pp
X

Specjalizacje > Własność intelektualna i prawo autorskie

1)    doradztwo i ocena ryzyk dotyczących planowanych akcji promocyjnych i kampanii reklamowych w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2)    opracowywanie i negocjowanie warunków umów o przeniesienie praw własności intelektualnej i umów licencyjnych
3)    sporządzanie opinii prawnych
4)    prowadzenie sporów z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz z zakresu nieuczciwej konkurencji
5)    prowadzenie sporów, dochodzenie roszczeń i reprezentacja Klienta w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w tym osobistych praw autora i twórcy
6)    analiza materiałów prasowych pod kątem ewentualnego naruszenia dóbr osobistych, sporządzanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych