pp
X

Specjalizacje > Prawo karne

1)    udzielanie porad prawnych w zakresie prawa karnego, w tym karnego gospodarczego
2)    sporządzanie opinii prawnych
3)    przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania przygotowawczego, postępowania pierwszoinstancyjnego i apelacyjnego
4)    reprezentacja podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych na wszystkich etapach postępowania karnego, w postępowaniu karnym wykonawczym, w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniach dyscyplinarnych, jak również przed Sądem Najwyższym
5)    reprezentacja pokrzywdzonych, w tym oskarżycieli prywatnych, posiłkowych, subsydiarnych w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym
6)    dochodzenie roszczeń cywilnych osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym o naprawienie szkody i zadośćuczynienie