego
4)    przygotowywanie i negocjowanie umów najmu powierzchni komercyjnych zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy
5)    kompleksowa pomoc we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie sporządzania umów przedwstępnych sprzedaży i umów przyrzeczonych
6)    doradztwo i pomoc w zakresie problematyki związanej z ujawnianiem oraz wykreślaniem praw w księdze wieczystej (np. hipoteki, służebności),
7)    kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych obejmujących nieruchomości, w tym negocjowanie warunków umów inwestycyjnych, opracowywanie klauzul zabezpieczających interesy Klienta