pp
X

Aktualności

 • PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH GOTOWY!

  2018-02-23

  Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt nowej ustawy wiąże się z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do

  25 maja 2018 r. a RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia i zawiera zmiany w 40 ustawach.

  Konsultacje społeczne projektu trwały prawie miesiąc, a w ich toku opinie do ustawy zgłosiło łącznie ponad 110 organizacji, przedstawiając ponad 700 stron uwag.

  Projekt ustawy ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz reguluje warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji, postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych i odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

  Ponadto w projekcie ustawy resort skorzystał także z uprawnień przysługujących państwom członkowskim przy dostosowaniu przepisów krajowych do rozporządzenia i obniżył z 16 do 13 lat wiek dziecka, do którego konieczne będzie uzyskanie zgody rodzica na przetwarzanie jego danych w Internecie.

  Projekt zawiera również propozycję zmian ponad 40 ustaw sektorowych. Zmiany co do zasady pełnią rolę techniczno-legislacyjną. Planowane wejście w życie nowych przepisów to kwiecień 2018 r.

  więcej
 • DUŻE ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM - CYFRYZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO

  2018-02-15

  Nowelizacja ustawy o KRS stanowi pierwszy krok w kierunku pełnej elektronizacji postępowania rejestrowego. Planowane wejście w życie ustawy to 15 marca 2018 r., przy czym przepisy dotyczące określonych obszarów cyfryzacji postępowania rejestrowego będą posiadały różne okresy przejściowe (najistotniejszy z nich tj. wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ? wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.).

  Konsekwencją wprowadzenia obowiązku składania wniosków do KRS w formie elektronicznej będzie rezygnacja z gromadzenia przez sądy rejestrowe akt podmiotów podlegających zgłoszeniu do KRS w formie papierowej. Akta rejestrowe będą występowały jedynie w postaci elektronicznej.

  W celu zmniejszenia obciążenia sądów rejestrowych, w okresie w którym spółki składają do sądu rejestrowego sprawozdania finansowe, projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów sprawozdawczych w postaci elektronicznej oraz automatyzacje przesyłanych do rejestru w ten sposób dokumentów.

  Informatyzacja postępowania rejestrowego będzie dotyczyć również etapu sporządzania aktów notarialnych przez notariuszy. Nowelizacja wprowadza w prawie o notariacie podstawę prawną utworzenia przez Krajową Radę Notarialną Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej. Zgodnie z proponowanymi zmianami niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieści elektroniczny wypis tego aktu w repozytorium, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zakresie procedury składania wniosków do KRS, których podstawą jest akt notarialny ? przedsiębiorca, składając wniosek do sądu rejestrowego, wskaże, jaki numer w repozytorium ma akt notarialny, który chce dołączyć do wniosku. Następnie sąd rejestrowy będzie dokonywał wpisu na podstawie aktu notarialnego udostępnionego mu przez notariusza za pomocą repozytorium.

  Kolejną nowością będzie obowiązek dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru, likwidatorów i prokurentów spółki ? poza oświadczeniami tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie ? również adresy do doręczeń. Dodatkowo dane te będą musiały być na bieżąco aktualizowane (przy czym należy wskazać, że w zakresie zarządu spółki z o.o. taki obowiązek wynika już z art. 167 § 3 k.s.h.). Zgłaszane adresy zgodnie z projektem nowelizacji nie będą wpisywane do rejestru, a będą jedynie dołączane do akt rejestrowych.

  Ciekawą, a zarazem potrzebną zmianę przewiduje znowelizowany art. 4 ust. 4a oraz 4aa ustawy o KRS. Zgodnie z nim ? od planowanego dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 15 marca 2018 r.) ? ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości każdy podmiot będzie miał możliwość pobrania odpisu pełnego danej spółki. Podobnie jak w sytuacji mocy prawnej odpisu aktualnego (w dotychczasowym stanie prawnym) pobrany samodzielnie odpis pełny posiadać będzie moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

  więcej
 • NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH [RODO] - OD MAJA 2018 R.

  2018-02-02

  Ważne:

  1.    Dnia 25 maja 2018 r wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  2.    Nowe regulacje znacząco poszerzają zakres obowiązków wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe

  3.    Brak przestrzegania wprowadzanych regulacji może skutkować karą finansową

  w wysokości do 20.000.000 euro lub do 4% obrotu z poprzedniego roku obrotowego oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą.

  _________________________________________________________________________________

  Informacja ogólna:

  Dnia 25 maja 2018 r. wejdą w życie przepisy unijnego rozporządzenia (RODO), dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej Rozporządzenia).

  Rozporządzenie nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców, w związku z ochroną

  danych osobowych.

  Wdrażane przepisy wprowadzają w szczególności nowe lub nowo zdefiniowane uprawnienia, w tym w szczególności uprawnienia dla konsumentów, takie jak: prawo

  do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia lub usunięcia danych, a także uprawnienie do uzyskania szerszej informacji o tym, w jaki sposób dane osobowe określonej osoby są przetwarzane.

  Ponadto Rozporządzenie wprowadza m.in. zasadę zapewnienia ochrony danych już na etapie projektowania wdrażanych rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, obowiązek niezwłocznego zgłaszania naruszeń danych osobowych przez administratorów i podmioty przetwarzające, a także zasadę domyślnej ochrony danych osobowych ograniczającą do niezbędnego minimum zarówno ilości zbieranych danych osobowych, zakres ich przetwarzania, okres ich przechowywania i ich dostępności.

  Przepisy Rozporządzenia kładą ponadto bardzo duży nacisk na ryzyko. Zarówno administrator danych, jak i podmiot przetwarzający (w różnym zakresie), muszą brać pod uwagę istniejące oraz potencjalne ryzyka dla ochrony danych osobowych. W odniesieniu do tych ryzyk muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

  Administrator danych zostanie obciążony obowiązkiem zdefiniowania zagrożeń i podjęcia działań w celu ich wyeliminowania i to niezależnie od faktu, czy zamierza przetwarzać dane samodzielnie, czy ma to robić inny podmiot, działający w jego imieniu (podmiot przetwarzający). Wspomniane podmioty (administrator i przetwarzający) będą zobowiązane także do aktywnego działania, związanego z ochroną danych osobowych, m.in. poprzez przygotowanie oraz implementację określonych procedur, a także środków technicznych i organizacyjnych, mających zagwarantować, że przetwarzanie danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Część administratorów oraz podmiotów przetwarzających będzie wręcz zobowiązana do prowadzenia stosownego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, w których będą umieszczane m.in. nazwa administratora, cele przetwarzania, opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych, a także kategorie odbiorców.

  W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia przewidziano wysokie kary pieniężne

  (w wysokości do 20.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorców w wysokości do 4% ich całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego). Niezależnie od ww. kary pieniężnej, każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów Rozporządzenia, ma prawo dochodzić stosownego odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego.

  Mając na uwadze powyższe, a w szczególności grożącą odpowiedzialność finansową, warto już teraz dokonać analizy stanu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie i wprowadzić stosowne procedury wewnętrzne, żeby uniknąć ewentualnych niedopatrzeń i naruszeń w maju przyszłego roku.

  _________________________________________________________________________________

  Wdrożenie rozwiązań zgodnych z Rozporządzeniem RODO

  Jak z powyższego wynika, wejście w życie nowych przepisów zwiększy obowiązki nie tylko przedsiębiorców, których działalność polega na przetwarzaniu dużej ilości danych osobowych klientów, ale również tych, którzy w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe w mniejszym zakresie (np. dane pracowników, dostawców lub innych kontrahentów).

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasza kancelaria bezpośrednio (a w wypadku dużych projektów we współpracy z naszymi kooperantami zewnętrznymi) proponuje Państwu podjęcie działań związanych z analizą (audytem) sytuacji prawnej Państwa przedsiębiorstwa w tym zakresie, a w dalszej kolejności z wdrożeniem odpowiednich procedur.

  Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w powyższym zakresie prosimy o przesłanie do nas krótkiej informacji. Na bazie naszej wiedzy dotyczącej Państwa przedsiębiorstwa (względnie po uzyskaniu dodatkowych informacji i odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań jakie do Państwa skierujemy) opracujemy i przedstawimy Państwu stosowną propozycję działań, a w razie konieczności także propozycję rozliczenia.

  więcej
 • MY HOME IS MY CASTLE CZYLI SZERSZE GRANICE OBRONY KONIECZNEJ OD 19 STYCZNIA 2018 ROKU

  2018-01-23

  W piątek, 19 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja uzupełniająca art. 25 kodeksu karnego dotyczący obrony koniecznej. Do art. 25 k.k. został dodany §2a zgodnie z którym, karom nie będzie podlegał ten, kto przekroczyłby granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem się do tych miejsc. Przepis nie znajdzie zastosowania jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

  Będące inicjatorem zmiany, Ministerstwo Sprawiedliwości zaznaczyło, że: "chodzi o to, aby w przypadkach napaści na dom, mieszkanie, czy posesję nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do zweryfikowania kryteriów", czyli "strachu lub wzburzenia". "Dopiero w razie stwierdzenia, że przekroczenie granic obrony koniecznej miało charakter rażący, konieczna będzie ocena, czy ktoś działał pod wpływem strachu lub wzburzenia. Jeśli tak, zastosowanie znajdzie dotychczasowa klauzula niekaralności"

  Sejm uchwalił nowelizację 8 grudnia 2017 r.

  więcej
 • NIEJASNE PRZEPISY PODATKOWE NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ INTERPRETOWANE NA NIEKORZYŚĆ PODATNIKA.

  2018-01-10

  W wyroku z 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Trybunał Konstytucyjny uznał za konieczne przypomnienie fundamentalnej dla wykładni przepisów prawa daninowego (w tym prawa podatkowego) zasady in dubio pro tributario, będącej oczywistą konsekwencją, wyrażonej w art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji, zasady nullum tributum sine lege. Przestrzeganie omawianej zasady przez organy podatkowe oraz kontrolujące ich działalność sądy administracyjne stanowi warunek konieczny zapewnienia podatnikom niezbędnego poziomu bezpieczeństwa prawnego, co niewątpliwie sprzyjać ma budowaniu zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa w tym obszarze.

  W opinii TK argumentacja funkcjonalna (w tym celowościowa) nie może - w świetle art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji - służyć zwiększeniu powinności obarczających podatników.

  więcej
 • WIĘKSZA OCHRONA NABYWCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH

  2017-12-27

  W dniu 18 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2361) ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Część z rozwiązań, które zostały włączone do tej ustawy obowiązywała już wcześniej, m. in. uregulowania dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

  Nowe przepisy mają na celu implementację dyrektywy Unii Europejskiej 2015/2032 z dnia 16 grudnia 2015 roku. Wprowadzają pojęcie ?powiązanych usług turystycznych?, tj. połączenia co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objętych odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych. Każdy kto oferuje ?powiązane usługi turystyczne? musi spełnić liczne warunki, które dotychczas dotyczyły tylko biur podróży, w tym także zapewnić zabezpieczenie w razie niewypłacalności (np. poprzez zawarcie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

  Nowe przepisy pozwolą także na odstąpienie przez konsumenta od umowy o udział w imprezie turystycznej, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

  Ustawa nie dotyczy imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. Zmiany nie obejmują zatem podróży organizowanych okazjonalnie m. in. przez szkoły, czy parafie.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

  więcej
 • OBOWIĄZEK MELDUNKOWY UTRZYMANY

  2017-12-18

  W dniu 11 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2286) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Nowelizacja uchyla przepisy zgodnie z którymi zniesienie obowiązku meldunkowego miało nastąpić od dnia 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnieniem dla utrzymania obowiązku meldunkowego jest zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań przez administrację publiczną. Nowe przepisy przewidują także m. in. nadawanie numer PESEL wszystkim cudzoziemcom, którzy zameldowani są na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. Zwolnieni z obowiązku meldunkowego będą cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nie dłużej niż 30 dni.

  Ustawa przewiduje ponadto ułatwienia w wykonywaniu obowiązku meldunkowego. Osoby posiadające profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny będą mogły dokonywać wszelkich czynności w tym zakresie w formie elektronicznej. Możliwe stanie się także użycie jednego formularza do jednoczesnego zameldowania się na pobyt stały i wymeldowania się z pobytu czasowego lub wymeldowania się z pobytu stałego i zameldowania się na pobyt czasowy.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

  więcej
 • ZMIANY W PRAWIE SPRZYJAJĄCE INNOWACYJNOŚCI

  2017-11-30

  W dniu 29 listopada 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2201) ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Nowe przepisy, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku, przewidują m.in. wzrost ulgi podatkowej dla firm na badania i rozwój z obecnego poziomu 50% do 100%., a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych nawet do 150%. Nowa ustawa wprowadza jednocześnie jednolity system odliczania dla wszystkich firm niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy też rodzaju kosztów. Kolejne zmiany dotyczą także uczelni wyższych, które będą mogły zakładać spółki infrastrukturalne, powołane w celu sprawnego zarządzania infrastrukturą badawczą, a w szczególności udostępniania jej prywatnym przedsiębiorcom. W ten sposób z bardzo dobrze wyposażonych uczelnianych laboratoriów będą mogli korzystać nie tylko zatrudnieni tam naukowcy, ale również ? na preferencyjnych warunkach i w sposób komercyjny ? prywatni przedsiębiorcy. Nowa regulacja pozwoli również jednostkom takim jak Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań Rozwoju (NCBR) na udzielenie bezzwrotnej bądź zwrotnej pomocy finansowej podmiotom działającym na rzecz innowacyjności gospodarki.

  więcej
 • ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ SŁUŻĄCE OCHRONIE PODATNIKÓW PRZED PONIESIENIEM KONSEKWENCJI NIEUCZCIWOŚCI KONTRAHENTÓW

  2017-11-22

  W dniu 24 listopada 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2169) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa. Nowe przepisy, które wejdą w życiu po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 25 grudnia 2017 roku, przewidują m.in. wyłączenie stosowania tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o wywiązywaniu się przez niego z niektórych obowiązków podatkowych. Powyższe dotyczy w szczególności informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był zobligowany na podstawie przepisów ustaw podatkowych. Nowelizacja normuje również tryb udostępnienia wskazanych informacji, który zainicjowany powinien być wnioskiem kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Organ podatkowy po rozpoznaniu wniosku będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji o sytuacji podatnika, w tym także informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji pomimo upływu terminu na jej złożenie. Organ podatkowy odmówi jednak wydania stosownego zaświadczenia w przypadku, gdy wniosek będzie dotyczył deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia jeszcze nie upłynął. Powyższe w zamyśle autorów nowelizacji przyczynić ma się do ochrony podatników przed nieuczciwością ich kontrahentów, tworząc procedurę rzetelnej oceny kontrahentów oraz umożliwiając podatnikowi uzyskanie wiedzy na temat sytuacji podatkowej jego kontrahenta. Nadto, omawiana nowelizacja poszerza istniejący katalog dowodów w postępowaniu podatkowym o dokumenty, które zostały zgromadzone w wyniku działalności Krajowej Administracji Skarbowej.

  więcej
 • Siuda, Filipowski i Partnerzy zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. "Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem" - Gdańsk 12 grudnia 2017r.

  2017-11-16

  Siuda, Filipowski i Partnerzy zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. "Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem" - Gdańsk 12 grudnia 2017r.

  Szczegółowe dane dostępne pod linkiem:

  http://www.konferencje.transport-manager.pl/images/mailing/gdansk2017/index_gdansk_sfip.html

  PROGRAM KONFERENCJI:

  ________________________________________

  Bądź przewidujący, zanim odejdziesz. Nowe, bezpieczniejsze zasady sukcesji w firmach od 2018 r.

  W lipcu 2017 r. opublikowany został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jest to nowe rozwiązanie stanowiące, w założeniu ustawodawcy, odpowiedź na problemy, jakie powstają w sytuacji śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). A problem jest realny i dotyczy zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych w naszym kraju. Szacuje się bowiem, iż nawet 80 proc. przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe.

  - Tomasz Filipowski, Kancelaria Prawna Siuda, Filipowski

  PANEL DYSKUSYJNY ? Jak radzić sobie na transportowym rynku pracy, należącym do kierowców?

  Niedobory kierowców są największą bolączką właścicieli firm transportowych i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach w tej kwestii miało coś się zmienić. Na podstawie konkretnych przykładów z firm transportowych, uczestnicy panelu przedyskutują przetestowane w praktyce sposoby radzenia sobie firm transportowych z problemem braku kierowców. Uczestnicy panelu:

  - Paweł Stachowski, Easy Logistics

  - Tomasz Rejek, Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

  - Grzegorz Woelke, VIVE Transport

  - Karol Kundzicz, Crusar

  - Anna Nagel, Grow Up

  Zmiany prawne i podatkowe, dotyczące transportu samochodowego, czekające przewoźników w 2018 r.

  Zreformowane zasady zatrudniania cudzoziemców. Przewóz odpadów po nowemu. Nowe płace minimalne i formalności z nimi związane. Rozporządzenie RODO ? o ochronie danych osobowych. Zmiany w podatku VAT i split payment. Nowe zasady płacenia za przejazd drogani w Niemczech. Pracownicze Programy Kapitałowe ? kolejny ukryty podatek ma zostać nałożony również na przedsiębiorców transportowych.

  - Paweł Judek, Kancelaria Działyński&Judek

  Nie daj się nabić w fundusze. Zewnętrzne źródła finansowania firmy transportowej. Fundusze krajowe i unijne.

  Firmy transportowe i logistyczne nie mogą ubiegać się o pieniądze z funduszy krajowych i unijnych na środki transportu. Mogą natomiast uzyskać wsparcie na działalność inwestycyjną, badawczo-rozwojową, rozwój usług, realizację programów szkoleniowych, rozwój powiązań kooperacyjnych czy współpracę międzynarodową. Nie daj się zwieźć pseudodoradcom finansowym, którzy twierdzą inaczej. Dowiedz się co w firmie transportowej możesz sfinansować z zewnętrznych źródeł.

  - Agata Wieruszewska, April24

  CASE STUDY: firma Wega A ? System podnoszenia kwalifikacji pracowników finansowany z funduszy zewnętrznych.

  Jednym z najistotniejszych źródeł, z których przedsiębiorcy mogą pozyskiwać środki finansowe jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) będący wydzieloną częścią Funduszu Pracy, utworzonego w celu przeciwdziałania utracie zatrudnienia (przez osoby pracujące) z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Pracodawca w ramach pozyskanych środków z KFS może otrzymać 80 proc. zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast 20 proc., pokrywa z własnych zasobów finansowych.

  - Ewa Szabelska, Wega A

  W Niemczech nie tylko przewoźnik, ale również spedytor ponosi odpowiedzialność za towar w transporcie.

  Nie wszyscy właściciele firm zajmjących się międzynarodowym drogowym transportem towarowym zdają sobie sprawę, że w Niemczech za szkody transportowe spedycja odpowiada tak samo, jak przewoźnik. Tymczasem przy zleceniach transportowych, na podstawie konwencji CMR, w polskim orzecznictwie spedycja odpowiada tylko za wybór przewoźnika. Oznacza to, że w niemieckim orzecznictwo jest to inaczej. Jakie, w związku z tym, zagrożenia istnieją dla polskich firm transportowych, przed niemieckimi sądami?

  - Martin Pfnür, Kancelaria Adwokacka Balduin & Pfnür PartGmbB Rechtsanwälte

  Kierowca na samozatrudnieniu ? udogodnienie, czy zagrożenie dla firmy transportowej?

  Przepisy o minimalnych stawkach godzinowych, ryczałtach za noclegi i delegowaniu, które obowiązują przewoźników, doprowadziły do zmiany sposobu zatrudniania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych z etatów na samozatrudnienie. O ile skala tego zjawiska jest niewielka u przewoźników ciężkich, o tyle u przewożących pojazdami o dmc do 3,5 t jest to zjawisko powszechne. Pozwala to przewoźnikom na ucieczkę przed wieloma przepisami, ale powoduje powstanie po stronie kierowców odpowiedzialności, która wynika z faktu wykonywania przewozów drogowych na ich zlecenie. Jakie skutki dla kierowców i przewoźników ma taka forma zatrudnienia? Z jakim ryzykiem dla obu stron się wiąże?

  - Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska

  Zaświadczenia A1 dla kierowców ze wschodu. ZUS w jednych regionach wydaje, a w innych

  nie wydaje ? gdzie i dlaczego - oto jest pytania.

  Przewoźnik zatrudniający pracowników spoza UE, może zwrócić się do ZUS o poświadczenie formularza A1, by dzięki temu można było wydać kierowcy wyjeżdżającemu do innych krajów UE legitymację EKUZ, uprawniającą go do korzystania z podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Wspólnoty. Warunkiem wydania zaświadczenia A1 jest jednak wykazanie legalnego miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce. Od wiosny jest to coraz trudniejsze, szczególnie w niektórych regionach Polski. ZUS, bowiem mimo otrzymania oświadczenia pracownika o miejscu zamieszkania na terenie Polski, żąda: dowodu zameldowania, umowy najmu lokalu, oświadczenia o zamiarze pozostawania w Polsce oraz o sytuacji życiowej, rodzinnej pracowników. Jak sobie z tym radzić?

  - Agnieszka Frasik, ?AMF FRASIK? Kancelaria Prawna

  Rewolucyjne zmiany w zasadach mocowania i zabezpieczania ładunków, które dotkną zarówno firmy transportowe, spedycyjne, jak i nadawców.

  Aktualna treść ustawy o ruchu drogowym stanowi jedynie, że ładunek powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. W praktyce przysparza to wielu problemów w ocenie, czy ładunek został prawidłowo załadowany lub zamocowany. Projektowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany ustawy o ruchu drogowym oraz rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów spowodują znaczący wzrost odpowiedzialności nadawcy za prawidłowe mocowanie i zabezpieczenie ładunku na naczepie, z kolei przewoźnik będzie musiał dbać o nienaganny stan elementów służących do mocowania.

  - Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica

  Fałszywy kompromis. Co tak naprawdę ustaliła Rada UE w kwestii delegowania w transporcie drogowym?

  Ogłoszone pod koniec października stanowisko Rady Unii Europejskiej w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych było ostatnią szansą na ochronę jednolitego rynku transportu drogowego w Europie. Tymczasem wypracowane, rzekomo kompromisowe, rozwiązania dla większości polskich przewoźników oznaczają wykluczenie z zachodniego rynku. Według ekspertów, przewozy drogowe, ze względu na ich specyfikę, nie powinny być objęte przepisami o delegowaniu pracowników. Podobne stanowisko, na czele z Polską, miało 14 krajów UE. Jednak koalicja Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Holandii i Belgii ostatecznie przeforsowała w Radzie stosowanie niemal w całości zrewidowanej dyrektywy wobec kierowców.

  - Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska

  Weryfikacja kontrahenta w Europie skutecznym sposobem na zmniejszenie kłopotów ze spływem należności.

  Branża TSL to krótkie terminy przedawnień, wysokie ryzyko oraz utrudnione dochodzenie należności. Dobrym sposobem jest więc prewencja i wczesne działanie, uprzedzające ewentuqalne kłopoty ze spływem należności za wykonany transport. Jak zweryfikować kontrahenta i zmniejszyć ryzyko braku zapłaty za usługę? Przedstawiciel COFACE wskaże kilka rozwiązań wypracowanych przez 70 lat doświadczenia współpracy z przedsiębiorcami na całym świecie.

  - Michał Stachowski, COFACE

  więcej
 • Seminarium Księgowo - Prawno - Podatkowe 6.12.2017 Poznań

  2017-11-15

  Serdecznie zapraszamy jak co roku do udziału we współorganizowanym przez nas bezpłatnym Seminarium Księgowo-Prawno-Podatkowym, które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Poznaniu, tym razem w sali konferencyjnej biurowca Nobel Tower w Poznaniu

  Wśród poruszanych tematów m.in. wskazanie sposobu uniknięcia prawnych problemów sukcesji przedsiębiorstw , omówienie zmian w podatkach VAT, PIT, CIT w 2018 roku, przedstawienie efektów działania JPK oraz wskazanie słabości organizacyjnych wielu przedsiębiorstw i wskazówek jak ich uniknąć.

  Prosimy o przesłanie do dnia 30 listopada 2017 roku potwierdzenia udziału maksymalnie dwóch osób (większą liczbę osób możemy wpisać na listę rezerwową którą potwierdzimy 4 grudnia

  2017 roku) z podaniem imienia, nazwiska oraz nazwy firmy na adres e-mail seminarium@siuda-filipowski.pl lub telefonicznie tel. 61 646 0 640

  Pozdrawiamy i zapraszamy do udziału.

  Wspólnicy spółki Siuda, Filipowski i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych

  więcej
 • PRAWNE PROBLEMY SUKCESJI PRZEDSIĘBIORSTWA

  2017-11-13

  (wyciąg z artykułu prasowego umieszczonego w czasopiśmie Transport Manager, nr 5, październik 2017 (29). Tomasz Filipowski)

  W lipcu bieżącego roku opublikowany został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jest to nowe rozwiązanie stanowiące, w założeniu ustawodawcy, odpowiedź na problemy jakie powstają w sytuacji śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). W uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje się, iż jej celem jest umożliwienie kontynuowania działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy, w tym ułatwienie przeprowadzenia firmy przez okres formalności spadkowych.

  Ustawa definiuje w szczególności pojęcie tzw. ?przedsiębiorstwa w spadku? określając jakie składniki majątkowe wchodzić mają w skład takiego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo takie w obrocie oznaczane będzie dopiskiem ?w spadku?, który ma pozwolić na jego odróżnienie od innych podmiotów. Nowym rozwiązaniem jest także ustalenie tzw. zarządu sukcesyjnego (działającego w osobie zarządcy). Zarząd taki obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz umocowanie do podejmowania czynności związanych z jego prowadzeniem. Zarządca sukcesyjny działa tutaj w imieniu własnym, ale na rachunek następców prawnych przedsiębiorcy i jego małżonka, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Co istotne, zarządu sukcesyjnego nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Oznacza to, iż obowiązki zarządcy jak również zakres jego uprawnień wynikać będą wprost z przepisów, mają być zatem jasno zdefiniowane, bez możliwości ich zmiany w stosunkach zewnętrznych. Zarząd sukcesyjny może być też wprowadzony w spółce cywilnej.

  W jednym czasie może być powołany tylko jeden zarządca sukcesyjny. Może nim być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  Powołanie zarządcy może nastąpić na dwa sposoby. Przede wszystkim zarządcę sukcesyjnego może powołać już sam przedsiębiorca, za swojego życia. Jest to rozwiązanie niezwykle istotne i może okazać się bardzo pomocne. Wszak to właśnie przedsiębiorca zna najlepiej potrzeby swojego biznesu i wie, kto mógłby go godnie zastąpić. Na takie powołanie przyszły zarządca musi się oczywiście zgodzić, składając odpowiednie oświadczenie. Przy takim stanie rzeczy z góry wiadomo będzie kto takim zarządcą zostanie. Możliwe będzie też jego przygotowanie do tej roli, wydanie mu stosownych dyspozycji itp. Dane takiego zarządcy ujawniane będą też obowiązkowo w ewidencji. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wskazania jako zarządcy aktualnego prokurenta. Przy udzielaniu prokury można wskazać, iż z chwilą śmierci przedsiębiorcy prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

  W sytuacji gdy przedsiębiorca nie powołał zarządcy sukcesyjnego, czynność taka może też nastąpić po śmierci przedsiębiorcy. Ustawa przewiduje tu możliwość działania przez określoną grupę spadkobierców lub zapisobiorców, przyjmując jednak konieczność jednomyślności w tym zakresie (zgody wszystkich znanych spadkobierców). Ustanowienie zarządcy wymagać też będzie wówczas sporządzenia aktu notarialnego. Problemy mogą powstać w sytuacji gdy spadkobiercy nie będą zgodni, albo gdy okażę się, że osoba która (nawet działając w dobrej wierze) powołała zarządcę, nie była do tego uprawniona. Ustawa przewiduje tu szereg rozwiązań, jednak skłaniają one raczej do przyjęcia, że lepiej jest ustanowić zarządcę jeszcze za życia przedsiębiorcy. Poza tym, iż osoba taka będzie przygotowana do swej roli, to uniknie się wówczas potencjalnych sporów między spadkobiercami.

  W trakcie trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwo działa i co do zasady winno przynosić określone profity. Zyski przedsiębiorstwa w spadku rozliczane są pomiędzy następców prawnych przedsiębiorcy oraz jego małżonka w takim stosunku, w jakim przysługuje im udział w przedsiębiorstwie w spadku. W takich samych proporcjach uczestniczą oni jednak również w stratach. Podziału zysków będzie można żądać co do zasady raz w miesiącu.

  Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem i instytucją tymczasową. Powinien trwać do czasu uregulowania spraw spadkowych. Z założenia nie powinien on trwać dłużej niż dwa lata i jeśli nie ziszczą się inne przesłanki w tym zakresie, po upływie tego okresu, zarząd sukcesyjny wygasa. Jedynie z ważnych przyczyn sąd może przedłużyć ten okres do lat pięciu. Wygaśnięcie zarządu powodować mogą też inne okoliczności określone ustawą. By uniknąć wątpliwości w tym zakresie, okoliczności powodujące wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego zarządca, sąd oraz notariusz będą mieli obowiązek zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

  Projekt oceniany jest jako rozwiązanie potrzebne, ważne i oczekiwane przez przedsiębiorców. Aktualnie trwają jego konsultacje. Zakłada się, iż wejdzie on w życie na początku 2018 roku.

  więcej
 • NIŻSZE OPŁATY EGZEKUCYJNE W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ DŁUŻNIKA

  2017-10-30

  Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników. Przewiduje bowiem obniżenie opłaty egzekucyjnej przy egzekucji świadczeń niepieniężnych, jeżeli dłużnik zdecyduje się dobrowolnie spełnić ciążący na nim obowiązek. Zmianie ulegnie też sposób obliczania opłat przy egzekucji świadczeń niepieniężnych i udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

  Wprowadzona zmiana jest następstwem uznania przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne dotychczasowych rozwiązań w zakresie opłaty stałej, dotyczących sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonuje swój obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego (wyrok z 13.10.2015 r., sygn. akt P 3/14).

  Przepisy wprowadzają podział opłaty ostatecznej pobieranej w razie egzekucji świadczeń niepieniężnych lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego na opłatę tymczasową oraz opłatę uzupełniającą. Warunkiem podjęcia czynności przez komornika będzie uiszczenie przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pozostała część opłaty ? opłata uzupełniająca ? będzie pobierana od dłużnika po skutecznym przeprowadzeniu egzekucji. Co do zasady jej wysokość będzie odpowiadać różnicy między opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową.

  W ustawie zastrzeżono, że dłużnik, który wprawdzie dobrowolnie, jednak dopiero po wystosowaniu do niego wezwania przez komornika, wykona w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania) obowiązek objęty tytułem wykonawczym, będzie musiał ponieść opłatę ostateczną w wysokości 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei w sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek jeszcze przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobierze opłaty.

  Ponadto, uchwalona ustawa obniża dotychczasowe stawki opłat stałych, ustalając je na poziomie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wprowadzenie w posiadanie, zarząd lub dozór nieruchomości, jak i za egzekucję odebrania rzeczy. W innych przypadkach ostateczna opłata stała będzie wynosić 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 28 października 2017 r.

  więcej
 • RUSZYŁ REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM

  2017-10-17

  Dnia 1 października 2017 roku ruszył powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Uruchomienie rejestru zostało przewidziane w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

  Rejestr składa się z dwóch części:

  Do pierwszej (Rejestr z dostępem ograniczonym) mają dostęp przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.

  Druga część rejestru (Rejestr publiczny) jest ogólnodostępna w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

  W Rejestrze z dostępem ograniczonym są zamieszczane przede wszystkim dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Spośród tych, którzy popełnili przestępstwo przed 1 października 2017 r., do Rejestru z dostępem ograniczonym bezwzględnie trafili sprawcy gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiary nie miały więcej niż 15 lat. Sprawcy ci nie mogą złożyć wniosku o wyłączenie zamieszczenia ich danych w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

  Natomiast spośród tych, którzy popełnili przestępstwo po 1 października 2017 r., do Rejestru z dostępem ograniczonym trafią, co do zasady, wszyscy gwałciciele i pedofile, a także stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę dzieci. Tylko w wyjątkowych przypadkach sądy będą mogły orzec, że dane skazanego nie trafią do Rejestru.

  Najgroźniejsi przestępcy, poza umieszczeniem ich danych w Rejestrze z dostępem ograniczonym, trafią dodatkowo do Rejestru publicznego.

  Spośród sprawców czynów popełnionych przed 1 października 2017 r. do Rejestru publicznego mogą trafić sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia. Każdy z tych sprawców, jeśli został skazany przed 1 października 2017 r. ma jednak prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie jego danych z Rejestru publicznego.

  W przypadku sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do Rejestru publicznego mogą trafić sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia, a dodatkowo także recydywiści - jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18 roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

  W związku z ustawowymi gwarancjami, przewidującymi możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze publicznym, nawet do początku 2018 r. może nie być w nim żadnych danych. Po okresie przejściowym dane sprawców będą trafiać do odpowiednich Rejestrów bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroków i rozpoznaniu na bieżąco wniosków o wyłączenie.

  więcej
 • ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ W DNIU 7.11.2017

  2017-10-05

  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

  Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych Koło Wielkopolskie

  oraz spółka prawnicza Siuda, Filipowski i Partnerzy

  mają zaszczyt zaprosić na konferencję pod nazwą:

  Firmy rodzinne. Sukcesja. Zabezpieczenie na przyszłość.

  Zaproszenie skierowane jest do naszych partnerów, współpracowników, klientów oraz wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem firm rodzinnych, w szczególności zaś do właścicieli małych, jedno lub kilku osobowych przedsiębiorstw. Celem spotkania jest zaprezentowanie zagrożeń związanych z ryzykiem śmierci przedsiębiorcy i tym samym, poważnym ryzykiem braku kontynuacji działalności gospodarczej (wygaśnięcia zobowiązań, umów, koncesji itp, utraty bytu prawnego). Przedstawimy możliwe rozwiązania tego problemu i planowane zmiany w przepisach.

  Ramowy program i tematy spotkania:

  1. Małe firmy rodzinne. Świadomość zagrożeń związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.

  2. Co dalej? Problematyka istnienia firmy po śmierci przedsiębiorcy i zagadnienia rozliczeń ze spadkobiercami.

  3. Projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

  4. Przedsiębiorstwo jako zabezpieczenie emerytalne.

  5. Alternatywne sposoby zabezpieczenia emerytalnego.

  Spotkanie poprowadzą: Tomasz Filipowski (radca prawny), Maciej Siuda (adwokat)  - partnerzy spółki Siuda, Filipowski i Partnerzy, specjalizujący się w zagadnieniach prawa małych i średnich przedsiębiorstw oraz w tematyce spadkowej. Wojciech Jaszkowski  - specjalista do spraw finansów, ubezpieczeń oraz alternatywnych sposobów zabezpieczenia emerytalnego, posiadający doświadczenie zdobyte w pracy na rzecz dużych banków i instytucji finansowych w Polsce oraz Józef Łukaszczyk  - specjalista do spraw ubezpieczeń oraz przedstawiciel Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

  Termin i miejsce:

  7 listopada 2017 roku

  godzina 10.00-13.00

  Poznań, ul. Ogrodowa 12

  sala 306

  (parking przy ulicy Ogrodowej albo na terenie Starego Browaru)

  Wstęp wolny

  Prosimy o uprzednią rejestrację i potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu: +48 618522809,

  albo pocztą elektroniczną: e-mai: konferencja@siuda-filipowski.pl

  Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  więcej
 • WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

  2017-09-18

  11 września br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529). Głównym założeniem nowej ustawy jest ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomościami (dalej: KZN), którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Regulacje te będą od tej pory obowiązywały przy realizacji programu Mieszkanie plus. Zgodnie z ustawą, mieszkania będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

  W skład obowiązków KZN wchodzi nadzorowanie najmu, w tym wysokości czynszów. W konsekwencji, najemcy nie będą ponosili większych opłat niż te wskazane w przepisach wydanych w oparciu o nową ustawę. Powołany Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości zostanie wyposażony w możliwość nałożenia w drodze decyzji kar administracyjnych za naruszenie przepisów o wysokości czynszu. Od powyższej decyzji możliwe będzie odwołanie do właściwego ministra. Natomiast wysokość kary uzależniona będzie od dwóch czynników: od powierzchni, której dotyczy naruszenie praz sumy dni trwania naruszenia. Projekt określi odrębne wysokości czynszu w zależności od województwa oraz typu gminy.

  KFZ dodatkowo będzie kontrolować spełnianie wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania lub wypowiadania umów najmu. KFZ będzie również uczestniczył w dokonywaniu naboru najemców.

  Ustawa ma zapewnić stałe warunki inwestowania dla zainteresowanych podmiotów oraz zabezpieczyć najemców, a także interesy Skarbu Państwa.

  więcej
 • NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

  2017-08-16

  Z dniem 1 września 2017r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147), wprowadzająca możliwość zawarcia umowy użytkowania wieczystego (bez przetargu) z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły złożyć wniosku o jego przedłużenie przed datą wygaśnięcia umowy. Aktualnie osoby te zgłaszają wnioski, jednak przepisy nie dają w takiej sytuacji możliwości przedłużenia umowy. W znowelizowanych ustawą z dnia 20 lipca 2017r., o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017. poz. 1509) przepisach przewidziano zwolnienie użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę dla tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia tzw. opłaty pierwszej. W nowelizacji jednoznacznie rozstrzygnięto również, że w sytuacji zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego, prawo to wygasa.

  więcej
 • ZMIANY W KREDYTACH HIPOTECZNYCH!

  2017-07-23

  Z dniem 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Celem zmian jest przede wszystkim wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Niewątpliwie nowa ustawa znacznie wzmocni pozycje klientów.

  Jakie nowości wprowadza? Poniżej najważniejsze zmiany dla kredytobiorców:

  1.    Prowizja za wcześniejszą spłatę tylko przez 3 lata, ponadto maksymalna dopuszczalna prowizja za wcześniejszą spłatę to 3%, prowizja nie może być wyższa niż roczna suma odsetek, którą klient by zapłacił od spłacanej kwoty.

  2.    Obowiązek wydania decyzji ostatecznej w ciągu 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów prze klienta.

  3.    Konieczność przedstawienia klientowi uzasadnienia wydania negatywnej decyzji kredytowej przez bank.

  4.    Konieczność posiadania licencji KNF przez każdą osobę pośrednicząca między klientem, a bankiem w procesie kredytu hipotecznego.

  5.    Sprzedaż nieruchomości przez klienta a nie przez bank, w przypadku braku spłaty kredytu. Dodatkowo konieczność sprecyzowania przez bank postępowań, mających na celu pomóc kredytobiorcy wyjść z długów.

  6.    Zakaz sprzedaży wiązanej - obowiązek posiadania przez bank oferty kredytu hipotecznego bez żadnego produktu dodatkowego poza bezpłatnym kontem służącym do spłaty rat. Jednakże brak zakazu uzależniania atrakcyjności oferty od skorzystania z produktów dodatkowych.

  7.    Obowiązek przedstawienia klientowi szczegółowego formularza informacyjnego,

  w którym będą wyszczególnione wszystkie możliwe koszty, dane pośrednika, banków, warunki spłaty itp.

  8.    Parametry przedstawione na wniosku wiążące dla klienta.

  9.    Możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni.

  10.    Kredyty hipoteczne tylko w Bankach i SKOKach.

  więcej
 • NOWE ZASADY NAPRAWIANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI

  2017-07-11

  Domniemanie istnienia winy oraz szkody oraz możliwość wnioskowania o wyjawienie środka dowodowego to tylko niektóre z nowych rozwiązań, które wprowadziła ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132). Nowe przepisy obowiązują od 27 czerwca 2017 roku. Zmiany mają na celu ułatwić dochodzenie roszczeń w przypadku szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

  Nowy akt prawny implementuje rozwiązania przewidziane w prawie unijnym ? dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/EU z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349 z 5.12.2014, s. 1).

  Ustawa wprowadza szereg odrębności w stosunku do wynikających z kodeksu cywilnego zasad deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Przede wszystkim sprawca naruszenia prawa konkurencji odpowiada zarówno wobec osób bezpośrednio dotkniętych tym naruszeniem, jak i osób pośrednio poszkodowanych. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy, przy czym domniemywać się będzie istnienie winy po stronie sprawcy naruszenia. Dodatkowo przyjęte zostało domniemanie istnienia szkody powstałej wskutek naruszenia prawa konkurencji. Wysokość szkody musi jednak zostać skonkretyzowana przez poszkodowanego.

  Ustawa wprowadza również pewne odrębności jeśli chodzi o procedurę sądową. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji mają być dochodzone przed sądem powszechnym. Sprawami tego rodzaju zajmują się sądy okręgowe. Dodatkowo wprowadzony został szczególny, nieznany obecnie w polskiej procedurze cywilnej, rodzaj wniosku ? wniosek o wyjawienie środka dowodowego. Instytucja ta polega na tym, że sąd, na wniosek powoda, który uprawdopodobni swoje roszczenie i który zobowiąże się, że uzyskany w ten sposób dowód będzie wykorzystany jedynie na potrzeby toczącego się postępowania, może nakazać pozwanemu lub osobie trzeciej wyjawienie środka dowodowego, który znajduje się w dyspozycji pozwanego lub osoby trzeciej. Wniosek o wyjawienie, na podobnych warunkach, może złożyć również pozwany. Jednakże prawo wglądu do dowodu uzyskanego na skutek realizacji wniosku o wyjawienie może być ograniczone, jeżeli z dowodem związana jest tajemnica przedsiębiorstwa.

  Nowa ustawa wprowadza też korzystniejsze regulacje dotyczące przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 9 nowej ustawy w przypadku roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji termin przedawnienia wynosi pięć lat, a jego bieg nie rozpoczyna się przez czas trwania naruszenia (ogólny termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynnej niedozwolonym wynosi 3 lata ? art. 4421 k.c.).

  więcej
 • NOWE OŚWIADCZENIA W FORMULARZACH DO KRS

  2017-06-29

  W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175).

  Zgodnie z nowo dodanym art. 19c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ?We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?.

  Oświadczenie będzie zarówno częścią wniosku o wpis (lub jego zmianę) do rejestru przedsiębiorców obejmującego nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Polski, jak również ma się znaleźć w dokumentach o zmianach wspólników spółki składanych do akt rejestrowych w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Konieczność złożenia oświadczenia będzie spoczywała na tych, których obejmuje termin ?cudzoziemiec? zdefiniowany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ustawodawca miał tu zatem na myśli:

  1.    osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,

  2.    osobę prawną mającą siedzibę za granicą,

  3.    nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

  4.    osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w poprzednich punktach.

  W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku, o którym mowa powyżej, będzie ponadto zobowiązany do zamieszczenia oświadczenia, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ustawa nowelizująca stanowi, że obowiązki wprowadzane jej regulacjami stosuje się wobec zdarzeń, które wystąpią po jej wejściu w życie, tj. po 1 czerwca 2017 roku. Oświadczeń nie będą zatem musieli składać cudzoziemcy już w rejestrze przedsiębiorców figurujący. Chyba, że dokonywać będą wpisu zmian w zakresie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków.

  więcej
 • UŁATWIENIE DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI ? NOWELIZACJA PRZEPISÓW

  2017-06-14

  Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 roku, poz. 933). Jak sama nazwa ustawy wskazuje, zmiany mają na celu wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie wierzytelności.

  W kodeksie postepowania cywilnego zmianie ulegają m.in. przepisy dotyczące postępowania uproszczonego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5051 pkt 1 k.p.c. przepisy działu dotyczącego postępowania uproszczonego obejmą roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekroczy tej kwoty. Dotychczas postępowanie uproszczone dotyczyło roszczeń nieprzekraczających kwoty dziesięciu tysięcy złotych, nowe brzmienie powołanego powyżej przepisu przewiduje zatem zwiększenie progu kwotowego do dwudziestu tysięcy złotych.

  Istotna dla przedsiębiorców realizujących inwestycje budowlane jest zmiana art. 6411 k.c., który reguluje kwestię odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz zasady zgłaszania podwykonawcy inwestorowi. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu wykonawca nie będzie musiał już przekazywać inwestorowi do zatwierdzenia umowy z podwykonawcą ? wystarczające będzie zgłoszenie inwestorowi zakresu prac przed przystąpieniem do ich wykonywania. Inwestor będzie odpowiadał solidarnie, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie nie będzie wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

  Warto pamiętać, że do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed 1 czerwca 2017) oraz odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę na podstawie takich umów stosuje się art. 6471 k.c. w brzmieniu dotychczasowym.

  więcej
 • NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW

  2017-05-30

  W dniu 29 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Nie dotyczy to przepisu regulującego możliwość wydania zakazu wycinki, jeśli drzewo będzie miało znamiona pomnika przyrody (to postanowienie wejdzie w życie w momencie wydania stosownego rozporządzenia).

  W ramach przypomnienia wyjaśniamy, że od początku roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć każde drzewo na swojej nieruchomości, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.

  Wspomniana nowelizacja wprowadza m.in. zmiany polegające na tym, iż nie trzeba będzie zgłaszać wycinki drzew do gminy, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew. W przypadku drzew z większym obwodem, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie. Po dokonaniu takiego zgłoszenia, urzędnik będzie obowiązany w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie gmina będzie miała 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli gmina nie zgłosi zastrzeżeń, dojdzie do tzw. milczącej zgody, co będzie uprawniało do wycinki.

  W myśl nowych przepisów zgoda za wycinkę drzew może nie zostać wyrażona m.in. w zakresie drzew rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

  Kolejną istotną zmianą jest ustalenie, że jeśli przed upływem pięciu lat od dnia dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowa ta ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty za wycinkę przedmiotowych drzew.

  Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek będą stanowić niektóre gatunki topoli.

  Minister środowiska będzie miał miesiąc od czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej na przygotowanie rozporządzenia dot. opłat za wycięcie drzew. Do czasu ich ustalenia będą obowiązywać opłaty maksymalne, czyli 500 zł za centymetr drzewa.

  więcej
 • NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  2017-05-17

  Z dniem 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

  Nowelizacja zakłada przede wszystkim przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzenie warunków do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami, a organami administracji.

  Ustawa w nowym kształcie wprowadza głównie zmiany w zakresie ogólnych zasad postępowania administracyjnego ? zasad: pewności prawa, bezstronności, proporcjonalności, przyjaznej interpretacji przepisów, współdziałania organów administracji publicznej, równego traktowania w działaniach organów administracji publicznej, polubownego rozstrzygania sporów.

  Do Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono dodatkowo definicje pojęć przewlekłości i bezczynności oraz instytucję ponaglenia. Organ prowadzący postępowanie będzie zobowiązany do pouczenia stron o możliwości wniesienia ponaglenia, a w razie jego wniesienia do przekazania ponaglenia organowi wyższego stopnia w terminie nie dłuższym niż siedem dni. Rozpatrzenie ponaglenia przez właściwy organ powinno być dokonane w terminie siedmiu dni od otrzymania.

  Nowelizacja zakłada również, że załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

  Wprowadzono także zmiany w zasadach powiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej, w tym wydawanych decyzjach ? przewidziano możliwość dokonywania zawiadomień przez udostępnianie pisma w BIP.

  Zmianie ulegną także zasady postępowania dowodowego ? wprowadzono możliwość poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.

  Nowością będzie również instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, mająca na celu przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ, a także instytucja milczącego załatwienia sprawy.

  Zmiany dotykać będą również zakresu wydawanej decyzji.

  Pojawi się także nowa instytucja mediacji w ramach postępowania administracyjnego, mającą na celu wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

  Podstawowym celem nowelizacji jest podniesienie efektywności działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczenie uciążliwości administracyjnych dla obywateli.

  więcej
 • Zmiany w ustawie o swobodzie działalność gospodarczej ? dodatkowe obowiązki sądu sprzyjające poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

  2017-04-26

  Od dnia 1 kwietnia 2017 r. sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W dotychczasowym stanie prawnym przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016, poz. 1829) nie nakładały na sądy gospodarcze obowiązku wpisywania z urzędu do CEIDG danych podmiotów uprawnionych do działania na rzecz przedsiębiorcy w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Sądy zobowiązane były wpisywać do CEIDG jedynie informacje o ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego bądź też o otwarciu i ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255) dokonała nowelizacji dotychczas obowiązującego art. 25 s.d.g. poprzez wprowadzenie obowiązku wpisywania z urzędu danych syndyka działającego w ramach postępowania upadłościowego, a także nadzorcy lub zarządcy ? podmiotów działających na rzecz przedsiębiorcy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (nowy art. 25 ust. 1 pkt 14 i 15). Wprowadzona zmiana sprzyjać ma poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

  więcej
 • Nowelizacja ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw

  2017-04-13

  W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r., o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 88), na podstawie której dokonano nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. Najważniejszą zmianą niniejszej regulacji jest wprowadzenie do Kodeksu karnego skarbowego nowego przepisu ? art. 107a k.k.s. ? przewidującego penalizację urządzania lub prowadzenia gier hazardowych bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć. Za popełnienie tego przestępstwa skarbowego ustawodawca przewidział karę grzywny do 720 stawek dziennych albo karę pozbawienia wolności do lat 2. Sąd będzie mógł również wymierzyć obie te kary łącznie.

  więcej
 • Zmiany w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

  2017-04-05

  W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r., o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017, poz. 706). Na podstawie nowowprowadzonych regulacji rolnicy mogą ubezpieczyć uprawy rolne od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka, przy zachowaniu możliwości skorzystania w 2017 r. z dopłaty do składki z budżetu państwa na poziomie nawet 65% dla najbardziej powszechnych uprawach rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe). Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe przepisy znajdują zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych w 2017 r.

  więcej
 • DŁUŻSZY TERMIN NA WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

  2017-03-22

  Z dniem 15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego, która wydłuża okres na wznowienie postępowania cywilnego po uprawomocnieniu się wyroku z pięciu do dziesięciu lat.

  Wprowadzenie powyższej zmiany związane jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 roku (sygn. akt SK 21/14), w którym Trybunał orzekł, że art. 408 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  W wydanym wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że upływ terminu pięcioletniego, przewidzianego w art. 408 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 lutego 2017 roku, definitywnie zamykał drogę sądową do wznowienia postępowania i uniemożliwiał wzruszenie orzeczenia sądowego w sytuacji słuszności skargi obywatela. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny, postępowanie przed Trybunałem w Strasburgu jest z reguły długotrwałe. Może więc zdarzyć się, iż pięcioletni termin upłynie zanim Europejski Trybunał Praw Człowieka wyda prawomocne orzeczenie, uprawniające do złożenia skargi o wznowienie postępowania. Dlatego termin ten, zgodnie z nowelizacją, został wydłużony do dziesięciu lat.

  Zgodnie z wolą ustawodawcy termin dziesięcioletni jest terminem jednolitym dla wszystkich podstaw wznowienia, czyli również tych, których nie dotyczyła wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego. Zatem bez względu na to, czy daną sprawą zajmował się Europejski Trybunał Praw Człowieka, każdy uprawniony będzie miał 10 lat na złożenie skargi o wznowienie postępowania w sprawach cywilnych.

  więcej
 • SUROWSZE KARY ZA WYŁUDZANIE VAT

  2017-03-15

  Z dniem 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja prowadza do krajowego porządku prawnego wiele nowych instrumentów prawnokarnych mających na celu zwalczenia procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku VAT. Dodatkowo nowelizacja zaostrza kary, przewidując między innymi karę 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT.

  Zmiany jakie przewiduje wskazana ustawa to między innymi wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych kategorii przestępstw takich jak wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz podrabianie i przerabianie faktur celu użycia jako autentycznych. Za te przestępstwa grozi po zmianie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli fikcyjne lub podrobione faktury opiewają na kwotę co najmniej 5 milionów złotych albo jeśli sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, będzie podlegać karze od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli kwota, na jaką opiewać będą fałszywe faktury, wyniesie 10 milionów i więcej, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 5 do 15 lat lub w najcięższych przypadkach, karze 25 lat pozbawienia wolności. Obok kary pozbawienia wolności możliwe jest nałożenie na sprawcę kary grzywny.

  Zastosowanie nowych przepisów jest możliwe jedynie do sprawy działającego umyślnie. Musi on mieć zatem świadomość, że podrabia lub przerabia fakturę. Osoby, które przypadkowo popełnią błąd przy wystawieniu faktury nie będą podlegały odpowiedzialności, nawet jeśli będzie on wynikiem niedbalstwa czy lekkomyślności.

  Regulacja wymierzona jest przede wszystkim w zorganizowane grupy przestępcze, powodujące w budżecie państwa wielomiliardowe straty. Zdaniem ustawodawcy dotychczasowe rozwiązania uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym niewystarczająco odstraszały sprawców wyłudzeń. Zgodnie z zamierzeniami wprowadzone zmiany mają uszczelnić system podatkowy i pozytywnie wpływać na rynek.

  więcej
 • ZMIANY W PRAWIE CYWILNYM ? SOBOTA JAKO DZIEŃ WOLNY

  2017-02-23

  Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji przeprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w Kodeksie Cywilnym zmieniony został art. 115.

  Jego nowe brzmienie stanowi, iż: ?Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.?

  Obliczanie upływu terminu na powyższych zasadach ma zastosowanie zarówno do czynności przewidzianych w materialnym prawie cywilnym (np. termin na odstąpienie od umowy, zwrot pożyczki, złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku), jak i w procedurze cywilnej (terminy na złożenie pism do sądu).

  W praktyce oznacza, to że w celu zachowania terminu upływającego w sobotę np. na złożenie pisma w sprawie, nie będzie konieczności nadawania go pocztą w sobotę, lecz będzie można skutecznie dokonać czynności, aż do końca dnia w poniedziałek (pod warunkiem, że nie będzie to dzień wolny od pracy).

  Do tej pory w prawie cywilnym sobota była traktowana inaczej, aniżeli w prawie administracyjnym tzn. uznawano, iż jeżeli koniec terminu przypadał na sobotę, należało w ten dzień najpóźniej dokonać stosownej czynności. Po nowelizacji, zarówno w prawie cywilnym jak i prawie administracyjnym, w przypadku końca terminu przypadającego na sobotę, jego upływ zostaje przesunięty do następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

  Co ważne, art. 21 ustawy nowelizującej stanowi, iż: ?Przepis art. 115 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.?

  więcej
 • ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA APORTÓW

  2017-02-14

  Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek kapitałowych.

  Do tej pory w przypadku wnoszenia aportu w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (np. ruchomości, praw autorskich, maszyn czy know-how) opodatkowaniu podlegała wartość wkładu wnoszonego na kapitał zakładowy tj. wartość nominalna udziałów. Wnoszący aport osiągał bowiem przychód od którego, po odjęciu kosztów uzyskania przychodu należało zapłacić podatek w wysokości 19% (PIT ? w przypadku osób fizycznych bądź CIT ? w przypadku osób prawnych).

  Optymalizacja podatkowa polegała wówczas na wniesieniu wkładu z przeznaczenie w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (tzw. agio). Wówczas podatek był naliczany tylko od wartości wniesionej na kapitał zakładowy, a wysokość objętych udziałów powyżej ich wartości nominalnej z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, nie podlegała opodatkowaniu.

  Od nowego roku sytuacja ta uległa zmianie na niekorzyść podatnika. Od 1 stycznia 2017 r. przychód podatkowy wnoszącego wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki będzie określany na podstawie wartości wkładu określonego w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku ? na podstawie wartości wkładu określonego w innym dokumencie o podobnym charakterze. Fakt wniesienia aportu z częściowym przeznaczeniem na kapitał zapasowy nie będzie miał już znaczenia pod kątem podatku PIT lub CIT. Będzie mieć jednak nadal wpływ na wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Dodatkowo, wprowadzone zmiany regulują, iż wartość wkładu będzie określana dla wnoszącego na poziomie wartości rynkowej. W przypadku zaniżenia wartości wkładu lub nie określenia jego wysokości, organy podatkowe będą mogły dokonać stosownej korekty do wartości rynkowej wkładu określonej na dzień przeniesienia własności przedmiotu aportu. W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami podatkowymi, znaczenia nabierze przeprowadzanie rzetelnej wyceny wkładów niepieniężnych.

  Opodatkowaniu jeszcze na starych zasadach (czyli po wartości nominalnej objętych udziałów/akcji) będą podlegać wkłady niepieniężne, których przeniesienie własności nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przez 1 stycznia 2017 r., a dla których przychód z tego tytułu powstał po 31 grudnia 2016 r.

  więcej
 • ZMIANY W KODEKSIE PRACY

  2017-01-16

  Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Powyżej wskazana ustawa zmienia m. in. przepisy kodeksu pracy, w tym limit stanu zatrudnienia, od którego zależny jest obowiązek opracowania i wprowadzenia przez pracodawców regulaminów pracy i wynagradzania w zakładach pracy. Dotychczasowe przepisy kodeksu pracy przewidywały konieczność wprowadzenia regulaminu pracy w przypadku zatrudniania przez pracodawców co najmniej 20 pracowników. Obecnie regulamin pracy i wynagradzania wprowadzić będzie musiał pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, bądź pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie. Zmianie uległy również przepisy kodeksu pracy dotyczące obowiązku pracodawcy niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. W przypadku bowiem gdy pracodawca podpisze z pracownikiem kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia stosunku pracy lub jego rozwiązania, pracodawca zobowiązany będzie wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od pisemnego lub elektronicznego złożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy. Nadto zmianie uległy również przepisy w zakresie terminu na wniesienie przez pracownika odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia umowy o pracę. Termin, z korzyścią dla pracownika, wydłużony został do 21 dni od dnia: doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę.

  więcej
 • ZMIANY ? WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY ZUS A MINISTREM FINANSÓW

  2016-12-28

  W dniu 5 listopada 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 roku o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Podstawowym celem nowelizacji jest umożliwienie wymiany informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie potrzebnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych i weryfikacji danych własnych obu instytucji.Nowelizacja ma zapewnić spójność danych dotyczących płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami.

  Dotychczas posiadane przez ZUS i Ministra Finansów dane mogły być udostępniane wzajemnie w postaci zanonimizowanych zbiorów danych bądź zagregowanych danych statystycznych.

  Obecnie powiązanie poprzez indywidualne identyfikatory numeryczne danych gromadzonych w bazach Ministra Finansów oraz ZUS umożliwi prowadzenie analiz sytuacji dochodowej podatników i ubezpieczonych według wynikających z ustawy zakresów danych do badania, których źródłem są dane ZUS oraz organów podatkowych. Zebrane dane umożliwią dodatkowo dokładniejszą analizę sytuacji dochodowej podatników, ubezpieczonych oraz uprawnionych do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

  więcej
 • WYŻSZE KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

  2016-12-20

  Z dniem 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

  Inwestorzy, którzy nie będą przestrzegać wymogów, warunków i obowiązków ustalonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zapłacą wysokie kary pieniężne, od 500 zł do nawet 1 mln zł.

  Karze będzie także podlegać naruszenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej oraz nierealizowanie działań służących ograniczaniu, zapobieganiu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz.

  Kary będą nakładane w drodze decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przy ustalaniu wymiaru kar będzie uwzględniana liczba i waga stwierdzonych naruszeń. Odwołania od decyzji rozpatrywać będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

  więcej
 • USTAWA O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH

  2016-11-20

  W dniu 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823). Ustawa określa m.in. obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zasady prowadzenia rejestru tychże podmiotów uprawnionych, obowiązki przedsiębiorców oraz zasady prowadzenia tego rodzaju postępowań.

  Ustawa znajduje zastosowanie do postępowań w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich miedzy konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Polski.

  Postępowanie, którego dotyczy ustawa, ma na celu rozwiązanie sporu konsumenckiego i polega na:

  1)    umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;

  2)    przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;

  3)    rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

  Przepisy ustawy nie mają jednak zastosowania m.in. do postępowań reklamacyjnych, rozpatrywania skarg konsumenckich przez przedsiębiorcę czy pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Ustawy nie zastosujemy również do sporów dotyczących usług niemających charakteru gospodarczego świadczonych w interesie ogólnym; do sporów wynikających z umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom czy do sporów wynikających z umów, których przedmiotem są usługi edukacyjne świadczone przez publiczne szkoły lub placówki.

  Przedsiębiorca, który zobowiązał się albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy. Informacja ta ? obejmująca co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego ? winna być udostępniana w sposób zrozumiały i łatwo dostępny dla konsumenta (np. na stronie internetowej przedsiębiorcy lub we wzorcach umów zawieranych z konsumentami).

  Jeśli w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca zobowiązany jest także do przekazania konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

  1)    zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

  2)    odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Jeżeli przedsiębiorca nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Sposób prowadzenia postępowania uregulowany będzie szczegółowo w regulaminie sporządzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia tego rodzaju postępowań. Zgodnie z ustawą, wszczęcie postępowania następuje na wniosek konsumenta, a jeżeli przewiduje to regulamin wszczęcie postępowania może nastąpić również na wniosek przedsiębiorcy. Co istotne, wszczęcie postępowania przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

  Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia stronom udziału w postępowaniu, oraz poinformowania o możliwości reprezentowania strony przez pełnomocnika. Wynik postępowania podmiot uprawniony przedstawia stronom w terminie 90 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może zostać przedłużony, o czym strony winny zostać powiadomione.

  Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dla konsumentów nieodpłatne. Regulamin może jednak przewidywać pobieranie opłat, których wysokość nie utrudnia nadmiernie konsumentowi dostępu do tego postępowania.

  Rozwiązanie sporu konsumenckiego przez rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania jest możliwe tylko w przypadku, gdy strony zostały poinformowane o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia będącego wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i konsekwencjach niezastosowania się do takiego rozstrzygnięcia oraz wyraziły zgodę na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku.

  więcej
 • NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI ELEKTRONICZNYM TYTUŁOM EGZEKUCYJNYM

  2016-10-23

  W dniu 21 października 2016r. opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016r., w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi (Dz. U. 2016, poz. 1739). ?Elektronicznym tytułem egzekucyjnym? jest tytuł egzekucyjny wystawiony w postaci elektronicznej. Z kolei pod pojęciem ?elektronicznego tytułu wykonawczego? rozumie się elektroniczny tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności.

      Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności elektronicznemu tytułowi egzekucyjnemu łączy się z tym tytułem egzekucyjnym w systemie teleinformatycznym obsługującym daną sprawę. Wprowadzenie takiego połączenia gwarantuje, że przy każdorazowym udostępnianiu klauzuli wykonalności zostanie automatycznie ujawniona zarówno treść klauzuli wykonalności, jak i treść elektronicznego tytułu egzekucyjnego, któremu została ona nadana i odwrotnie ? każdorazowe udostępnienie elektronicznego tytułu egzekucyjnego ujawniać będzie treść klauzuli wykonalności. Warto odnotować, że w przypadku, gdy elektronicznym tytułem egzekucyjnym jest nakaz zapłaty, który został uznany za doręczony pozwanemu w tzw. trybie doręczenia zastępczego uregulowanego w art. 139 § 1 k.p.c., każdorazowe udostępnienie takiego tytułu egzekucyjnego dodatkowo ujawniać będzie informację, iż nakaz zapłaty został uznany za doręczony w tym trybie na oznaczony adres.

      Elektroniczny tytuł wykonawczy ma być przekazywany do tzw. repozytorium, będącego częścią systemu teleinformatycznego przeznaczoną do przechowywania i udostępniania tytułów wykonawczych. Odpowiednią wzmiankę dokumentującą czynność przekazania elektronicznego tytułu wykonawczego do repozytorium będzie czynić się w aktach sprawy. Udostępnianie elektronicznego tytułu wykonawczego przechowywanego w repozytorium uprawnionym podmiotom następować będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego określone postępowanie sądowe.

      Odpowiednia adnotacja w repozytorium będzie również czyniona w razie późniejszego uchylenia elektronicznego tytułu wykonawczego lub utraty jego mocy. Adnotacja taka będzie łączyć się z elektronicznym tytułem wykonawczym w systemie teleinformatycznym w sposób gwarantujący ujawnienie jej treści przy każdym udostępnieniu treści tytułu wykonawczego.

      Ważnym rozwiązaniem przewidzianym w nowowprowadzonej regulacji jest możliwość sporządzenia przez wierzyciela samodzielnego wydruku elektronicznego tytułu wykonawczego w celu przedłożenia go wraz z pisemnym wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

      Opisany w rozporządzeniu tryb nadawania klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym nie dotyczy pięciu przypadków uregulowanych w:

  1)    art. 7781 k.p.c. (tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna),

  2)    art. 787 k.p.c. (tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika),

  3)    art. 7871 k.p.c. (tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa),

  4)    art. 788 k.p.c. (jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym ? § 1; za przejście uprawnień lub obowiązków uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych osób ? § 2),

  5)    art. 789 k.p.c. (jeżeli tytuł egzekucyjny stał się prawomocny przed nabyciem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, gdy przejście uprawnienia lub obowiązku związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym).

      Rozwiązania zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu wejdą w życie z dniem 29 października 2016r.

  więcej
 • NIŻSZY PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) DLA MAŁYCH

  2016-10-12

  Zgodnie ze zmianami ujętymi w ustawie z dnia 5 września 2016r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2016, poz. 1550), od dnia 1 stycznia 2017r. wprowadzona zostanie nowa, niższa stawka procentowa stosowana przy obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Celem regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje, czy też zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu ich przedsiębiorstw. W perspektywie długookresowej przedmiotowe rozwiązanie powinno przyczynić się także do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz stworzenia sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków. Wskutek nowelizacji od dnia 1 stycznia 2017r. tzw. mali podatnicy (a więc podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro, przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonywać będzie się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy miesiąca października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000,00 złotych) oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w pierwszym roku podatkowym, zapłacą niższy podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Wysokość podatku obliczana będzie według 15% stawki podatkowej, a nie jak obecnie według stawki wynoszącej 19%.

  więcej
 • ZMIANY W SYSTEMIE DORĘCZEŃ PISM W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

  2016-09-25

  Od 8 września 2016 roku możliwe jest dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w całym postępowaniu cywilnym poprzez tzw. Elektroniczne Biuro Podawcze. Wybór doręczenia elektronicznego stanowi prawo, a nie obowiązek i jest dokonywany poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dotychczas doręczenia elektroniczne były dokonywane tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jednakże jeżeli wnoszenie pism za pomocą systemu jest obligatoryjne albo strona wybrała wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to pismo wniesione z pominięciem tej drogi nie wywoła skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Sąd jest obowiązany pouczyć o tym stronę jeszcze przed wniesieniem pisma (pouczenie będzie generowane przez system teleinformatyczny), a po złożeniu takiego nieskutecznego pisma przewodniczący odsyła je wnoszącemu i zawiadamia go o bezskuteczności tej czynności. Tym nie mniej wybór doręczania pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie będzie nieodwołalny. Przepis art. 1311 § 21 k.p.c. przewiduje bowiem możliwość rezygnacji z doręczenia elektronicznego, które następuje również poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  Warto także zwrócić uwagę, iż jeżeli adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, organ władzy publicznej albo inny organ państwowy dokona wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to doręczenia zawsze będą dokonywane elektronicznie i nie będzie możliwe zrezygnowanie z tych doręczeń, chyba że złoży się oświadczenie o rezygnacji z wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rezygnacja z wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego będzie bowiem obejmowała także rezygnację z doręczeń elektronicznych. Natomiast w przypadku innych podmiotów, które wybrały wnoszenie pism za pomocą systemu teleinformatycznego, dopuszczalne będzie rezygnacja z doręczeń elektronicznych bez uprzedniej rezygnacji z wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego.

  Doręczenie elektroniczne nastąpi w chwili wskazanej w potwierdzeniu odbioru korespondencji (faktycznie będzie to chwila ?wejścia? na konto użytkownika w systemie informatycznym), co wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 roku w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych. Do doręczeń elektronicznych nie mają jednak zastosowania ograniczenia dotyczące doręczania w porze nocnej oraz w dni ustawowo uznane za wolne od pracy. W razie braku potwierdzenia odbioru, doręczenie elektroniczne będzie uznawane za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

  Pismo procesowe wnoszone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie podpisywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

  Od 8 września 2016 roku zmienił się także art. 132 § 1 k.p.c. stanowiący o zasadach doręczeń pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami. Obecnie wystarczające będzie samo oświadczenie pełnomocnika w treści pisma wnoszonego do sądu o nadaniu pisma drugiej stronie przesyłką poleconą, bez konieczności dołączania do pisma skierowanego do sądu dowodu nadania pisma drugiej stronie. Pismo niezawierające takiego oświadczenia będzie podlegać zwrotowi. Obowiązek ten będzie wyłączony w przypadku pełnomocników, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 132 § 12 k.p.c.).

  więcej
 • ELEKTRONICZNY REJESTR SPADKOWY

  2016-09-12

  Od dnia 8 września 2016 roku na mocy nowelizacji przepisów ustawy prawo o notariacie oraz kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony elektroniczny Rejestr Spadkowy.

  Rejestr spadkowy to publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, który funkcjonuje na bazie istniejącego dotychczas rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Rejestr ten, oprócz wspomnianych aktów poświadczenia dziedziczenia, będzie gromadzić dane o sądowych postanowieniach stwierdzających nabycie spadku oraz europejskie poświadczenia spadkowe. Europejskie poświadczenie spadkowe potwierdza z kolei dla spadkobiercy, czy np. wykonawcy testamentu, tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez potrzeby odrębnego uznania lub stwierdzenia wykonalności. W związku z tym, dokument ten pozwala na szybkie i skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej, gdyż jest on przeznaczony przede wszystkim na potrzeby wykazywania prawa do spadku za granicą. Może być wydany przez sąd lub notariusza w zależności od tego, jakiego wyboru dokona zainteresowany.

  Rejestr Spadkowy zawiera numer wpisu, datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu, datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, datę oraz miejsce wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. W Rejestrze Spadkowym odnotowywana będzie także informacja o każdej zmianie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jego uchyleniu czy też wydaniu postanowienia uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz sygnaturę akt sprawy, albo datę oraz miejsce sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego. W przypadku wydania aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego przez notariusza, Rejestr Spadkowy będzie zawierał imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a w przypadku postanowienia sądu - oznaczenie sądu. Ponadto w Rejestrze Spadkowym umieszczone będą dane identyfikacyjne ? imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a jeżeli spadkodawca go nie posiadał lub jeżeli nie jest znany ? datę i miejsce urodzenia spadkodawcy, jak również datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadkodawcy oraz jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

  Obecnie brak jest przepisów, które uniemożliwiałyby kilkukrotne stwierdzanie nabycia spadku po tej samej osobie. Zdarzały się więc przypadki, że różne sądy orzekły kilkakrotnie, odmiennie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym zmarłym. Dzięki wprowadzeniu Rejestru Spadkowego, sąd będzie mógł od ręki sprawdzić, czy w sprawie, którą ma rozpatrywać, inny sąd nie wydał wcześniej postanowienia. Rejestr Spadkowy zapobiegnie też sytuacji, w której w jednej sprawie spadkowej wydawane będą sądowe i notarialne potwierdzenia prawa do dziedziczenia.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd, wysokość opłaty za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi 5 złotych.

  więcej
 • NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  2016-08-30

  Od 28 lipca 2016 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Konieczność zmiany przepisów wynikała z obowiązku dostosowania Prawa zamówień publicznych do regulacji unijnych.

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wdraża dwie dyrektywy:

  1) tzw. klasyczną tj. dyrektywę 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej

  dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, ze zm.) oraz

  2) tzw. sektorową tj. dyrektywę 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty

  działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, ze zm.).

  Wśród najistotniejszych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, wynikających z powyższych aktów prawnych, można wymienić:

  1) UPROSZCZENIE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ I ICH UELASTYCZNIENIE.

  W tym zakresie przewiduje się lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego.

  Nowelizacja zmniejsza także obowiązki formalne na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia - wykonawcy będą obowiązani składać wyłącznie oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do ich wykluczenia, a jedynie wybrany podmiot przedstawi pozostałe dokumenty (obowiązkowo w trybach powyżej progów unijnych i fakultatywnie w innych procedurach).

  2) PROMOWANIE I REALNE WYKORZYSTYWANIE POZAEKONOMICZNYCH CELÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, TJ. OCHRONA ŚRODOWISKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA CZY WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI.

  W tym zakresie nowe przepisy kładą nacisk na wybór oferty uwzględniającej nie tylko cenę lub koszt, ale także inne czynniki, co więcej ogranicza możliwość stosowania kryterium najniższej ceny, promuje użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp.

  Nowelizacja wprowadza także nową procedurę ? partnerstwo innowacyjne, przeznaczoną do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku.

  Promowane jest także zatrudnienie osób defaworyzowanych przez obniżenie warunku poziomu ich zatrudniania z 50% do 30% (chodzi np. o niepełnosprawnych, bezrobotnych czy bezdomnych),

  3) ZAPEWNIENIE LEPSZEGO DOSTĘPU DO RYNKU MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM.

  Nowe przepisy realizują powyższe poprzez ułatwienie udzielania zamówień w częściach i wprowadzeniu pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej. Obowiązujące przepisy ograniczają średni roczny obrót, jakiego zamawiający może wymagać, do dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia.

  4) WPROWADZENIE BARDZIEJ ELASTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MODYFIKACJI UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

  Do ustawy wprowadzone zostały nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy wypowiedzenia umów.

  5) UPROSZCZENIE PROCEDUR PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USŁUG.

  Wśród przykładowych należy wymienić usługi prawne, hotelarskie, gastronomiczne, kulturalne, zdrowotne.

  Z kolei do najistotniejszych zmian nie podyktowanych unijnymi wymogami można zaliczyć:

  1. Jednostki sektora finansów publicznych stosować będą kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe i jeśli dodatkowo wykażą w protokole postępowania, w jaki sposób w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono koszty cyklu życia.

  2. Obok kryterium ceny nowelizacja wprowadza kryterium kosztu cyklu życia produktu.

  3. Zamawiający będzie miał obowiązek postawić warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

  4. Wzmocniono klauzule społeczne dotyczące zastrzegania zamówień zakładom pracy chronionej i innym wykonawcom, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób defaworyzowanych.

  5. Nowelizacja przewiduje wyłączenia stosowania ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej progów unijnych, np. w zakresie niektórych usług leśnych.

  6. Nowelizacja uelastycznia możliwość udzielania wykonawcom zaliczek, które będą mogły być udzielane także wówczas, gdy zamówienie na dostawy lub usługi będzie finansowane ze środków krajowych.

  7. Krajowa Izba Odwoławcza będzie mogła orzekać, w przypadku gdy zamawiający w części uwzględni zarzuty odwołania. Jeżeli w takiej sytuacji odwołujący wycofa pozostałe zarzuty oraz po stronie zamawiającego nie przystąpili wykonawcy ? Izba umorzy postępowanie w całości. Jeżeli uczestnik, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu co do częściowego uwzględnienia zarzutów ? Izba umorzy postępowanie w uwzględnionej przez zamawiającego części.

  8. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie mógł wydawać opinie w celu interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki.

  Ustawa wprowadza także zasadę, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz do odwołań i skarg do sądu w tych sprawach, jak również w postępowaniach konkursowych, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto przepisy dotychczasowe stosuje się do umów zawartych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy oraz do umów zawartych w następstwie postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy.

  więcej
 • NOWE ZASADY DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

  2016-08-24

  Z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 roku w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1776).

  Zgodnie z nowymi zasadami, doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta. Po odebraniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma - po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym, na koncie użytkownika zostanie umieszczone automatycznie elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji (EPOK).

  Rozporządzenie precyzuje także, że w skład elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji wchodzą: oznaczenie doręczonego pisma, chwila jego odbioru oraz oznaczenie użytkownika, któremu doręczono pismo. W przypadku, gdy pismo nie zostanie odebrane EPOK zawierać będzie natomiast informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie k.p.c. oraz wskazanie chwili umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym z oznaczeniem doręczonego pisma.

  Nowe rozporządzenie przewiduje konieczność pouczenia użytkownika o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych, które powinno nastąpić przed uwierzytelnieniem użytkownika. Przez uwierzytelnienie rozumie się identyfikację użytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostępu do konta w zakresie posiadanych uprawnień.

  Warto także dodać, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo przeznaczone dla użytkownika może być doręczone takiemu użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  Pamiętać należy ponadto, że przy doręczeniach elektronicznych zastosowania nie znajdzie art. 134 § 1 k.p.c., który stanowi, że w dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jak również w porze nocnej doręczać można tylko w wyjątkowych wypadkach za uprzednim zarządzeniem prezesa sądu.

  więcej
 • USTAWA O PETYCJACH

  2016-08-17

  Od dnia 6 września 2015 roku do polskiego porządku prawnego została wprowadzona ustawa z dnia 11 lipca 2014r., o petycjach (Dz. U. 2015, poz. 1195), stanowiąca realizację postulatów i uwag organizacji społecznych kierowanych do Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ustawa o petycjach ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa do określonego w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Zgodnie bowiem z przedmiotowym przepisem każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, skarg i wniosków winna określać właśnie ustawa.

      Stosownie do treści art. 2 ustawy o petycjach, petycja jest szczególnego rodzaju pismem składanym do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji społecznych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w interesie publicznym, interesie wnoszącego petycję, bądź też w interesie podmiotu trzeciego, jeżeli wyrazi on zgodę na wystąpienie w jego sprawie przez autora petycji.

      Przedmiotem petycji jest natomiast żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie wnoszącego petycję. Petycja może również dotyczyć spraw życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. Istota petycji musi jednak pozostawać w zakresie kompetencji adresata petycji. W sytuacji, gdy wskazany przez autora petycji podmiot nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, wówczas przesyła on petycję niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego, zawiadamiając o tym równocześnie autora petycji. Ustawodawca ?idąc z duchem czasu? zdecydował, iż petycja może zostać złożona zarówno w tradycyjnej formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej.

      Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z petycją są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz grupy tych podmiotów.

      Wystosowana do organu petycja winna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie jej we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu pierwotnego terminu.

      Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia autora petycji o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem sporządzonym w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Wskazać bowiem należy, że odpowiedź na petycję ? w przeciwieństwie na przykład do odpowiedzi na interpretację indywidualną ? nie ma charakteru wiążącego. Na gruncie prawa podatkowego oznacza to, że organ podatkowy nie będzie miał obowiązku jej uwzględnienia względem podatnika, który zastosował się do jej treści. Powyższe wynika jednak ze szczególnej roli, jaką ma w założeniu ustawodawcy spełniać petycja ? ma ona przede wszystkim być narzędziem służącym uprawnionemu podmiotowi (na przykład podatnikowi) do zaproponowania konkretnej zmiany w obowiązujących przepisach. Dlatego też jej wprowadzenie z dniem 6 września 2015 roku na gruncie prawa podatkowego w żaden sposób nie wpłynie na rolę wniosku o interpretację indywidualną, którą dotychczas kierowano w sprawach podatkowych do Ministra Finansów.

      Chociaż od początku 2016 roku do Ministerstwa Finansów wpłynęło zaledwie 26 petycji, to jednak należy oczekiwać, iż liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać, w zależności od potrzeb (interesów) potencjalnych autorów petycji oraz świadomości prawnej co do samej możliwości ich złożenia.

  więcej
 • KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OSOBY FIZYCZNEJ PO JEJ ŚMIERCI

  2016-07-18

  Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace, których celem jest stworzenie regulacji prawnych ułatwiających spadkobiercom kontynuację działalności przedsiębiorstwa w przypadku śmierci osoby fizycznej, w okresie pomiędzy otwarciem spadku a jego działem.

  Aktualnie wraz ze śmiercią osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą byt prawny prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa ustaje. Przedsiębiorstwo jest bowiem nierozerwalnie powiązane z osobą przedsiębiorcy. Spadkobiercy nie mają możliwości kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego, tj. dokonywania wszelkich bieżących działań w ramach przedsiębiorstwa.

  Projekt zmian regulacji prawnych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju zakłada wprowadzenie instytucji przedstawiciela działającego po śmierci przedsiębiorcy (prokurent mortis causa). Zadaniem takiego przedstawiciela byłoby tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Prowadziłby on przedsiębiorstwo samodzielnie dokonując jedynie czynności zwykłego zarządu.

  W projekcie wymieniono przykładowe uprawnienia prokurenta mortis causa:

  ?    wykonywanie czynności prawnych i faktycznych związanych z zatrudnieniem pracowników;

  ?    regulowanie zobowiązań związanych z działalnością przedsiębiorstwa;

  ?    zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów, w tym umów zawartych przed śmiercią przedsiębiorcy;

  ?    dysponowanie rachunkiem bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa;

  ?    reprezentowanie spadkobierców w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych oraz przed sądem polubownym w sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

  Projekt zakłada, że przedstawiciel prowadziłby działalność gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy do czasu działu spadku, nie dłużej jednak niż do roku od otwarcia spadku. Jego wynagrodzenie oraz ewentualne dodatkowe obowiązki mogłyby być uregulowane w umowie ze spadkobiercami.

  więcej
 • NOWELIZACJA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO, A OGRANICZENIA DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

  2016-07-01

  Z uwagi na wejście w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, od 1 maja 2016 roku zaczęły obowiązywać liczne ograniczenia dla spółek prawa handlowego, w tym w obrocie udziałami i akcjami.

  Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów wspomnianej ustawy, Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółkach handlowych, które posiadają nieruchomości rolne.

  Sprowadza się to do tego, że przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów bądź akcji, sprzedający i kupujący muszą uzyskać od spółki handlowej informację, czy spółka ta posiada nieruchomości przeznaczone chociażby częściowo na cele rolne. Jeśli tak, musi o zamiarze dokonania wspomnianej czynności prawnej zawiadomić Agencję Nieruchomości Rolnych, w przeciwnym wypadku umowa sprzedaży będzie z mocy prawa nieważna.

  Sprzedaż udziałów bądź akcji w spółkach posiadających nieruchomości rolne powinna więc przebiegać w dwóch etapach. W pierwszej kolejności należy zawrzeć warunkową umowę sprzedaży (warunkiem dojścia do skutku właściwej umowy sprzedaży będzie nieskorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu). Następnie, gdy otrzymane zostanie oświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, dojdzie do zawarcia właściwej umowy sprzedaży.

  Odstępstwem od zasady korzystania z prawa pierwokupu zastrzeżonego dla Agencji Nieruchomości Rolnych są dwie sytuacje: sprzedaży akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz sprzedaży udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej.

  Warto również pamiętać, aby w umowie sprzedaży udziałów bądź akcji w spółce, która nie posiada nieruchomości przeznaczonych na cele rolne znalazło się oświadczenie sprzedającego, że spółka której dotyczy umowa, owymi nieruchomościami nie dysponuje.

  Należy podkreślić, że prawo pierwokupu nie dotyczy tylko sprzedaży udziałów czy akcji. Do prawa pierwokupu akcji i udziałów ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nakazuje bowiem stosowanie niektórych przepisów ustawy dotyczących pierwokupu nieruchomości. Oznacza to, że również w przypadku, gdy nabycie akcji lub udziałów następuje w wyniku zawarcia innej umowy niż sprzedaż (np. zamiana czy darowizna), innej czynności prawnej, dziedziczenia albo łączenia spółek, Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła złożyć oświadczenie o wykupieniu tych akcji czy udziałów za ceną ustaloną na podstawie wyceny.

  więcej
 • PONOWNA ZMIANA MODELU POSTĘPOWANIA KARNEGO

  2016-06-24

  Z dniem 15 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2016r., o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 437), cofająca w znacznej mierze rozwiązania przewidziane w tzw. ?Wielkiej Nowelizacji? Kodeksu postępowania karnego obowiązującej od dnia 1 lipca 2015r. Ustawodawca dostrzegając zalety kontradyktoryjnego modelu procesu karnego zdecydował się jednak powrócić do modelu mieszanego, tj. kontradyktoryjno ? inkwizycyjnego, w którym sąd zamiast pełnić rolę biernego arbitra może wykazywać się aktywnością procesową celem zrealizowania w maksymalnym stopniu zasady prawdy materialnej. To bowiem sąd, z uwagi na swą bezstronność, powinien w procesie pełnić funkcję gwaranta, i to zarówno uprawnień jednostki, jak i skuteczności postępowania karnego w aspekcie realizacji jego celów, a zwłaszcza trafnej reakcji karnej. Dlatego też z dniem 15 kwietnia 2016r. postępowanie dowodowe w polskim procesie karnym będzie mogło toczyć się ? tak jak przed dniem 1 lipca 2015r. ? zarówno z inicjatywy stron (oskarżyciela publicznego, oskarżonego i jego obrońcy, oskarżyciela posiłkowego i jego pełnomocnika), jak i z gwarancyjnej inicjatywy sądu.

  więcej
 • REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH BEZ KONIECZNOŚCI WYKAZANIA, ŻE KOSZTY TE ZOSTAŁY PONIESIONE

  2016-06-13

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016.684 ze zm.), dalej: u.t.z., wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Komentowany przepis stanowi implementację art. 6 ust. 1 dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w transakcjach handlowych, który zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia wierzycielowi co najmniej stałej kwoty 40 euro w przypadku powstania po stronie dłużnika obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie.

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 grudnia 2015 roku (sygn. akt: III CZP 94/15), po rozpoznaniu zagadnienia prawnego wskazał, iż rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro przewidziana w art. 10 ust. 1 u.t.z. przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Uprawnienie wierzyciela jest oderwane od spełnienia przez niego dodatkowych warunków, poza tym, że spełnił on swoje świadczenie oraz nabył prawo do żądania odsetek. Jest to uprawnienie, które nie zależy od tego, czy wierzyciel poniósł w konkretnej sytuacji jakikolwiek uszczerbek związany z spełnieniem przez dłużnika jego świadczenia z opóźnieniem. Powyższe wynika z faktu, iż ustawodawca wyraźnie wskazuje, że chodzi o rekompensatę rozumianą jako zryczałtowaną rekompensatę za koszty, które musi on ponosić w związku z odzyskiwaniem należności.

  Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę na cel dla którego ów rekompensata została ustanowiona. Jej celem nie jest bowiem rekompensata wierzycielowi kosztów jakie poniósł w związku z dochodzeniem należności, lecz ?skłonienie dłużnika do zapłaty w terminach określonych w ustawie?, zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych jak i zwiększenie dolegliwości wobec dłużnika, który nie spełnia świadczenia w terminie. Bezwzględny obowiązek zapłaty 40 euro nie narusza zasad słuszności w sytuacji, gdy wierzyciel nie poniósł żadnego uszczerbku. Ekwiwalent należy się automatycznie i wystarczy sam upływ terminu płatności, aby wierzyciel mógł żądać tej kwoty. Ekwiwalent należny jest bez wezwania, nie jest tu zatem niezbędna aktywność wierzyciela wymagana przez ogólne przepisy prawa cywilnego. Wystarczy zatem wykazać sam fakt opóźnienia w zapłacie, by roszczenie zostało uznane za zasadne.

  Istotnym zagadnieniem praktycznym związanym z omawianym zagadnieniem jest rozważenie czy możliwym jest naliczenie kwoty 40 euro za każdą nieterminowo uregulowaną fakturę, od której wierzycielowi przysługują odsetki. W ustawie wskazano, iż roszczenie o ekwiwalent 40 euro przysługuje ?z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej?. Użycie liczby pojedynczej wskazuje, iż ekwiwalent ten należy łączyć z jedną transakcją handlową w rozumieniu art. 4 pkt 1 u.t.z., tj. umową, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Pojęcie umowy należy odnosić do wzajemnego stosunku zobowiązaniowego istniejącego pomiędzy stronami, a nie do fizycznego dokumentu podpisanego przez strony. W doktrynie wskazuje się, iż jeżeli w jednym postępowaniu wierzyciel dochodzi kilku roszczeń, to z uwagi na kompensacyjny charakter ekwiwalentu, możliwym jest zasądzenie wyłącznie jednorazowej wysokości ekwiwalentu. W takiej jednak sytuacji należy pamiętać o art. 10 ust. 2 u.t.z., który dopuszcza możliwość domagania się przez wierzyciela kwoty wyższej niż 40 euro w przypadku poniesienia wyższych kosztów odzyskiwania należności. Okoliczność tę wierzyciel powinien jednak wykazać.

  W sytuacji częściowej zapłaty przez dłużnika, wierzycielowi nadal będzie przysługiwało roszczenie co do pozostałej kwoty, będącej podstawą naliczania odsetek. Z kolei z tytułu dochodzenia niezapłaconej należności, wierzycielowi będzie przysługiwało roszczenie o ekwiwalent. Natomiast jeżeli strony w umowie przewidziały możliwość zapłaty należności w częściach, np. sprzedaż na raty, to uprawnienie do kwoty 40 euro oraz do zwrotu kosztów odzyskiwania należności przysługuje odrębnie w stosunku do każdej niezapłaconej części (art. 11 ust. 2 u.t.z.).

  Ostatecznie podnieść należy, iż zgodnie z art. 13 u.t.z. postanowienie umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienie wierzyciela do żądania tej kwoty lub obowiązek dłużnika do jej zapłaty jest nieważne.

  więcej
 • BRAK TYTUŁU PRAWNEGO DO NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W REJESTRZE CEIDG MOŻE PROWADZIĆ DO WYKREŚLENIA PRZEDSIĘBIORCY Z REJESTRU

  2016-05-20

  W dniu 19.05.2016 roku weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 25 września 2015 r.

  o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1893) nowelizujące przede wszystkim przepisy ustawy z dnia z dnia

  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Zgodnie z dodanym do ustawy przepisem art. 16a ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny tych do nieruchomości, których adresy podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podał jako: adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Tytułem prawnym do nieruchomości obok prawa własności/współwłasności do nieruchomości gruntowej lub lokalu mieszkalnego jest także m. in. prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze właściwe prawo do lokalu, umowa dzierżawy lub najmu.

  Przedsiębiorca nie ma jednak obowiązku dołączania tytułu prawnego do nieruchomości do wniosku o wpis do CEIDG. Jednakże w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, minister wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, o którym powyżej lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (art. 35 ust. 1a ustawy). Warto przy tym wskazać, iż zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy informację taką minister może pozyskać od podmiotu publicznego prowadzącego rejestr publiczny (np. od Ministra Sprawiedliwości prowadzącego Centralną Informację Ksiąg Wieczystych). Jeżeli mimo wezwania, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie ww. adresów, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla przedsiębiorcę z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej (art. 35 ust. 2a ustawy). Powyższa zmiana ma zapewnić prawdziwość danych wpisanych do CEIDG oraz wyeliminować nieuczciwych przedsiębiorców, podających nieprawdziwe dane adresowe w CEIDG.

  Istotnym novum jest również możliwość korekty danych adresowych na wniosek osób, pod których adresem ktoś inny zarejestrował działalność gospodarczą. Na wniosek takiej osoby, po dokonaniu wykreślenia przedsiębiorcy, dane adresowe nie będą publikowane w CEIDG.

  Powyższe nie są jedynymi zmianami wprowadzonymi do ustawy. Warto także zwrócić uwagę na obowiązek uzupełnienia wpisu w CEIDG o numer PESEL w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Po upływie wskazanego terminu, Centralna Ewidencja

  i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL. Z CEIGD zostaną także usunięte dane przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej przed 01.07.2011 roku (data powstania systemu CEIDG).

  Ostatecznie należy zaznaczyć, że nowe obowiązki obejmują nie tylko przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność gospodarczą od 19 maja 2016 r., ale również tych, którzy są już zarejestrowani w CEIDG.

  więcej
 • ZMIANY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM ? NOWA FORMA LICYTACJI

  2016-04-28

  Nowe przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm, dalej jako k.p.c.) wprowadzają nową formę licytacji ? licytację elektroniczną. Zmiany te zostały uregulowane w art. 8791 i następnych k.p.c.

  Celem nowej instytucji ma być zwiększenie efektywności sprzedaży zajętych ruchomości, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych. Do licytacji elektronicznej znajdą zastosowanie przepisy o zwykłej licytacji, z pewnymi zastrzeżeniami. Licytacja elektroniczna będzie przeprowadzana na wniosek wierzyciela, zgłoszony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostęp do niego będzie zapewniony w każdym sądzie rejonowym. Osoba przystępująca do przetargu będzie mogła złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu albo bezpośrednio komornikowi. Komornik udzieli przybicia natychmiast po zakończeniu licytacji tej osobie, która w chwili zakończenia licytacji zaofiarowała najwyższą cenę. Przybicie będzie dokonywane w systemie teleinformatycznym, a zawiadomienie o przybiciu będzie doręczane licytantom elektronicznie.

  więcej
 • ZMIANA W BESPOŚREDNICH DORĘCZENIACH POMIĘDZY PROFESJONALNYMI PEŁNOMOCNIKAMI

  2016-04-24

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku (art. 132 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm, dalej jako k.p.c.).

  Począwszy od 8 września 2016 roku zmieni się brzmienie art. 132 k.p.c. w ten sposób, że zniknie obowiązek dołączania do pisma skierowanego do sądu dowodu nadania pisma profesjonalnemu pełnomocnikowi drugiej stronie. Od tej pory wystarczy samo oświadczenie strony w treści pisma wnoszonego do sądu o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pismo niezawierające takiego oświadczenia będzie podlegać zwrotowi bez wzywania do usunięcia braku. Zmienione przepisy stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy nowelizującej tj. od 8 września 2016 roku. Obowiązek ten będzie wyłączony w przypadku pełnomocników, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 132 § 12 k.p.c.).

  więcej
 • WAŻNE ORZECZENIE DOTYCZĄCE ZGODY INWESTORA NA ZAWARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ UMOWY Z PODWYKONAWCĄ

  2016-04-20

  W dniu 17 lutego 2016 roku Sąd Najwyższy Izba Cywilna wydał w sprawie zapisanej pod sygnaturą III CZP 108/15 istotną uchwałę dotyczący zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą.

  Do tej pory w orzecznictwie panowały rozbieżności co do tego jaki jest warunek odpowiedzialności inwestora i wykonawcy przy tzw. zgodzie dorozumianej. O zgodzie dorozumianej inwestora możemy mówić wówczas, gdy inwestor wiedząc, iż prace wykonywane są przez podwykonawcę godzi się na to i akceptuję ten fakt. Zgodnie bowiem z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Na tym gruncie powstały liczne niejasności i rozbieżności interpretacyjne. We wniosku uzasadniającym przedmiotowe zagadnienie prawne przedstawiono różne stanowiska sądów w tym zakresie i zadano pytanie:

  ?Czy przy zgodzie czynnej dorozumianej inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą warunkiem solidarnej odpowiedzialności inwestora `z wykonawcą wobec podwykonawcy na podstawie art. 647[1] § 5 k.c. jest to, by inwestor znał postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub sposobu jego ustalenia, ewentualnie także zasady lub podstawy odpowiedzialności wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy??

  Rozstrzygając powyższą kwestię Sąd podjął uchwałę o następującej treść:

  ?Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności przewidzianej w art. 647[1] § 5 k.c.?

  Co oznacza powyższa uchwała w praktyce?

  Podwykonawca dochodzący swoich roszczeń również od inwestora jako odpowiadającego solidarnie z wykonawcą będzie obowiązany wykazać, że inwestor mógł bez przeszkód zapoznać się z zawartą pomiędzy nim a wykonawcą umową. Nie wystarczy już bowiem przedstawienie stosownych dowodów (np. świadków), na okoliczność, że inwestor wiedział, iż podwykonawca uczestniczy w procesie budowlanym. W związku z powyższym dobrą radą dla wszystkich wykonawców, a także podwykonawców jest zachowanie szczególnej staranności w ww. zakresie.

  więcej
 • PRAKTYKI W KANCELARII SIUDA, FILIPOWSKI I PARTNERZY

  2016-04-18

  Zapraszamy studentów po ukończeniu 3 i 4 roku studiów na praktyki w naszej kancelarii. Prosimy o przesłanie CV z krótkim opisem doświadczenia, umiejętności oraz wskazaniem zakresu zainteresowań (prawo cywilne, karne itp). Dokumenty prosimy przekazywać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@siuda-filipowski.pl

  Posiadamy ograniczoną ilość miejsc i stanowisk pracy, dlatego zastrzegamy sobie możliwość wyboru niektórych praktykantów.

  więcej
 • ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OBROTU ZIEMIĄ ROLNĄ

  2016-03-23

  Dnia 1 maja 2016 roku upływa obowiązujący od 2004 roku 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Okoliczność ta przyczyniła się do wzmożenia czynności legislacyjnych, które przez niektórych oceniane są jako sprzeczne z Konstytucją RP.

  Uchwalona dnia 5 sierpnia 2015 roku przez Sejm poprzedniej kadencji nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego miała wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Termin ten został jednak przesunięty do dnia 1 maja 2016 roku. Wydłużenie wejścia w życie powołanej ustawy uzasadniane było zamiarem lepszego przygotowania się Agencji Nieruchomości Rolnych do wykonywania licznych nowych zadań nałożonych na nią powołaną ustawą, z drugiej strony zainicjowanymi pracami nad zmianą niektórych regulacji w niej przewidzianych.

  Celem nowej ustawy jest zapobieżenie wykupowi ziemi przez cudzoziemców oraz spekulacjom gruntami po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego z Unią Europejską.

  Ustawodawca wprowadza między innymi prawo pierwokupu na rzecz sąsiada, będącego rolnikiem indywidualnym i właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością. Co więcej, zmniejszeniu ulega powierzchnia objęta prawem pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych z 5 hektarów do 1 hektara.

  Sankcją nieważności zostaną objęte przypadki dokonywania czynności prawnych mających za swój przedmiot przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części w sytuacji, gdy nie będzie miała ona zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Ma to przeciwdziałać tworzeniu olbrzymich posiadłości, a także nadmiernemu ich rozdrobnieniu. Przyjmuje się, że regulacje mają być szczególnie korzystne dla rolników indywidualnych, których gospodarstwa rodzinne nie obejmują więcej niż 300 hektarów.

  Dodatkowo, obrót nieruchomościami rolnymi będzie wymagał zarówno zawiadomienia osób którym przysługuje prawo pierwokupu oraz złożenia stosownych oświadczeń, zaświadczeń i decyzji.

  Mimo podpisania nowej ustawy przez Prezydenta RP dnia 22 grudnia 2015 roku i trwania vacatio legis, ostateczna regulacja dotycząca kształtowania ustroju rolnego nie jest jeszcze przesądzona. W dniu 8 marca 2016 roku do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu został skierowany nowy projekt ustawy, przygotowany przez obecną ekipę rządzącą. Przewiduje on jeszcze bardziej restrykcyjne zapisy ograniczające prawo do rozporządzania nieruchomością rolną.

  więcej
 • NOWY USTRÓJ PROKURATURY

  2016-03-16

  Od dnia 4 marca 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o prokuraturze.

  W miejsce Prokuratury Generalnej zostanie utworzona Prokuratura Krajowa. Kierować nią będzie Prokurator Krajowy jako Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego.

  Na szczeblu Prokuratury Krajowej powstanie Wydział Spraw Wewnętrznych, w którym będą prowadzone postępowania przygotowawcze w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych popełnionych przez prokuratorów, sędziów i asesorów. Celem takiego zabiegu jest ujednolicenie praktyki ścigania i karania w ww. sprawach.

  Prokuratury Regionalne powstałe na miejsce prokuratur apelacyjnych staną się wyspecjalizowanymi centrami prokuratury, zwalczającymi najpoważniejszą przestępczość finansową i skarbową oraz skierowaną przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, a nadzór służbowy przybierze formułę doradczo - konsultacyjną. W prokuraturach okręgowych powstaną wydziały właściwe w sprawach ścigania poważnej przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej.

  Zniesione zostaną wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe, które staną się częścią prokuratury powszechnej. Zostanie stworzone stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, utworzony będzie Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej oraz odpowiednio wydziały i działy do spraw wojskowych na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych. W tych jednostkach prokuratury powszechnej prokuratorami będą mogli być zarówno prokuratorzy cywilni, jak i żołnierze zawodowi. Prokuratorzy wojskowi będą również prowadzić postępowania w sprawach powszechnych.

  Co więcej, jawne będą teraz postępowania dyscyplinarne oraz co do zasady oświadczenia majątkowe prokuratorów.

  Ustawa zakłada także likwidację kadencyjności oraz likwidację Krajowej Rady Prokuratury.

  Zapisy nowej ustawy wprowadzają również nowatorskie rozwiązanie dotyczące wskazywania jednostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Sprawy o obszernym materiale dowodowym, skomplikowane pod względem prawnym lub faktycznym będą mogły być teraz przejęte i prowadzone na szczeblu Prokuratury Krajowej. Kompetencję decyzyjną w tym zakresie ustawodawca powierzył Prokuratorowi Generalnemu.

  Wprowadzone rozwiązania w znowelizowanej ustawie o prokuraturze mają na celu zagwarantować lepszą i sprawniejszą realizację zadań państwa w zakresie bezpieczeństwa.

  więcej
 • KONIECZNA ZMIANA INFORMACJI O WARUNKACH ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY

  2016-02-25

  W dniu 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Zmianie uległy między innymi przepisy dotyczące okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony. W związku z tym pracodawca zobowiązany jest dokonać zmiany informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

  Jeśli jednak rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem miesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, pracodawca musi poinformować pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

  W przypadku, gdy informacja dodatkowa została sporządzona w formie opisowej i pracodawca nie powołał się w niej na odpowiednie przepisy prawa pracy, to w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony trwającej 22 lutego 2016 roku obowiązek zmiany tej informacji nastąpi dopiero w dniu, w którym pracownik osiągnie staż co najmniej 6 miesięcy. Dopiero po upływie 6 miesięcy pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownika wynosił będzie 1 miesiąc. Niemniej jednak, obowiązek zmiany informacji musi być zrealizowany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wydłużenia okresu wypowiedzenia, tj. do 21 września 2016 r.

  Jeżeli natomiast pracodawca wskazał pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych odpowiednie przepisy prawne, zmiany tej informacji należy dokonać niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, tj. w okresie od 22 lutego 2016 roku do 22 marca 2016 roku. Obowiązek ten wynika z faktu, że z dniem 22 lutego 2016 roku zostaną uchylone: art. 33 oraz art. 331 Kodeksu pracy, które dotyczyły odpowiednio okresów wypowiedzenia umów na czas określony i na zastępstwo. Z dniem wejścia w życie nowelizacji zostaną one zastąpione art. 36 § 1 Kodeksu pracy, który do tej pory dotyczył jedynie wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony.

  więcej
 • PRZYPOMINAMY O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W PRAWIE PRACY

  2016-02-22

  W dniu 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy. Najważniejszą zmianą w przepisach prawa pracy jest ta, która wprowadza maksymalny czas ? 33 miesięcy, na jaki może być zawarta umowa o pracę na czas określony bądź kilka umów na czas określony (nie więcej jednak niż 3) miedzy tymi samymi stronami stosunku pracy.

  Jeśli pracownik będzie zatrudniony u danego pracodawcy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące bądź liczba zawartych przez niego umów na czas określony będzie większa niż 3, z mocy prawa pracownik ten od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, będzie w rzeczywistości zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

  Ustawodawca wprowadził jednak wyjątki od powyższej zasady. Przepisy ograniczające stosowanie umów na czas określony nie mają zastosowania w przypadku następujących umów zawartych na czas określony:

  1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

  w pracy,

  2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

  3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

  4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli zwarcie takiej umowy w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

  Ustawodawca w celu ograniczenia nadużywania okoliczności, o której mowa

  w pkt 4 powyżej, przewidział obowiązek zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej o każdorazowym zawarciu umowy na czas określony w oparciu o tę przesłankę. Pracodawca zawiadomienie składa w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy i musi w nim wskazać przyczyny zawarcia tego rodzaju umowy.

  Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do art. 36 § 1 k.p. okres wypowiedzenia umowy na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do tej pory przepis ten obejmował wyłącznie umowę o pracę na czas nieokreślony. Nowe przepisy rozszerzają zakres jego zastosowania także na umowę na czas określony. I tak okres wypowiedzenia ww. umów wynosi:

  1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

  więcej
 • ZMIANY DOTYCZĄCE PAŃSTWOWEJ KOMPENSATY PRZYSŁUGUJĄCEJ OFIAROM NIEKTÓRYCH PRZESTĘPSTW

  2016-01-19

  Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie nowelizacja ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. 2015, poz. 1587). Przepisy niniejszej ustawy regulują tzw. ?kompensatę? będącą czymś w rodzaju odszkodowania za negatywne skutki, których doznała ofiara przestępstwa lub jej najbliższa rodzina. Kompensata stanowiąca określoną sumę pieniężną ma za zadanie pokryć utracone zarobki lub środki utrzymania, koszty leczenia, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją albo koszty pogrzebu, które powstały wskutek popełnionego przestępstwa. Przysługuje ona wówczas, gdy ofiara przestępstwa lub jej najbliższa rodzina nie mogą uzyskać należnych im środków pieniężnych od samego sprawcy przestępstwa z tytułu przysługującego mu ubezpieczenia, pobieranych przez niego środków pomocy społecznej albo innego źródła jego utrzymania. Pierwszą istotną zmianą skutkującą poszerzeniem zastosowania niniejszego aktu prawnego jest nadanie mu nowego tytułu, w którym sformułowanie ?przestępstw? zastąpiono określeniem ?czynów zabronionych?. W konsekwencji osoby pokrzywdzone będą mogły ubiegać się o przyznanie kompensaty nawet w sytuacji, gdy sprawca czynu zabronionego nie będzie mógł zostać oskarżony, ani skazany. Drugą istotną zmianą, na którą warto zwrócić uwagę jest nowe brzmienie art. 6 przedmiotowej ustawy. Do tej pory maksymalna wysokość kompensaty wynosiła 12.000,00 złotych. Od dnia 1 stycznia 2016r., górna wysokość kompensaty została ustalona na kwotę 5.000,00 złotych, jednak jeśli wskutek popełnionego czynu zabronionego ofiara poniosła śmierć, wówczas maksymalna wysokość kompensaty, o jaką będą mogły wnioskować osoby najbliższe dla zmarłego, opiewać będzie na kwotę 60.000,00 złotych. Pamiętać przy tym należy o dodanym do ustawy przepisie art. 7a, na podstawie którego sąd będzie mógł odmówić przyznania kompensaty lub przyznać ją w odpowiednio zmniejszonej wysokości, gdy z ujawnionych okoliczności będzie wynikało, że ofiara przyczyniła się do popełnienia czynu zabronionego, bądź też występowała w roli współsprawcy lub godziła się na ryzyko doznania skutków czynu zabronionego. Zmiany dokonane z dniem 1 stycznia 2016r. w ustawie o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych ukierunkowane są przede wszystkim na poszerzenie zastosowania instytucji kompensaty państwowej, która dotychczas była w znacznej mierze instytucją o charakterze iluzorycznym.

  więcej
 • ZWIĘKSZENIE OCHRONY LOKATORÓW PRZED WŁAŚCICIELAMI KAMIENIC

  2016-01-10

  Z dniem 7 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny, ustawy ? Prawo budowlane oraz ustawy ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2015, poz. 1549). Głównym celem przedmiotowej nowelizacji jest zapewnienie lokatorom szerszej niż dotychczas ochrony przed właścicielami kamienic, którzy dokonując wykupu, a następnie modernizacji kamienic, planują je następnie sprzedać jako nowe mieszkania lub całkowicie wyburzyć i w ich miejsce posadowić nowe budynki, z pokrzywdzeniem dotychczasowych lokatorów. Pierwszą regulacją, na którą warto zwrócić uwagę jest dodany do art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane pkt 4a, na podstawie którego, właściciel lub zarządca budynku będzie obowiązany do przeprowadzenia w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia, specjalną kontrolę dotyczącą dokonania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie w celach mieszkalnych. Z kolei organ nadzoru budowlanego, o czym stanowi nowy art. 66 ust. 1a ustawy Prawo budowlane, w razie faktycznego stwierdzenia takich naruszeń, władny będzie nakazać właścicielowi lub zarządcy budynku przywrócenie stanu poprzedniego. Przedmiotowa decyzja organu nadzoru budowlanego, mogąca zostać ogłoszona także ustnie, podlegać będzie natychmiastowemu wykonaniu. Ponadto, do przepisów Kodeksu karnego został dodany art. 191 § 1a k.k. penalizujący pod groźbą kary do 3 lat pozbawienia wolności zachowanie polegające na stosowaniu przemocy innej niż określona w art. 191 § 1 k.k., celem uporczywego lub w sposób istotnie utrudniającego innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ściganie przedmiotowego czynu zabronionego będzie następować na wniosek pokrzywdzonego (nowy art. 191 § 3 k.k.). Z kolei w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia omawiana nowelizacja wprowadziła nowy art. 96 § 1c k.p.s.w., zgodnie z którym w postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane, można nałożyć grzywnę w wysokości do 2.000,00 złotych.

  więcej
 • ZMIANY W SPOSOBIE OBLICZANIA ODSETEK USTAWOWYCH I MAKSYMALNYCH

  2015-12-30

  Zmiana dotycząca sposobu obliczania odsetek ustawowych i odsetek maksymalnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Na początek przypomnijmy jak do tej pory obliczało się odsetki ustawowe, otóż wysokość odsetek ustawowych ustalana była rozporządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów. Odsetki maksymalne wynosiły natomiast czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Taki sposób ustalania odsetek prowadził jednak do niespójności. Niejednokrotnie powstawała bowiem sytuacja w której odsetki ustawowe były wyższe od odsetek maksymalnych. Nowe zasady określania odsetek mają uprościć naliczanie odsetek ustawowych. Od 1 stycznia 2016 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności będą wynosiły sumę stopy referencyjnej NBP (obecnie jest to 1,5%) oraz 5,5 punktów procentowych. Natomiast odsetki maksymalne będą stanowiły dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności. Z przepisów przejściowych wynika, że do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Na koniec należy zwrócić uwagę, że zmianie uległa sama nazwa odsetek. Nazwa odsetki ustawowe, została zastąpiona odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zmiana nazwy pociągnęła za sobą konieczność zmian wielu ustaw, które operowały terminem odsetki ustawowe, a nie odsetki ustawowe za opóźnienie.

  więcej
 • ISTOTNE DLA POZWU ZMIANY W MEDIACJI

  2015-12-28

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja uchwalona ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązania sporów. Jakie zmiany wprowadza ustawa? Przed nowelizacją Sąd mógł skierować strony do mediacji na pierwszej rozprawie, a później było to możliwe tylko, gdy obie strony wyraziły zgodę na mediację. Natomiast po wejściu w życie nowych przepisów, Sąd będzie uprawniony do skierowania strony do mediacji w każdym momencie postępowania. Możliwe będzie również skierowanie przez sąd stron do mediacji więcej niż jeden raz w toku postępowania. Ponadto, co ciekawe, sędzia, który został wyznaczony w danej sprawie jako sędzia przewodniczący, będzie mógł wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Takie spotkanie może prowadzić sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały mediator. Spotkanie ma służyć zachęcaniu stron do mediacji oraz w konsekwencji rozwiązaniem sporu za pomocą polubownych metod. Zmianie uległ także termin w jakim winna zostać przeprowadzana mediacja. Dotychczas był to maksymalnie miesiąc, po wejściu w życie nowych przepisów termin te będzie wynosił trzy miesiące.

  Istotną zmianą, wpływającą na elementy, z których powinien składać się pozew będzie konieczność zawierania w każdym pozwie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku gdy takich prób nie podjęto należy wyjaśnić przyczyny ich nie podjęcia. Powyższe wynika ze zmiany treści przepisu art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Powyższa zmiana jest istotna, a to z uwagi na fakt, że w przypadku, gdy powód nie zawrze w pozwie ww. informacji, pozew zostanie uznany za posiadający braki formalne, co wiązać się będzie z wzywaniem strony do uzupełnienia braków formalnych, a w konsekwencji do przedłużenia postępowania. Podkreślić jednak należy, że nie zmiany nie implikują konieczności podejmowania prób ugodowych. Wystarczy tylko wyjaśnić w pozwie, dlaczego strony nie mogły porozumieć się na drodze polubownej.

  więcej
 • NOWE STAWKI MINIMALNE

  2015-12-27

  Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych i adwokatów.

  ?    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz 1800);

  ?    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804).

  To co się najbardziej rzuca w oczy to dwukrotne podwyższenie stawek minimalnych uzależnionych od wartości przedmiotu sporu. Nowe stawki po 1 stycznia 2016 roku kształtują się następująco:

  1) do 500 zł ? 120 zł;

  2) powyżej 500 zł do 1500 zł ? 360 zł;

  3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ? 1200 zł;

  4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ? 2400 zł;

  5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ? 4800 zł;

  6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ? 7200 zł;

  7) powyżej 200 000 zł ? 14 400 zł.

  Podczas gdy obecnie wartości te wynoszą:

  1) do 500 zł ? 60 zł;

  2) powyżej 500 zł do 1.500 zł ? 180 zł;

  3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł ? 600 zł;

  4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł ? 1.200 zł;

  5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł ? 2.400 zł;

  6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł ? 3.600 zł;

  7) powyżej 200.000 zł ? 7.200 zł.

  Rosną także stawki radców i adwokatów w innego rodzaju postępowaniach, na przykład:

  ?    za rozwód będzie to 720 złotych (1080 zł jeśli sąd orzeka o winie rozkładu pożycia) ? dziś stawka ta wynosi 360 złotych;

  ?    o wpis w księdze wieczystej 240 złotych ? dziś klient płaci 120 złotych;

  ?    o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich 1080 złotych (teraz 360 zł!);

  ?    za rejestrację spółki 2,4 tys. złotych (jeśli jest to rejestracja z wykorzystaniem e-wzorca 1,2 tys.) ? obecna stawka minimalna to oczywiście 1,2 tys.;

  ?    podstawowa stawka w postępowaniu przed sądem pracy to 360 złotych (m.in. za proces o rozwiązanie umowy o pracę) ? czyli mamy wzrost dwukrotny (ze 180 złotych);

  ?    jeśli sprawa przed sądem pracy dotyczy wynagrodzenia ? 75% stawki liczonej od wartości przedmiotu sporu (procent się nie zmienia, ale cyfry w tabeli się zmieniły; warto dodać, że znika obecne sakramentalne ?nie mniej niż 60 złotych?);

  ?    dwukrotnie zwiększone będą także stawki radców w postępowaniu karnym oraz sądowo-administracyjnym;

  ?    nie zmienia się natomiast górny pułap stawek ? nadal będzie to sześciokrotność stawki minimalnej. Ciekawostką jest to, że obecnie na podwyższenie stawki można sobie będzie zasłużyć poprzez wykazanie się wkładem pracy ?do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie?.

  Rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r., ale stawki w sprawach rozpoczętych wcześniej do końca bieżącej instancji liczą się według reguł dotychczasowych.

  Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że stawki minimalne stają się opłatami maksymalnymi, jeśli chodzi o to, co Skarb Państwa płaci prawnikom za pomoc prawną z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801).

  więcej
 • NOWELIZACJA PRAWA AUTORSKIEGO

  2015-11-29

  W dniu 5 października 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, uchwaloną w dniu 11 września 2015 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 1639). Nowelizacja ta ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, które nie zostały jeszcze implementowane do polskiego prawa oraz udoskonalenie stosowania już wprowadzonych przepisów.

  Wprowadzone zmiany obejmują w szczególności:

  - umożliwienie korzystania w granicach uzasadnionych celem informacji z przemówień politycznych i mów wygłoszonych na publicznych rozprawach, a także fragmentów publicznych wystąpień, wykładów oraz kazań;

  - uprawnienie do zamieszczania w celach dydaktycznych i naukowych rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach; w takich przypadkach twórcy będzie przysługiwało wynagrodzenie;

  - umożliwienie korzystania z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości, a także korzystania z utworu włączonego w sposób niezamierzony do innego utworu, o ile nie ma on znaczenia dla tego utworu;

  - uregulowanie zasad określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne;

  - określenie zasad korzystania z utworów osieroconych. Są to utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem, utworów audiowizualnych oraz utworów zamówionych lub włączonych do utworów audiowizualnych lub utrwalonych na wideogramach, a także utworów utrwalonych na fonogramach, znajdujących się w zbiorach instytucji takich jak: archiwa, instytucje oświatowe, biblioteki, muzea, jeżeli uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów, nie zostali ustaleni lub odnalezieni pomimo przeprowadzenia starannych poszukiwań;

  - uregulowanie kwestii korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym, tzn. utworów opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem, jeżeli utwory te nie są dostępne dla odbiorców w obrocie handlowym za zezwoleniem uprawnionych, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów.

  więcej
 • LIKWIDACJA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO

  2015-11-24

  Dnia 26 października 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy ? Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1854). Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego systemu prawa do treści orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt P 45/12).

  Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku uznał, iż bankowy tytuł egzekucyjny jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości. Do tej pory banki były uprawnione do kierowania swych wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego, co powodowało brak równowagi między stronami stosunku prawnego, z uwagi na silniejszą pozycję banku wobec klienta.

      Za niekonstytucyjne uznane zostały art. 96 ust. 1 i 97 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe. Art. 96 ust. 1 wskazywał, iż na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. Natomiast art. 97 ust. 1 formułował uprawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego do funkcjonowania jako podstawa egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytuły zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

  Ustawa z dnia 25 września 2015 roku uchyla m.in. art. od 96 do 98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Reguluje także procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców. Ponadto do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzony został przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

  więcej
 • Seminarium Księgowo - Prawno - Podatkowe

  2015-11-23

  Serdecznie zapraszamy do udziału we współorganizowanym przez nas jak co roku bezpłatnym Seminarium Księgowo-Prawno-Podatkowym, które odbędzie się 10 grudnia w Poznaniu tym razem w Sali Parkowej centrum konferencyjnego CityParku w Poznaniu www.cityparkhotel.pl

  Wśród poruszanych tematów m.in. omówienie zmian w podatkach VAT, PIT, CIT w 2016 roku, zmian w ustawie o rachunkowości czy bardzo istotnych zmian w prawie pracy w 2016 roku.

  Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału z podaniem imienia, nazwiska oraz firmy na adres e-mail seminarium@siuda-filipowski.pl lub telefonicznie tel. 61 646 0 640 do dnia 30 listopada 2015 - liczba miejsc ograniczona.

  więcej
 • NOWELIZACJA USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI

  2015-11-23

  Dnia 8 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2015 poz. 624). Przedmiotem nowelizacji jest przede wszystkim uzależnienie możliwości przyjęcia przez komornika sprawy spoza rewiru od skuteczności prowadzonych przez kancelarię postępowań.

      Zgodnie z uchwaloną zmianą przepisów, komornik wybrany przez wierzyciela będzie zobowiązany do odmowy wszczęcia egzekucji, jeżeli zaległość egzekucji w jego kancelarii przekracza 6 miesięcy, wpływ wszystkich spraw w roku przekroczył 5 tysięcy, a skuteczność egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 procent lub też gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tysięcy spraw. Skuteczność prowadzenia egzekucji będzie się obliczało poprzez stosunek liczby spraw załatwionych w poprzednim roku (czyli takich w których wyegzekwowano świadczenie) do liczby wszystkich spraw, które wpłynęły w roku poprzednim. Wobec komornika, który rozpoczął działalność, zaległość i skuteczność obliczać się będzie po upływie roku następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.

      Nowe przepisy mają przeciwdziałać sytuacjom, w których komornicy przyjmowali kilkaset tysięcy spraw w ciągu roku, co w oczywisty sposób ograniczało efektywność czynności dokonywanych przez komorników osobiście.

  więcej
 • ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ZWOLNIENIA PRACOWNIKA JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU

  2015-09-30

  W dniu 26 sierpnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał orzeczenie, w którym uchylił interpretację podatkową uznając, że jest ona niezgodna z prawem.

  Interpretacja, o której mowa, została wydana na wniosek przedsiębiorcy ? wspólnika spółki cywilnej. Jego spółka, na mocy ugody sądowej zawartej z byłym pracownikiem, zobowiązana była do zapłaty na rzecz tegoż pracownika odszkodowania. Ugoda została zawarta w sprawie wszczętej przez pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę. Spółka wypłaciła odszkodowanie potrącając jednocześnie jego część na poczet podatku dochodowego. Wówczas pojawił się problem, czy pieniądze wypłacone byłemu pracownikowi mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

  Izba skarbowa w wydanej interpretacji wskazała, że kwota odszkodowania, wypłacona na podstawie ugody zawartej przed sądem, nie jest kosztem uzyskania przychodu, jako że nie wiąże się z przychodem. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznając, że odszkodowanie tego typu jest dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu.

  W swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt II FSK 1122/12. W sprawie rozpatrywanej przez Naczelny Sąd Administracyjny przyjęto, że odszkodowanie zapłacone na mocy ugody sądowej ma podstawę w prawie pracy i stanowi ekwiwalent należności przysługujących pracownikowi od pracodawcy z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Zostało więc przesądzone, że odszkodowanie wypłacane przez pracodawcę na rzecz pracownika, powinno być traktowane jako część należności wynikających z umowy o pracę.

  Opierając się na powyżej opisanym stanowisku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w uzasadnieniu swego orzeczenia wskazał, że w ?rozpoznawanej sprawie miedzy wypłatą odszkodowania a stosunkiem pracy istniał niewątpliwie bezpośredni związek, którego istnienie nakazywało przyjąć, że wydatki poniesione przez będącego współpracodawcę - wspólnika spółki - na wypłatę, na podstawie ugody, odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę, należy zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. w wysokości proporcjonalnej do udziału skarżącego w zyskach spółki?.

  więcej
 • NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PROKURENTA ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

  2015-09-22

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa ? Prawo restrukturyzacyjne. Głównym zamiarem ustawodawcy była rewizja prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie nieefektywnych i krytykowanych przepisów oraz wdrożenie procedur ułatwiających restrukturyzację przedsiębiorstwa w przypadku pojawienia się ryzyka jego likwidacji. Istotne zmiany obejmą również prokurentów spółek, a dokładniej ? zakresu ich odpowiedzialności.

  W obecnym stanie prawnym, w przypadku zaistnienia podstaw do złożenia w odpowiednim momencie wniosku o ogłoszenie upadłości w zakresie spółek handlowych, spoczywa na każdym, kto ma reprezentować podmiot sam lub łącznie z innymi osobami. W praktyce, według poglądu dominującego w orzecznictwie i doktrynie, obowiązek ten dotyczy wspólników spółek osobowych i członków zarządu, z pominięciem prokurentów. W razie zaniedbania tego obowiązku, osoby te odpowiadają wobec samej spółki, udziałowców i wierzycieli za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku, jeśli wykazana zostanie przez poszkodowanego wina i wysokość szkody.

  Przepisami prawa restrukturyzacyjnego ustawodawca poszerza krąg zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia w tym czasie postępowania restrukturyzacyjnego o prokurentów, jak również odwrócił ciężar dowodu w zakresie winy i wysokości szkody.

  Zmiana ta ma na celu zapewnić większą pewność prawa i rozjaśnić wątpliwości dotyczące odpowiedzialności prokurenta. Niemniej, rozwiązanie to można uznać za dość kontrowersyjne chociażby z tego względu, że brak jest instrumentów służących do kontroli sytuacji finansowej spółki w zakresie analogicznym chociażby do członków zarządu spółki.

  Kolejną istotną kwestią jest wprowadzenie dwóch domniemań i odwrócenie ciężaru dowodu. Pierwsze domniemanie dotyczy tego, że osoba na którą ustawodawca nakłada obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ponosi winę za jego niezłożenie. Ciężar dowodu został więc przerzucony z wierzyciela na tę osobę.

  Drugie domniemanie zaś dotyczy wysokości szkody. Obejmować ona będzie co do zasady wysokość niezaspokojonej przez spółkę wierzytelności. Z tych przyczyn to prokurent w przypadku zawinionego niezgłoszenia wniosku o upadłość będzie musiał wykazać, że szkoda którą poniósł wierzyciel była niższa od kwoty wierzytelności.

  Jak widać, zmiany wprowadzone ustawą prawo restrukturyzacyjne w znacznym stopniu rzutują na pozycję prokurenta. Niewątpliwie od tej pory to w ich interesie leżeć będzie kontrola sytuacji finansowej spółki oraz wysokości i terminowości regulowania bieżących zobowiązań.

  Warto również dodać, że wprowadzane zmiany dotyczyć będą prokurentów powołany po dniu 1 stycznia 2016 roku, jak również prokurentów sprawujących funkcję w tym dniu.

  więcej
 • Poznań Business Run 2015

  2015-09-07

  Udało się! Nasz zespół wziął udział w dorocznym charytatywnym biegu Business Run w Poznaniu. Wszyscy z bardzo dobrymi wynikami, bijąc życiowe rekordy, dotarli do mety. Dziękujemy organizatorom za inicjatywę, sprawą organizację i wspaniałą zabawę. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! W przyszłym roku na pewno będziemy znowu razem.

  Dodatkowo udało nam się zebrać sporą kwotę na szczytny cel (co uplasowało nas pod tym względem na piątym miejscu wśród uczestników) http://poznanbusinessrun.pl/pl/uczestnicy

  więcej
 • ZMIANY W KODEKSIE PRACY

  2015-08-16

  Prezydent RP dnia 5 sierpnia podpisał Ustawę z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem nowelizacji jest ograniczenie możliwości przedłużania umów terminowych. Nowe przepisy przewidują, iż łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech - czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące. Nowelizacja formułuje także wyjątki od tej reguły. Dotyczą one umów zawieranych na czas określony w celu m.in.: zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, a także wykonywania pracy przez okres kadencji.

  Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony ma być uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy analogicznie, jak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony będą więc wynosić 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 3 lat.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia

  więcej
 • EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE OD 17 SIERPNIA W POLSCE

  2015-08-14

  Dnia 5 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego i Prawa o notariacie. Wprowadzone przepisy dostosowują polskie prawo do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku. Akt ten reguluje kwestię spraw spadkowych o charakterze transgranicznym. Wprowadza również nowy instrument jakim jest Europejskie Poświadczenie Spadkowe.

      Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie jest zasada ogólna, wedle której, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, a nie prawo państwa obywatelstwa. W wyjątkowych sytuacjach, gdy ze wszystkich okoliczności sprawy wynika, iż w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z innym państwem niż państwo stałego pobytu w chwili śmierci, prawem właściwym jest prawo tego innego państwa.

      Każdy przyszły spadkodawca może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlega ogół spraw spadku. Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci lub musi wynikać z postanowień takiego rozrządzenia. Każda zmiana lub odwołanie wyboru prawa musi spełniać wymogi co do formy przewidziane dla zmiany lub odwołania rozrządzenia na wypadek śmierci (testamentu).

      Europejskie Poświadczenie Spadkowe umożliwia dochodzenie swoich praw we wszystkich krajach UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Dokument ten poświadczy tytuł prawny do spadku wykonawcy testamentu lub samego spadkobiercy i zostanie uznany jednakowo we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem wskazanych powyżej.

  Rozporządzenie swoim zakresem zastosowania obejmie dziedziczenie po osobach zmarłych w dniu lub po 17 sierpnia 2015 roku.

  Europejskie Poświadczenie Spadkowe jest aktem potwierdzającym prawo do spadku lub prawa do poszczególnych przedmiotów spadkowych, jakie przysługują spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentowym lub zarządcom spadku, które będzie funkcjonowało w obrocie prawnym obok stwierdzenia nabycia spadku dokonywanego przez sąd oraz poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Poświadczenie ma wywoływać jednolite skutki prawne we wszystkich państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania.

  W Polsce prawo wydawania tego poświadczenia przewidziane zostało dla sądów (z wyłączeniem referendarzy sądowych) lub notariuszy (będą oni podlegali kontroli sądu). Sądowe i notarialne uzyskiwanie tych dokumentów ma funkcjonować równorzędnie, a wybór drogi sądowej lub notarialnej będzie zależał od zainteresowanego. Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie EPS wyniesie 300 zł, natomiast w przypadku czynności podejmowanych przez notariusza maksymalna stawka ustalona została w wysokości 400 zł.

  więcej
 • NOWELIZACJA PROMUJĄCA POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  2015-08-13

  Dnia 24 lipca Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, mającą na celu przede wszystkim obniżenie kosztów sporów sądowych i zachęcanie ich stron do mediacji.

  Nowelizacja zawiera postanowienia zachęcające do korzystania z mediacji, wprowadza także obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak takich działań będzie musiał być wyjaśniony przez powoda. Ponadto sędziowie będą mogli nakazać stronom udział w spotkaniu informacyjnym na temat mediacji. Sprawy będą mogły być kierowane do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania.

  Zgodnie z nowelizacją strony będą miały pierwszeństwo przy wyborze mediatora, a czas trwania mediacji ma zostać wydłużony z maksymalnie miesiąca do trzech miesięcy. Osoby w trudnej sytuacji finansowej będą mogły zostać zwolnione z kosztów mediacji, ponieważ wydatki te będą zaliczone do kosztów sądowych. Wniosek o zatwierdzenie mediacji będzie zwolniony z opłaty sądowej, a jeżeli do ugody dojdzie przed rozprawą, strony otrzymają zwrot opłaty. Sądy uzyskają również możliwość obciążenia strony, która w sposób nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji, częścią kosztów.

  W nowelizacji znalazły się też zmiany umożliwiające szersze korzystanie z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego został skrócony z trzech do dwóch miesięcy a rozpatrywanie takich skarg przez sądy powszechne ma odbywać się tylko w jednej instancji.

  Zasada jednoinstancyjności objęła też postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów polubownych. Nowe regulacje wejdą w życie dnia 1 stycznia 2016 roku.

  więcej
 • NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

  2015-07-12

  Dnia 9 czerwca 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Nowa regulacja wprowadza instrumenty, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i uniknięcie jego likwidacji. Przepisy wprowadzają cztery postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

  Pierwszy z przewidzianych w ustawie mechanizmów pozwoli firmom zagrożonym kryzysem zawrzeć układ z wierzycielami bez publicznego nagłaśniania swoich przejściowych trudności. Dłużnik samodzielnie przeprowadzi wśród swoich wierzycieli głosowanie nad akceptacją układu. Układ będzie obowiązywał wszystkich wierzycieli w chwili, gdy poprze go większość z nich.

  Przyśpieszone postępowanie układowe dedykowane jest natomiast dla firm, przeciwko którym nie toczy się jeszcze wiele postępować egzekucyjnych, lecz suma należności do spłaty jest już znaczna. Sąd jest zobowiązany zająć się wnioskiem dłużnika o przyspieszone postępowanie w ciągu tygodnia od jego wpłynięcia. Możliwe będzie zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu.

  Trzecia opcja będzie prowadzona na analogicznych zasadach jak obecne postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami syngularnymi. Będzie także musiał przedstawić propozycje układowe już we wniosku do sądu.

  Ostatnia możliwość - postępowanie sanacyjne umożliwi zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia. Jednocześnie dłużnik zostanie znacznie ograniczony w możliwości zarządzania swoim majątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi ze strony sędziego komisarza i wierzycieli. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, które jednak warto ratować.

  Ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Wyjątek stanowią m.in. przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które wejdą w życie z początkiem lutego 2018 roku.

  więcej
 • NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

  2015-07-09

  Dnia 30 czerwca 2015 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt nowelizacji opracowany został przez Senat i ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Przedmiotowa zmiana ? postulowana przez Trybunał Konstytucyjny ? ma na celu zrównanie sytuacji powodów i pozwanych w kwestii zwrotu kosztów sądowych po zawartej ugodzie.

      Kontrowersje związane z nierównością kosztów ponoszonych przez powodów i pozwanych w sytuacji zawarcia przez nich ugody wyniknęły z postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 roku po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej na ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  Do tej pory powód, który zgłosił do sądu roszczenie w postępowaniu nakazowym, uiszczał tytułem wpisu sądowego opłatę w wysokości odpowiadającej jednej czwartej opłaty należnej w innych postępowaniach. W sytuacji, gdy powód wygrał sprawę, sąd wydawał nakaz zapłaty. Jeśli pozwany zaskarżył nakaz, to sąd całą sprawę rozpoczynał w zwyczajnym procesie. Trybunał stwierdził jednak, iż wtedy pozwany musiał uiścić pozostałe trzy czwarte opłaty. Nawet jeśli sprawa w sądzie zakończyła się ugodą, nie mógł on nawet domagać się podziału kwoty wpisu na pół z powodem. Zmiana przepisów przewiduje więc możliwość równego zwrotu kosztów sądowych obu stronom.

  więcej
 • REWOLUCJA W POSTĘPOWANIU KARNYM

  2015-07-08

  Od 1 lipca 2015 roku w procesie karnym obowiązuje nowelizacja, która ma na celu przemodelowanie postępowania sądowego w kierunku większej kontradyktoryjności, gdzie dwie, równorzędne strony procesu prezentują dowody i argumenty na poparcie swoich tez, a także usprawnienie i przyspieszenie postępowania.

  Postępowanie przygotowawcze zostało poddane modyfikacji m.in. w zakresie ograniczenia zbierania i utrwalania dowodów. Zawężono zakres materiałów dochodzenia i śledztwa, przekazywanych sądowi wraz z aktem oskarżenia, a w samym akcie oskarżenia zrezygnowano z obowiązkowego uzasadnienia - może być ono dołączone do aktu oskarżenia, ale nie jest to obligatoryjne.

  Inicjatywa dowodowa w postępowaniu sądowym co do zasady należy do stron, natomiast sąd pełni rolę bezstronnego arbitra. Sąd może wprowadzić do procesu dowód jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach. Radcom prawnym przyznane zostało prawo do występowania w roli obrońców.

  Zwiększeniu efektywności postępowania karnego służyć ma również szersze wykorzystanie konsensualnych sposobów jego zakończenia - poszerzono zakres zastosowania instytucji skazania bez rozprawy i dobrowolnego poddania się karze, zwiększono także gwarancje poufności mediacji.

  Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w postępowaniu odwoławczym mające na celu szersze orzekanie reformatoryjne - ma to wpłynąć na ograniczenie liczby wyroków kasatoryjnych, które przyczyniają się do przedłużania postępowania karnego. Zrezygnowano z trybu postępowania uproszczonego. Zdaniem ustawodawcy stał się on zbędny, ponieważ zwyczajny tryb postępowania uległ wskutek nowelizacji znacznemu uproszczeniu.

  Zlikwidowana została instytucję powoda cywilnego. Jednocześnie przedłużono termin, w którym pokrzywdzony może złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Poszerzono możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za niesłuszne stosowanie środków przymusu.

  więcej
 • NOWELIZACJA UPRASZCZAJĄCA PROCEDURY BUDOWLANE

  2015-07-05

  Dnia 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 443). Jej głównym celem jest uproszczenie procedur związanych z realizacją obiektów budowlanych, jak również skrócenie terminów, które dotyczą uzyskania prawa do wykonywania robót. Nowe przepisy wprowadzają rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, przy budowie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę i wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę. Starosta może wnieść sprzeciw w ciągu 30 dni.

  Zniesiony został wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki lub działek objętych inwestycją. Regulacja obejmuje również m.in. wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

  Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Ponadto skrócono termin na zgłoszenie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w stosunku do zawiadomienia o zakończeniu budowy z 21 do 14 dni.

  więcej
 • Kancelaria sponsorem Poznań International Model United Nations

  2015-04-28

  Miło nam poinformować, iż nasza kancelaria została sponsorem konferencji organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -

  Poznań International Model United Nations (POZiMUN)

  Organizatorom dziękujemy za zaufanie i życzymy powodzenia w dalszym przygotowaniu imprezy. Więcej na: https://www.facebook.com/pozimun oraz http://www.pozimun.org/

  więcej
 • TRZY PROJEKTY ZMIAN USTAWY PRAWO AUTORSKIE

  2015-04-13

  Trwają prace nad trzema rządowymi projektami zmian w Prawie autorskim. Ministerstwo Kultury rozpoczęło wiosną 2013 r. wstępny proces konsultacyjny, prowadzony w ramach powołanego przez resort Forum Prawa Autorskiego. Po niemal półtorarocznej dyskusji, w której stale brało udział kilkadziesiąt podmiotów, resort przygotował szeroko zakrojoną nowelizację. Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest obowiązkiem wdrożenia przez Polskę zmian zgodnych z dyrektywami unijnymi oraz dostosowywaniem polskiej ustawy do rzeczywistości cyfrowej.

  Głównym celem projektu, którym wkrótce zajmą się posłowie, jest wydłużenie do 70 lat ochrony praw pokrewnych do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach oraz fonogramów. W tej chwili tak długi czas ochrony praw przysługuje jedynie twórcom, a wykonawcom - 50 lat. W praktyce dochodzi do sytuacji, gdy wykonawcy muzyki rozpoczynający karierę w młodym wieku nie mają zapewnionej korzyści z ich pracy przez całe życie.

  Druga nowelizacja ma dotyczyć uelastycznienia prawa cytatu, rozszerzenia jego zakresu i zwiększenia zakresu dozwolonego użytku publicznego. Zgodnie z proponowanymi zmianami przewidywane jest wynagrodzenie dla twórców za wypożyczenia biblioteczne. Planowane jest także umożliwienie instytucjom kultury korzystanie z tzw. utworów osieroconych i dzieł niedostępnych w handlu.

  Trzeci, najkrótszy projekt zmian w Prawie autorskim, dotyczy reemitowania utworów. Wprowadza on wyjątek z dyrektywy satelitarno-kablowej, który nie został dotychczas uwzględniony w polskim prawie.

  więcej
 • UISZCZENIE OPŁATY SĄDOWEJ ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO BANKIEM MOŻE

  2015-04-10

  Dniem dokonania opłaty sądowej, uiszczonej za pośrednictwem podmiotu niebędącego bankiem i w wykonaniu umowy z tym podmiotem, nie jest dzień powierzenia temu podmiotowi funduszy niezbędnych do uiszczenia opłaty sądowej. W takiej sytuacji decydujące znaczenie ma dopiero data uznania rachunku bankowego prowadzonego przez bank dla właściwego sądu. Jeśli bowiem opłaty wnoszone są za pośrednictwem parabanków, pośredników lub instytucji doręczeniowych, strona ponosi ryzyko korzystania z usług pośrednika. W konsekwencji może dojść do sytuacji, gdy przelane środki zostaną uznane na rachunku sądu już po zakreślonym terminie do usunięcia braków, a sąd odrzuci jej apelację ? uznał Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 13 lutego 2015 r., sygn. akt I ACz 18/15.

  Powyższe stanowisko wynika z tego, że art. 165 §2 k.p.c. ma charakter wyjątkowy, toteż rozszerzanie go w drodze wykładni do instytucji i osób zajmujących się działalnością polegającą na transferze pieniędzy (parabanki, pośrednicy), jest niedopuszczalne.

  więcej
 • USTAWA O PŁACY MINIMALNEJ W NIEMCZECH

  2015-04-09

  W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech weszła w życie ustawa o płacy minimalnej (niem. Mindeslohngesetz, w skrócie: MiLoG). Ustawa ta ma bardzo duże znaczenie dla wielu polskich pracowników i pracodawców, ponieważ wprowadzana nią stawka godzinowa obowiązuje zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju.

      Przedmiotowy akt prawny stanowi, iż wszystkim pracownikom wykonującym pracę na terytorium Niemiec (z bardzo małymi wyjątkami, dot. np. praktykantów) przysługuje płaca minimalna w wysokości 8.50 EUR brutto za godzinę. Stawka ta obejmuje więc także polskich pracowników, którzy wyjeżdżają do pracy do Niemiec (bez względu czy są oddelegowani do pracy, czy są w delegacji). Nie jest istotna nazwa umowy jaka została zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ? te same regulacje obowiązują bez względu na to, czy będzie to umowa o pracę, czy umowa o dzieło czy umowa zlecenia.

      Ponadto pewne branże mają określone odmienne stawki za godzinę pracy ? obowiązuje tutaj zasada pierwszeństwa obowiązywania przepisów szczegółowych przez ustawą o płacy minimalnej (wyższa stawka obowiązuje np. w branży budowlanej, niższa stawka obowiązuje np. w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie). Wysokość stawki zależy także od części Niemiec, w której praca jest wykonywana (ustawa wprowadza podział na landy wschodnie, landy zachodnie, Berlin).

      W związku z nowymi regulacjami niektórych pracowników wyjeżdżających do pracy do Niemiec należy zgłaszać do właściwego organu niemieckiej administracji celnej. Nie odnosi się to jednak do wszystkich pracowników wyjeżdżających do pracy za zachodnią granicę, lecz tylko pracownika lub pracowników zatrudnianych w segmentach określonych w § 2a niemieckiej ustawy o zwalczeniu nielegalnego zatrudnienia (m. in. w branży transportu osób, towarów, spedycyjnej i logistycznej). Zgodnie z §16 ustawy MiLoG pracodawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez jego pracowników do dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie powinno się przesłać faksem do niemieckiego urzędu celnego. Należy mieć także na uwadze fakt, iż cała dokumentacja musi być nadesłana w języku niemieckim.

  więcej
 • WAŻNE ZMIANY DLA PODMIOTÓW WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  2015-03-17

  W dniu 15 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4). Zgodnie z nowelizacją, do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów dołączyć należy zgodę tych osób na powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Co więcej, składając wniosek o wpis spółki do KRS należy dołączyć zgodę wspólników reprezentujących spółkę osobową czy członków zarządu, prokurentów, chyba że ma miejsce któraś z sytuacji zwalniających z tego obowiązku (czyli m.in. w sytuacji gdy osoby nowo powołane podpisały wniosek o wpis zmian w KRS lub też udzieliły pełnomocnictwa do złożenia takiego wniosku). Analogicznie należy postąpić gdy wniosek dotyczy wpisu do KRS nowego reprezentanta spółki.

      Ponadto nowe przepisy przewidują, iż w trybie S24 (czyli za pomocą systemu teleinformatycznego) zarejestrować można także spółkę jawną i komandytową. Przy czym wspólnicy nie mogą korzystać ze zwykłego podpisu elektronicznego, tak jak to ma miejsce w ramach rejestracji spółki z o.o. Skorzystanie z procedury zawarcia umowy i rejestracji spółki jawnej czy komandytowej w trybie S24 wymaga posłużenia się przez wspólników bezpiecznym e-podpisem bądź podpisem ePUAP. Analogicznie jak w przypadku spółki z o.o. do spółki jawnej i komandytowej, w tym trybie możliwe jest wnoszenie wyłącznie wkładów pieniężnych (art. 48 § 21 k.s.h.).

      Zmiany dotyczą również nowelizacji przepisów ustawy o rachunkowości, mających zastosowanie do części spółek jawnych i partnerskich. Do ww. ustawy dodany został art. 70a wskazujący, iż w przypadku spółek jawnych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, wymagane jest, aby kierownik jednostki takiej spółki jawnej czy partnerskiej składał w sądzie rejestrowym, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Możliwość złożenia takiego oświadczenia ujęta została w zmodyfikowanych od 15 stycznia 2015 roku drukach KRS-Z30, ewentualnie KRS-ZN. Przekazanie wyłącznie takiej informacji do KRS nie będzie objęte żadnymi opłatami.

  więcej
 • POLITYKA W KARYKATURZE

  2015-03-12

  Miło nam zakomunikować, że nasza spółka wspiera przedsięwzięcie artystyczne i jest jednym ze sponsorów konkursu karykatury ?Polityka w karykaturze. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi?.

  Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: rysunek satyryczny oraz karykatura portretowa.

  Finał konkursu połączony będzie z wernisażem wystawy, zaplanowanym na dzień 17 marca 2015 roku w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu zawarte są na stronie www.festsateuro.eu

  Maciej Siuda                                 Tomasz Filipowski

  więcej
 • NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO

  2015-02-25

  Dnia 7 lutego 2015 roku Senat przyjął nowelizację prawa budowlanego wraz z poprawkami. Modyfikacjom poddane zostaną procedury związane ze zgłaszaniem pozwolenia na budowę czy otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Nowe prawo dotyczyć będzie także budowy domów jednorodzinnych.

  Zmienione przepisy znoszą wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu.

  Jedna z zaproponowanych przez Senat poprawek zakłada, iż inwestor, który chce rozpocząć prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę, musi zawiadomić właściwy organ i projektanta nadzorującego budowę, o planowym terminie rozpoczęcia prac.

  W nowelizacji powiększona jest też lista obiektów budowlanych, oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, obiekty magazynowe, budynki kolejowe, a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne. Przed wprowadzeniem zmiany, rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymagało decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  Nowelizacja umożliwia także budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nie wyższe niż 1kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, itp. Zniesiony został obowiązek uzyskania zezwolenia na budowę w przypadku wszystkich instalacji, z wyjątkiem gazowych.

  Choć nie będzie już wymagane pozwolenie na budowę, będzie obowiązek zgłoszenia budowy w sytuacji, gdy obiekty są sytuowane na obszarze Natura 2000.

  więcej
 • ZMIANY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPADKOWE

  2015-02-22

  Dnia 6 lutego 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację kodeku cywilnego dotyczącą odpowiedzialności za długi spadkowe. Na mocy wcześniej obowiązujących przepisów brak jakiejkolwiek reakcji ze strony spadkobiercy oznaczał przyjęcie spadku wprost, a tym samym nieograniczoną odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku. Natomiast zgodnie nowelizacją, ów brak reakcji będzie się wiązał z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, czyli do wartości aktywów spadku.

  Ponadto, w celu ochrony wierzycieli spadkowych, przyjęto rozwiązanie stanowiące, iż jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien był wiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Przy czym wprowadzona odpowiedzialność nie ma zastosowania w stosunku do spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

  Zmianie uległy również regulacje dotyczące ustalania stanu majątku spadkowego, poprzez wprowadzenie instytucji tzw. prywatnego wykazu inwentarza. Spadkobiercy będą mogli złożyć taki wykaz w sądzie lub u notariusza na odpowiednim formularzu, dzięki czemu nie poniosą kosztów związanych ze sporządzeniem spisu inwentarza przez komornika sądowego. Jeżeli wierzyciele spadkodawcy zakwestionują prywatny wykaz inwentarza, będą uprawnieni do złożenia wniosku o sporządzenie spisu przez komornika.

  Przedmiotowa nowelizacja włącza także do Kodeksu postępowania cywilnego przepisy dotyczące kwestii nadzoru sądu nad wykonywaniem czynności z zakresu zabezpieczania spadku i sporządzania spisu inwentarza ? w tym skargi na czynności komornika oraz przepisów o postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza, a także kosztów tych postępowań. Przyjęte regulacje rozszerzają również krąg osób, które mogą reprezentować stronę w postępowaniu cywilnym. Może być nim każdy wstępny (czyli np. dziadkowie), a nie tylko, jak to było uregulowane obecnie, rodzice.

  więcej
 • NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA JUŻ OBOWIĄZUJE

  2015-01-19

  Przypominamy, iż w dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Ma ona służyć większej ochronie interesów konsumentów w stosunkach z przedsiębiorcami oraz ujednolicić prawa kupujących i obowiązki sprzedających w całej Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich słabszych uczestników rynku, to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie. W przypadku umów zawieranych przez telefon na przedsiębiorcę został nałożony wymóg potwierdzania treści oferty oraz uzyskania zgody konsumenta na piśmie lub innym nośniku.

      Nowa ustawa całkowicie zmienia procedurę reklamacyjną. Reklamacje będą rozpatrywane w ramach rękojmi lub gwarancji. Termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu. Dotychczas nabywca wadliwego towaru miał dwie opcje: mógł żądać naprawy albo wymiany towaru na nowy. Teraz zyskuje dodatkowo prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru do konsumenta ? do wartości najtańszego sposobu transportu uwzględnionego w danej ofercie.

      Za nieprzestrzeganie nowych przepisów przedsiębiorcom będą groziły kary do 5 tysięcy złotych.

  więcej
 • AUTOMATYCZNE UZNAWANIE UNIJNYCH ORZECZEŃ

  2015-01-18

  10 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającą automatyczne wykonanie orzeczeń wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2015 poz. 2). Nowelizacja uzupełnia i dostosowuje prawo polskie do przyjętych przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzeń: 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. W rezultacie orzeczenia i ugody pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej zostaną objęte systemem automatycznej wykonalności (przy uwzględnieniu niektórych odrębności wynikających z przepisów unijnych) i będą mogły być podstawą wszczęcia egzekucji sądowej. Nie będą wymagały nadania klauzuli wykonalności.

      Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sprowadzają się do dodania przepisów przewidujących odpowiednie opłaty od wniosków: o odmowę wykonania, odmowę uznania lub o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, składanych na podstawie poszczególnych rozporządzeń. Ustawa przewiduje, iż od tych wniosków będzie pobierana opłata stała w kwocie 300 zł.

      Nowelizacja ma ułatwić wierzycielom egzekwowanie unijnych orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych. W praktyce nowe przepisy powinny skrócić czas ściągania długów i zmniejszyć koszty obsługi tego procesu. Jednocześnie niezbędną ochronę interesów dłużnika zapewni procedura odmowy uznania i wykonania orzeczenia - uruchamiana na jego wniosek. Nowe rozwiązania mają też ułatwić uznawanie i wykonywanie, orzeczonych za granicą w sprawach cywilnych, tzw. środków ochrony, np. zakazów zbliżania się do poszkodowanego i przebywania w miejscu jego zamieszkania. Oznacza to, że poszkodowany na terytorium całej Unii Europejskiej będzie korzystał z prawa do skutecznej ochrony. Jest to szczególnie ważne w kontekście realizowania zasady swobodnego przepływu osób w ramach UE.

  więcej
 • NOWE PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO

  2015-01-16

  Od 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, zastępujące akt prawny po?cho?dzą?cy z 1986 r. Nowa regulacja wprowadza wiele istotnych zmian, mających na celu zapewnienie lepszej obsługi obywateli w obszarze m. in. obiegu i dostępu do dokumentów.

      Do najistotniejszych zmian należy wprowadzenie od 1 marca 2015 roku informatyzacji rejestracji aktów stanu cywilnego. Akty urodzeń, małżeństw i zgonów mają być rejestrowane w systemie teleinformatycznym. Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany. Ponadto kierownik urzędu będzie mógł przesłać zainteresowanemu odpis aktu w postaci elektronicznej.

      Nowelizacja daje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotychczas było to możliwe wyłącznie po wykazaniu ważnych powodów, np. pobytu w szpitalu lub w zakładzie karnym. Obecnie pary będą mogły wziąć ślub w każdym w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników Za zorganizowanie takiej uroczystości trzeba będzie jednak zapłacić tysiąc złotych. Kwota ta będzie dochodem dla danej gminy.

      Ustawa pozwala także na nadawanie dzieciom imion obcych, co szczególnie ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie. Nadal nie będzie można nadawać dzieciom więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych, a także ośmieszających lub nieprzyzwoitych.

      Od 1 marca 2015 roku utworzony ma zostać również elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Powstanie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Nowy wzór dowodu osobistego nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie mógł odebrać także pełnomocnik. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają jednak ważność do upływu terminów w nich określonych

  więcej
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej ? koniec z przesuwaniem terminów

  2015-01-02

  Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014r., poz. 1171). Nowelizacja wprowadza istotną zmianę odnoszącą się do sposobu liczenia terminów na złożenia deklaracji podatkowych i wpłacenie podatku.

  Do przepisu art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, dodano zwrot ?chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.?

  Ustawy podatkowe mogą bowiem przewidywać sytuację, w której termin wypadający w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę nie podlega na zasadach ogólnych przesunięciu na następny dzień roboczy. Jest to szczególnie istotne w zakresie składania deklaracji i rozliczania podatków takich jak m.in. VAT czy podatek dochodowy. Ustawy podatkowe co do zasady ustanawiają sztywne terminy na zapłatę ww. podatków i składanie deklaracji podatkowych, w związku z powyższym nowelizacja będzie miała istotny wpływ na realizację obowiązków podatkowych w tym zakresie.

  Mając na uwadze nowelizację, w przypadku gdy termin na złożenie deklaracji i wpłatę podatku będzie przypadać na sobotę czy niedzielę (bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy), od dnia 1 stycznia 2015 roku przedsiębiorca jest w praktyce zobowiązany do złożenia deklaracji i wpłacenia podatku już w piątek (bądź w inny dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy), a nie jak do tej pory ? w dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy. Od nowego roku, nie ma już zatem możliwości przesunięcia terminu na złożenie deklaracji i wpłacenie podatku na następny dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

  więcej
 • ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

  2014-12-10

  Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja przepisów prawa upadłościowego i naprawczego odnosząca się do tzw. upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy umożliwiają przeprowadzenie postępowania upadłościowego w odniesieniu do osoby fizycznej, która popadła w problemy finansowe bez własnej winy, przy czym sąd w wyjątkowych okolicznościach może zdecydować o prowadzeniu postępowania nawet wtedy, gdy wniosek o wszczęcie upadłości podlegał odrzuceniu z mocy prawa, jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, a więc np. wtedy gdy dłużnik wykaże, iż popadł w stan zadłużenia w wyniku nieznajomości prawa, niezrozumienia konstrukcji formalnych zawieranych umów z instytucjami finansowymi itp. Postępowanie będzie mogło być prowadzone względem dłużnika raz na okres dziesięciu lat, i to również w sytuacji, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, jak np. w przypadku zaległości ze spłatą kredytu hipotecznego. Obniżeniu uległa opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości z 200,- zł do 30,- zł. Nadto celem umożliwienia przeprowadzenia upadłości również dłużnikom, którzy w chwili jej wszczęcia nie posiadają środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokryje tymczasowo Skarb Państwa. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości będzie niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w budynku sądu oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w odniesieniu do okresu, w jakim upadły obowiązany jest do regulowania zobowiązań określonych ustalonym przez sąd planem spłaty wierzycieli, skracając ten okres z maksymalnie pięciu do trzech lat, z możliwością jego przedłużenia na okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy, w sytuacji gdy dłużnik nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z planu spłaty w pierwotnym terminie. W przypadku, gdy w skład masy upadłości wejdzie lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, który zaspokajał potrzeby mieszkaniowe upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości upadłemu przysługiwać będzie kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Nowe przepisy przewidują ponadto możliwość zawarcia układu określającego sposób spłaty wierzycieli, dzięki czemu upadły będzie miał możliwość zatrzymania istotnych dla siebie składników majątku, jak chociażby lokal mieszkalny. Nowość stanowi możliwość udzielenia przez syndyka pisemnego upoważnienia dla upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości, do której to czynności odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy o pełnomocnictwie.

  Niezwykle istotne z punktu widzenia dłużnika są zapisy dotyczące możliwości umorzenia postępowania upadłościowego. Zgodnie z nową regulacją sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty, gdy sytuacja dłużnika wskazuje w sposób oczywisty, iż nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji wierzyciele zaspokojeni zostaną jedynie z kwot uzyskanych zgodnie z planem podziału, a i to pod warunkiem, iż upadły posiadał majątek nadający się do zbycia. Nadto sąd już w planie spłaty wierzycieli określa jaka część zobowiązań upadłego podlegać będzie umorzeniu po wykonaniu planu spłaty.

  Nowelizacja stanowi niewątpliwie istotny krok naprzód w zakresie uproszczenia, a co za tym idzie uprzystępnienia procedury upadłości konsumenckiej dla osób znajdujących się w sytuacji nadmiernego zadłużenia. Zgodnie z przyjętymi przez ustawodawcę założeniami, nadrzędny cel nowelizacji stanowi skuteczne oddłużenie upadłego, co jednoznacznie wskazuje, iż pierwszeństwo przyznano interesowi dłużnika, przed interesem wierzyciela. Firmy sektora finansowego będą zatem zmuszone do bardziej wnikliwej analizy sytuacji majątkowej klienta, w tym jego zdolności kredytowej, a w sytuacji problemów ze spłatą korzystniejsze może okazać się obniżenie kosztów windykacji i umorzenie części długów, niż podjęcie ryzyka, iż dłużnik ogłosi upadłość.

  więcej
 • KONTRAKTY MENEDŻERSKIE, A SKŁADKI ZUS

  2014-12-01

  W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I UK 126/14) zmianie mogą ulec zasady opłacania składek ZUS przez osoby zatrudnione na kontraktach menedżerskich, które jednocześnie prowadzą własną działalność gospodarczą.

      Do tej pory decyzje ZUS nakładające wyższe składki na menedżerów uchylane były przez sądy powszechne, czego podstawę stanowił wcześniejszy wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2008 r. (sygn. I UK 138/08), zgodnie z którym przychody z kontraktu nie stanowią oddzielnej podstawy oskładkowania.

      Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego zmienić może całkowicie sytuację kierowników dyrektorów, czy też członków zarządu, którzy oprócz kontraktu menedżerskiego zawartego ze spółką prowadzą własną działalność gospodarczą. Daje on bowiem ZUS-owi możliwość oskładkowania również umów menedżerskich, a więc i ściągnięcie składek za okres pięciu lat wstecz. Istotny jest fakt, iż kontrakty menedżerskie obciążone są składką wynoszącą ponad 30% przychodów menedżera, z czego część składki w wysokości ok. 2/3 zapłaci spółka, a zwrotu reszty będzie mogła dochodzić od samego menedżera. Spółki muszą zatem liczyć się z faktem, iż w najbliższym czasie może przyjść im dopłacić znaczne sumy wynikające z konieczności opłacenia składek ZUS od zawartych kontraktów menedżerskich.

      Powyższy wyrok zapadł w sprawie z odwołania członka zarządu koksowni należącej do grupy JSW od niekorzystnej decyzji ZUS wydanej w trybie interpretacji przepisów. Zgodnie z wypowiedzią sędziego Sądu Najwyższego, Beaty Gudowskiej uzasadnieniem takiego rozstrzygnięcia jest fakt, iż członek zarządu, zgodnie z art. 38 kodeksu cywilnego działa jako organ spółki, wykonując swoje obowiązki osobiście, lecz na ryzyko spółki, co pociąga za sobą konieczność ubezpieczenia kontraktu.

      Orzeczenie Sądu Najwyższego będzie miało przełożenie na wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, którzy zawrą jednocześnie umowę zlecenia. W przypadku bowiem, gdy ZUS uzna, iż wykonują działalność osobiście, podlegać ona będzie oskładkowaniu (źródło: Rzeczypospolita).

  więcej
 • USTAWA O ODWRÓCONEJ HIPOTECE

  2014-11-24

  Dnia 10 listopada 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów o odwróconym kredycie hipotecznym. Odwrócony kredyt hipoteczny to szczególny rodzaj umowy kredytowej. Bank udziela kredytobiorcy na czas nieoznaczony określonego w umowie kredytu, którego spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. W zamian za to kredytobiorca ustanawia zabezpieczenie spłaty tej sumy z odsetkami na hipotece swojej nieruchomości oraz ujawnia w księdze wieczystej roszczenie o przeniesienie na bank prawa do tej nieruchomości.

      W założeniu odwrócony kredyt hipoteczny służyć ma seniorom, których nie stać na utrzymanie się na godnym poziomie na rencie czy emeryturze lub takim, którzy chcą po prostu poprawić dodatkowymi środkami finansowymi swój komfort życia. Ustawowo, z mechanizmu może skorzystać jednak każdy inny właściciel nieruchomości (lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego) - ustawa nie narzuca bowiem żadnych limitów związanych z wiekiem kredytobiorcy.

      Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym wskazuje, iż po śmierci kredytobiorcy, kwota do zapłaty "stanie się wymagalna", więc albo spadkobiercy spłacą kredyt (mają na to 12 miesięcy od śmierci właściciela mieszkania), albo bank będzie mógł przejąć mieszkanie, którym zabezpieczono kredyt. Ale w tej drugiej sytuacji, bank ma obowiązek wycenić nieruchomość i jeśli wartość mieszkania będzie wyższa od kredytu wraz z odsetkami, to bank różnicę ma oddać spadkobiercom. Banki mają tu zarabiać na odsetkach, a nie przejmowaniu nieruchomości za ułamek wartości rynkowej.

      Kredytobiorca ma 30 dni od daty podpisania umowy na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Takie oświadczenie o odstąpieniu musi mieć formę pisemną i musi być złożone przed upływem ww. terminu na wskazany przez kredytodawcę adres. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy za wyjątkiem opłat administracyjnych i sądowych poniesionych przez bank.

      Nowe przepisy obowiązywać będą od 15 grudnia 2014 roku, jednak banki dopiero zapoznają się z nowym rozwiązaniem i wyrażają ograniczone zainteresowanie jego wdrożeniem w swojej ofercie.

  więcej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ? NOWELIZACJA PRZEPISÓW

  2014-11-22

  Dnia 19 października 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona wiele istotnych zmian, m. in. przewiduje wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych (uchylenie art. 24 ust. 1 pkt. 1) i 1a) ww. ustawy, które dopuszczały możliwość wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania oraz wykonawców, z którymi zamawiający wcześniej zerwał umowę z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli nastąpiło to w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanej części zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy. Wątpliwości budził przede wszystkim brak konieczności wykazania winy wykonawcy, z którym zamawiający zakończył współpracę.

  W miejsce usuniętych przepisów wprowadzono nową, fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, pod warunkiem, że zamawiający przewidział taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowa przesłanka wykluczenia wykonawców stanowi bardziej precyzyjne przeniesienie na grunt polskiego ustawodawstwa postanowień art. 45 ust 2 lit. d) dyrektywy 2004/18/WE dotyczących możliwości wykluczenia z postępowania wykonawcy, który dopuścił się tzw. ?poważnego wykroczenia zawodowego?. Na skutek ww. zmiany

  zlikwidowany został rejestr podmiotów, co do których wyrządzenie szkody zostało potwierdzone orzeczeniem sądu.

  Ponadto zmiana przepisów likwiduje formalizm postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych. Rozwiązanie przyjęte w nowelizacji odpowiada tym, które stosowane są w innych krajach unijnych w stosunku do zamówień nieprzekraczających określonej wartości. Zamawiający udzielający zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych mają możliwość dokonania wyboru pomiędzy udzieleniem zamówienia na tzw. zasadach ogólnych, czyli w jednym z trybów przewidzianych do tej pory w ustawie (w tym w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zostaną spełnione przesłanki stosowania tych trybów, określone w art. 5 ust. 1b, art. 62 lub art. 67 ustawy), a udzieleniem zamówienia zgodnie z określoną przez niego procedurą spełniającą minimalne wymogi określone w art. 5a ust. 2-4. W przypadku wyboru wariantu drugiego, zamawiający będzie sam określał szczegóły zastosowanej przez niego procedury, z uwzględnieniem oczywiście zasady przejrzystości, zasady obiektywizmu i zasady niedyskryminacji.

  W zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich, wykonawca będzie mógł polegać na takich zasobach nie tylko w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów trzecich, ale także w odniesieniu do ich zdolności ekonomicznych. Jednak w przypadku udostępnienia wykonawcy swoich zasobów, podmiot taki będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

  Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie zatrzymania wadium - ogranicza możliwości zatrzymania wadium wyłącznie do tego wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy), jeżeli spowoduje to brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oznacza to, że wykonawcy, których oferta nie jest najkorzystniejsza nie będą musieli obawiać się zatrzymania wniesionego przez nich wadium w razie nieuzupełnienia dokumentów lub niewyrażenia zgody na poprawienie ich oferty.

  Po nowelizacji cena może być jedyną przesłanką wyboru oferty tylko w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W pozostałych sytuacjach zamawiający ma się kierować w wyborze także innymi kryteriami, w szczególności jakością, funkcjonalnością, aspektami środowiskowymi, terminem wykonania zamówienia, kosztami eksploatacji itp.

  Niewielkim zmianom uległ przepis dotyczący rażąco niskiej ceny. Ustawodawca zaznaczył, że wątpliwości, co do wysokości ceny zamawiający powinien powziąć w szczególności wówczas, gdy zaproponowana cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jeżeli zamawiający uzna, że cena jest dumpingowa, to oferent ma udowodnić, że tak nie jest.

  Nowością będzie też obowiązek wprowadzenia do umów zawieranych na okres dłuższy niż rok klauzul pozwalających na zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości składek ZUS w tych przypadkach, w których zmiana ma wpływ na koszt wykonania zamówienia. W odniesieniu do umów już zawartych ustawodawca przewiduje tryb negocjacyjny. Pozwala on każdej ze stron umowy w terminie 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów zmieniających ww. stawki podatków, składek, wysokości minimalnego wynagrodzenia na złożenie wniosku o podjęcie negocjacji w celu zmiany wysokości wynagrodzenia.

  Pozostałe zmiany wprowadzone przez przedmiotową nowelizację obejmują możliwość określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wprowadzenie możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów oraz obowiązku wykazywania przez wykonawców zasadności dokonywanych przez nich w ofertach zastrzeżeń informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

  więcej
 • REJESTRACJA SPÓŁEK JAWNYCH I KOMANDYTOWYCH PRZEZ INTERNET

  2014-11-21

  Dnia 1 stycznia 2015 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającej rejestrację spółek jawnych i komandytowych przez Internet, co ma sprzyjać rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Dziś przez Internet można założyć jedynie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jawna obecnie musi być zawiązana w formie pisemnej. Założenie spółki komandytowej wymaga natomiast formy aktu notarialnego.

      Zmiana przepisów zapewnia możliwość zawierania, zmiany i rozwiązywania umów spółek jawnych i komandytowych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych w Internecie. Zawiązanie spółki komandytowej, z wykorzystaniem wzoru, nie będzie wymagało formy aktu notarialnego, co dla przedsiębiorców oznacza realne oszczędności (w zależności od wartości wkładów będzie można zaoszczędzić nawet do 10.000 zł). Projekt zakłada również korzystne zmiany w zakresie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego ? obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma być dopuszczony podpis potwierdzony profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

      Aby zachęcić firmy do korzystania z drogi elektronicznej przewidziano obniżenie opłat sądowych za rejestrację w KRS spółek jawnych i komandytowych. Korzystając z wzorców umów wspólnicy będą mogli zaoszczędzić na opłacie sądowej: 250 zł w przypadku rejestracji (obecnie koszt ten wynosi 500 zł) oraz 50 zł (obniżenie opłaty z 250 zł do 200 zł) przy zmianach umowy spółki.

      Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., jednak część przepisów ma obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r. (m. in. regulacje dot. zmian i rozwiązywania umów spółek: jawnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych za pomocą wzorca, a także dotyczące rozszerzenia funkcjonalności profilu zaufanego e-PUAP na pozostałe pisma i dokumenty składane do KRS).

  więcej
 • WYJĄTKI OD KONIECZNOŚCI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU

  2014-11-05

  Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga co do zasady uzyskania zgody osoby na nim przedstawionej. Ustawa ta przewiduje jednakże trzy wyjątki wyłączające konieczność uzyskania zezwolenia.

  Po pierwsze rozpowszechnienie wizerunku nie wymaga uzyskania zezwolenia osoby na nim uwiecznionej, jeżeli osoba ta otrzymała wynagrodzenie za pozowanie, a nie zastrzegła wyraźnie, iż nie zgadza się na jego rozpowszechnienie, przy czym zastrzeżenie powinno zostać przekazane drugiej stronie najpóźniej w momencie ustalania wysokości wynagrodzenia.

  Drugim przypadkiem jest rozpowszechnienie wizerunku osoby powszechnie znanej (polityków, aktorów, gwiazd sportu), jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Pamiętać jednakże należy, iż wyłączenie to dotyczy przede wszystkim wykorzystania wizerunku w celach informacyjnych. Jego komercyjne wykorzystanie wymagać będzie uzyskania zezwolenia.

  Ostatnie z przewidzianych przepisami prawa autorskiego wyłączeń odnosi się do wykorzystania wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Przyjąć zatem należy, iż np. zdjęcie z koncertu, na którym widać szereg osób w nim uczestniczących nie będzie stanowić naruszenia prawa do wizerunku.

  więcej
 • WŁAŚCICIEL SAMOCHODU NIE MOŻE ODMÓWIĆ STRAŻY MIEJSKIEJ WSKAZANIA KIEROWCY

  2014-11-04

  Sąd Najwyższy w dniu 30 września 2014 roku podjął uchwałę, w której orzekł, iż straż miejska może występować o ukaranie właściciela samochodu, który odmówi wskazania, kto kierował jego pojazdem w czasie, gdy popełnione zostało wykroczenie drogowe (sygn. akt: I KZP 16/14). Dotychczas zagadnienie to stanowiło poważny problem, ponieważ nie było jednolitego orzecznictwa w tej kwestii. Kontrowersje odnoszące się do interpretowania przepisów pojawiły się po dokonanej w 2010 r. nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, odnoszącej się głównie do Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawy ukaranych przez sądy, w rezultacie wniosków wniesionych przez straż miejską, budziły wątpliwości, gdyż nie było jasne, czy ma ona uprawnienia oskarżyciela publicznego. Sąd Najwyższy uznał, iż straż miejska ma takie prawo.

      Zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń karze grzywny podlega właściciel pojazdu, który wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Chodzi głównie o przypadki zarejestrowania przekroczenia prędkości przez fotoradar. Natomiast zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia strażom miejskim uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy ujawniły wykroczenia mieszczące się w zakresie ich działania.

      Przedmiotowa uchwała ma charakter wiążący cały Sąd Najwyższy, ponieważ ma moc zasady prawnej. Powinny ją też stosować jako utartą linię orzeczniczą sądy niższych instancji.

      Z kolei przed Trybunałem Konstytucyjnym oczekuje na rozstrzygnięcie wniosek prokuratora generalnego, który zaskarżył przepis z Kodeksu wykroczeń, dotyczący karania właściciela samochodu za niewskazanie, kto kierował pojazdem. Pierwotnie TK miał zająć się tą sprawą pod koniec maja, ale - w związku z modyfikacjami wprowadzonymi do wniosku - rozprawę odwołano i sprawa czeka teraz na wyznaczenie nowego terminu.

  więcej
 • ROZPOWSZECHNIANIE UTWORÓW PRZY POMOCY ODBIORNIKÓW RADIOWYCH LUB TELEWIZYJNYCH

  2014-10-31

  Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Przepis ten statuuje jeden z przypadków dozwolonego użytku publicznego chronionych utworów. Oznacza to, iż osoba spełniająca wskazane w przepisie wymogi nie musi w przypadku publicznego rozpowszechniania utworu zawierać licencji na korzystanie z utworu, zwolniona bowiem zostaje z obowiązku uiszczania stosownych opłat na rzecz twórców z tytułu rozpowszechniania utworów.

      Najistotniejszym elementem jest tutaj niewątpliwie stwierdzenie, iż z rozpowszechnieniem nie może łączyć się osiąganie korzyści majątkowych, przy czym nieistotne jest z punktu widzenia niniejszego przepisu, czy korzyści osiągane są bezpośrednio czy pośrednio. Ważny jest tutaj sam fakt wprowadzenia rozpowszechnienia do działalności gospodarczej, a więc uruchomienie np. odbiornika radiowego w salonie fryzjerskim w zasadzie wyłącza możliwość powołania się na niniejszą regulację. Nieistotne jest przy tym, czy rozpowszechnianie utworów stanowi główny element działalności gospodarczej, czy też jedynie dodatkowy jej element mający umilić czas klientom.

      Przez miejsce ogólnie dostępne należy rozumieć każde miejsce, do którego dostęp ma bliżej nieograniczona liczba osób, przy czym nie oznacza to, iż osoby te muszą mieć dostęp do danego miejsca w tym samym momencie, lecz również w dłuższym okresie czasu. W związku z powyższym za miejsce publicznie dostępne uznaje się m.in. pokój hotelowy, o czym przesądził wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie SGAE przeciwko Rafaels Hoteles SA (sygn. akt C-306/06).

  Ponieważ przepis art. 24 ust. 2 określa wyjątek od zasady odpłatnego korzystania z cudzej twórczości, ciężar udowodnienia zaistnienia przesłanek jego zastosowania spoczywa na korzystającym z twórczości.

  Pamiętać należy również, iż niniejszy przepis dotyczy jedynie odtwarzania przy użyciu urządzenia służącego do odbioru programów radiowych lub telewizyjnych. Wyłączona zostaje zatem możliwość powołania się na niniejszy przepis w sytuacji odtwarzania przez dany podmiot muzyki lub filmów z nośników takich jak płyty CD, DVD, kasety video i innych.

  Kto zatem może powołać się na dozwolony użytek wskazany w art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim? Otóż każdy, choćby odbiór programu radiowego lub telewizyjnego odbywał się w miejscu publicznie dostępnym, pod warunkiem jednakże, iż nie wiąże się to, chociażby w sposób pośredni z osiąganiem korzyści majątkowych.

  więcej
 • MARTWE SPÓŁKI ZNIKNĄ Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  2014-09-25

  W dniu 24 lipca 2014 roku Rząd ogłosił projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, który przewiduje możliwość wykreślenia z KRS przez Sąd podmiotu, nieprowadzącego działalności i nieposiadającego majątku. Ogłoszenie upadłości i postępowanie likwidacyjne nie będą już do tego potrzebne.

      Nowe regulacje będą takie same dla wszystkich podmiotów uwzględnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, izb gospodarczych etc.). Sąd rejestrowy będzie zobowiązany do wszczęcia tego uproszczonego postępowania w sytuacji, gdy sąd upadłościowy, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe (np. z tego powodu, że spółka nie jest nawet w stanie wnieść wymaganych opłat), stwierdzi, że istnieją podstawy do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji. O wszczęciu powyższej procedury sąd rejestrowy będzie miał obowiązek zawiadomić spółkę, której postępowanie to dotyczy, jednocześnie wzywając ją do wykazania, czy prowadzi działalność gospodarczą i posiada zbywalny majątek (spółka na ustosunkowanie się do wezwania sądu rejestrowego będzie miała 14 dni).

      W sytuacji, gdy ?martwa spółka? nie będzie posiadała podmiotu uprawnionego do reprezentacji, a sąd nie będzie znał aktualnego adresu oraz brak będzie jakichkolwiek możliwości kontaktu ze spółką, zawiadomienie, o którym mowa powyżej zastąpi ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

      Zdaniem resortu sprawiedliwości nowy tryb wykreślania z KRS martwych spółek przełoży się nie tylko na wzrost wiarygodności rejestru i wpisów w nim zamieszczonych, ale też spowoduje szybsze rozpoznawanie wniosków i sprawniejsze podejmowanie czynności nadzorczych przez sądy rejestrowe.

  Ww. projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym jest obecnie na etapie konsultacji.

  więcej
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TRANSPORTOWEJ

  2014-09-25

  Konferencja: Transport drogowy partnerem samorządu

  Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna,

  62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16,

  8 października 2014 r.

  Szanowni Państwo!

  Urząd Gminy Suchy Las z udziałem partnerów w dniu 8 października 2014r. organizuje ogólnopolską konferencję branży transportowej na tematy ważne w codziennej działalności w związku z trudnym rokiem dla budżetów firm.

  Ryzyka rynkowe w kraju i pozarynkowe na Wschodzie spowodowały konieczność większej rozwagi w finansowaniu zakupów ciągników siodłowych, naczep i autobusów. Pomóc w podjęciu dobrych decyzji mogą sprawdzeni specjaliści od finansów, prawnicy, naukowcy i analitycy branżowi.

  Konferencja jest skierowana do przedstawicieli branży transportowej, którzy mają wpływ na decyzje strategiczne firm na temat rozwoju (zakupy środków transportu, zmiany lokalizacji działalności, podatki lokalne).

  Gmina Suchy Las od 2005r. jest jednym z najlepszych przykładów polityki rozwojowej sprzyjającej transportowi. Niezmienna wieloletnia polityka gminy, niezależna od wyników wyborczych, feruje ulgi w inwestowaniu, ale co najważniejsze - gmina ma najniższe podatki od środków transportu w Wielkopolsce i jedne z najniższych w Polsce, co odnotowują rankingi branżowe. Ponadto gminna spółka komunalna LARG ułatwia współpracę transportowcom także z branżą leasingową, posiadając unikalną ofertę prowadzenia biura na odległość.

  Szczegółowy program, dodatkowe informacje oraz rejestrację na konferencję znajdą Państwo na stronie internetowej http://konferencja.suchylas.pl/ .

  Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

  Grzegorz Wojtera

  Wójt Gminy Suchy Las

  więcej
 • NOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE

  2014-09-24

  Dnia 17 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym uznał za niedozwolone wykorzystywanie w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne." (sygn. akt XVII AmC 17847/13).     Taki zapis został uznany przez Sąd niezgodny zarówno z prawem, jak i z dobrymi obyczajami. W warunkach sprzedaży nie można bowiem pozbawiać konsumenta praw, które zostały mu zagwarantowane w drodze ustawy, a sposób powstania wady produktu w tym przypadku nie ma znaczenia.

      Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225). Przyznaje on klientowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn. Z tego powodu pozbawienie konsumenta tego uprawnienia w regulaminie sprzedaży jest niedozwolone. Ponadto, nieprecyzyjne i zbyt szerokie sformułowanie we wzorcu umowy (?ani żadne inne?) dyskryminuje konsumenta, który nie jest w stanie określić, jakie uprawnienia przysługują mu w związku zawartą umową.

      Do rejestru zostały także wpisane inne klauzule z zakresu handlu elektronicznego, m.in. obciążenie klienta wszelkimi kosztami wynikającymi z nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z jego winy (wyrok z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn akt XVII AmC 21899/13) oraz nałożenie na klienta obowiązku sprawdzania stanu przesyłki w obecności kuriera, składania reklamacji do firmy przewozowej i informowania o tych faktach sprzedającego (wyrok z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn akt XVII AmC 21884/13).

  więcej
 • 19 WRZEŚNIA WEJDĄ W ŻYCIE ZMIANY W PIECZY ZASTĘPCZEJ

  2014-09-14

  Dnia 4 września 2014 roku została ogłoszona ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188).

      Nowelizacja wprowadza wiele zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obejmując swoim zakresem wszystkie działy tej ustawy. Zmierzają one do poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych, placówek wsparcia dziennego oraz dalszego wspierania jednostek samorządu terytorialnego w formie programów prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.    

      Zgodnie z nowelizacją, wzmocniony ma zostać nadzór nad rodzinną pieczą zastępczą. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały nadzór wojewody jedynie nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, natomiast zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane przez samorządy gminne i powiatowe, wojewoda mógł tylko monitorować. Rozwiązanie to było niewystarczające, co pokazały m.in. przypadki nieprawidłowości w zakresie organizacji systemu pieczy zastępczej.

      W wyniku przedmiotowych zmian wojewoda będzie mógł sprawować kontrolę nad placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej i ośrodkami adopcyjnymi, czyli nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

      Ustawa wejdzie w życie 19 września, ale początek obowiązywania niektórych zmian został rozłożony w czasie na dzień 19 października, 1 listopada 2014 r., 1 stycznia 2015 r. oraz 19 września 2015 r.

  więcej
 • NOWA TREŚĆ KLAUZULI WYKONALNOŚCI

  2014-09-11

  2 września 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. poz. 1092).

      Brzmienie klauzuli zostało dostosowane do ostatnich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Sprecyzowano, że w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności wymieniony zostanie tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby także świadczenie podlegające egzekucji oraz zakres podejmowanych czynności. Z treści rozstrzygnięcia wynikać będzie, czy orzeczenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz czy komornik jest zobowiązany do przeliczenia na złotówki świadczenia wyrażonego w walucie obcej.

      Klauzula wykonalności musi zawierać ponadto informację o kosztach postępowania klauzulowego należnych wierzycielowi od dłużnika oraz wskazywać numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika (jeżeli są zobowiązani do ich posiadania) oraz numer KRS w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

      Co istotne, nowe przepisy nie będą stosowane do klauzul nadawanych orzeczeniom w postępowaniach wszczętych przed 7 lipca 2013 r. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 maja 2014 r. (III CZP 22/14).

  więcej
 • POWSTANIE REJESTR DŁUŻNIKÓW NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

  2014-09-10

  Ministerstwo Finansów planuje stworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych, w którym znajdą się dłużnicy należności podatkowych, celnych oraz tych wynikających z Kodeksu karnego skarbowego. W dalszej kolejności do rejestru trafią również dłużnicy ZUS, wojewodów i jednostek samorządów terytorialnych. W spisie notowani będą dłużnicy zalegający ze spłatą co najmniej 500 zł.

      Zmiany te znalazły się w założeniach do noweli Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ujawnieniu w Rejestrze Dłużników Należności Publicznoprawnych będą podlegać jedynie dłużnicy niewykonujący obowiązków wynikających z ostatecznej decyzji - wniesienie skargi lub wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym nie wpłynie na wpis dłużnika do rejestru. Ujawnieniu nie będą podlegać także należności, co do których nastąpiło odroczenie terminu płatności, wstrzymanie wykonania decyzji ustalającej lub określającej ich wysokość albo rozłożenie płatności na raty.

      Przed ujawnieniem dłużnika wierzyciel wyśle do niego zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do rejestru. Publikacja będzie możliwa po upływie 30 dni od doręczenia zawiadomienia. Rejestr ma być bezpłatnie dostępny online za pomocą strony BIP ministerstwa. Będą tam widoczne wszystkie dane zalegających z zapłatą fiskusowi: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy oraz kwota zadłużenia. Korzystanie z rejestru będzie możliwe także dla osób fizycznych, jednak z tą różnicą, że będą one musiały znać dane sprawdzanej osoby. Natomiast pełny wykaz rejestru będzie dostępny dla wierzycieli i organów egzekucyjnych

      Zgodnie z założeniami projektu, jednym z zadań rejestru dłużników miałoby być zachęcenie tych, którzy nie uregulowali podatku, do dobrowolnego uregulowania należności, zanim wszczęta wobec nich zostanie egzekucja administracyjna. Z drugiej strony istotne znaczenie będzie miała funkcja prewencyjno-informacyjna rejestru. Ma ona szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ dzięki niej podmioty te otrzymywałyby informacje o płatniczej wiarygodności ich potencjalnych kontrahentów.

  więcej
 • ZMIANY W CZASIE PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  2014-09-04

  W dniu 16 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa, która przywraca czas pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze nie wyższym niż 7 h/dobę i 35 h/tygodniowo.

  Zmiana przepisów podyktowana jest wyrokiem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny dnia 13 czerwca 2013 roku (sygn. K 17/11), na skutek ich zaskarżenia przez NSZZ ?Solidarność?. Dotychczasowa regulacja, obowiązująca od 2012 roku, wyznaczała 8-godzinny dzienny wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych, co oznaczało 40 h/tyg. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy wyłącznie na wniosek lekarza. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie w jakim przepis ten uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej ww. przepisu do 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. do dnia 10 lipca 2014 roku.

  Tym samym od ww. dnia, 7-godzinny czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązuje bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich.

  więcej
 • RENTA SOCJALNA PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ ZA GRANICĄ

  2014-09-03

  Renta socjalna jest świadczeniem przysługującym osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia; w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej ? przed ukończeniem 25. roku życia; w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

  Podpisana w dniu 26 sierpnia 2014 r. przez prezydenta nowelizacja ustawy o rencie socjalnej zmienia art. 2 pkt 1 ustawy w zakresie, w jakim uzależniał on przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Polski. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r. omawiany przepis był niezgodny z art. 2, art.32 ust.1 i art. 67.ust 1 Konstytucji. Warunek zamieszkiwania na terytorium Polski dla ubiegających się o prawo do renty socjalnej stanowił przejaw wystarczającej integracji z państwem i społeczeństwem polskim oraz uderzał w godność osoby uprawnionej do renty socjalnej i pozbawiał ją prawa do godnego życia. Między innymi ograniczał możliwość wyjazdów turystycznych, tymczasowej pracy lub ukończenie studiów za granicą ze względu na zawieszenie prawa do świadczeń. Prawo do renty socjalnej będzie nadal podlegać zawieszeniu w razie osiągania przychodów za granicą na poziomie ustalonym według nowego przelicznika.

  W związku z nowelizacją ustawy uzyskanie renty socjalnej będzie możliwe również dla określonej grupy obcokrajowców, którzy są obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz członków ich rodzin pod warunkiem, że posiadają prawo do pobytu na terytorium RP.

  więcej
 • ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  2014-09-03

  W dniu 27 sierpnia 2014 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące uprawnień pielęgniarek i położnych obowiązywać zaczną od 11 września 2014 roku.

  Zgodnie z nową ustawą, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń diagnostycznych, leczniczych, zapobiegawczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły samodzielnie: ordynować leki, które zawierają określone substancje czynne (z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określone wyroby medyczne, w tym także wystawiać na nie wszystkie recepty. Ponadto, pielęgniarki i położne będą miały prawo do wystawiania skierowań na określone badania diagnostyczne, w tym badania diagnostyki laboratoryjnej, za wyjątkiem tych badań, które stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta, jak również ordynować leczenie na podstawie wyników badań lub dokumentacji medycznej, po uprzednim wykonaniu badania fizykalnego.

  Dodatkowym warunkiem, który pielęgniarki i położne będą musiały spełnić, aby móc skorzystać z takiego uprawnienia, będzie ukończenie specjalistycznego kursu.

  więcej
 • KOMORNIK NIE ZAJMIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

  2014-09-02

  Dnia 18 września 2014 r. wejdzie w życie ustawa nowelizująca art. 829 k.p.c. poprzez dodanie pkt 6a, który wyłączy spod egzekucji przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Zgodnie z powyższym, przepis obejmie nie tylko sprzęt służący do rehabilitacji, ale także przedmioty, które są niezbędne dla egzystencji oraz łagodzące skutki niepełnosprawności. Nowelizacja jest umotywowana ujednoliceniem przepisów ustawy o egzekucji w administracji (art. 8 § 1 pkt. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Wskazuje się, że nie ma podstaw do utrzymywania szerszych uprawnień egzekucyjnych dla osób prywatnych niż dla organów publicznych.

  O taką zmianę apelowali m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka a bezpośrednim powodem nowelizacji jest nagłośnienie w mediach przypadków wykorzystywania przez komorników przepisów, które powodowały niezdolność dłużnika do dalszej, samodzielnej egzystencji.

  więcej
 • PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM W INTERNECIE

  2014-09-01

  Pojęcie prawa do bycia zapomnianym w Internecie zostało wprowadzone do unijnego prawodawstwa orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku (C-131/12). Trybunał orzekł, że każdy obywatel UE ma prawo zażądać usunięcia jego imienia i nazwiska z wyników wyszukiwarki internetowej jeśli wyniki te są niewłaściwe, niestosowne czy też nadmierne w stosunku do celów, dla których są one przetwarzane. Zgodnie z dyrektywą o ochronie danych osobowych z 1995 r. (95/46/WE), konsumenci mieli już prawo do usunięcia treści, a omawiane orzeczenie przystosowuje jedynie przepisy do rzeczywistości cyfrowej.

  Trybunał jednoznacznie stawia operatora wyszukiwarki internetowej w roli podmiotu nie tylko przetwarzającego dane osobowe, ale również w pełni odpowiedzialnego za ich administrację. Nadto jeśli administrator wyszukiwarki odrzuci wniosek o usunięcie danych, to obywatel ma prawo zwrócić się do właściwego organu nadzorczego lub sądowego o to, by nakazał usunięcie linku.

  Stworzenie realnej możliwości zwrócenia się do operatora internetowego o usuniecie odnośników miało na celu zachowanie równowagi pomiędzy prawem do prywatności w sieci a prawem do powszechnego dostępu do informacji. Wraz z upływem czterech miesięcy od ogłoszenia skutki omawianego orzeczenia są coraz wyraźniej widoczne. Szacuje się, że do Google wpłynęło ponad 40 tysięcy wniosków o usunięcie danych - w tym wnioski ze Stanów Zjednoczonych, do których rozpatrzenia Google nie jest zobligowane. Najbardziej poszkodowanym w sprawie wydaje się być popularna Wikipedia, która ze względu na swobodną interpretację przesłanek umożliwiających wykreślenie stopniowo traci odnośniki do swoich stron w wyszukiwarce Google, ograniczając tym samym zasób materiałów i swobodę w dostępie do wiedzy.

  Możliwość wykreślenia ma swoje wymierne skutki w obrocie gospodarczym, w którym informacje o kontrahentach pozyskuje się często za pomocą wyszukiwarek internetowych. Obecnie dostęp do dotyczących danej osoby artykułów oraz komentarzy nieadekwatnych lub opisujących sprawy zakończone może zostać znacznie utrudniony, o ile nie wyłączony dla zwykłego użytkownika.

  więcej
 • PROJEKT DOTYCZĄCY ZMIANY ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI W PRAWIE SPADKOWYM

  2014-08-29

  W dniu 12 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, obejmujący swym zakresem m.in. prawo spadkowe.

  Najważniejsza zmiana zakłada wprowadzenie jako zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych. Oznacza to, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi dziedziczonego spadku tylko do wysokości przejętego majątku.

  W świetle obecnej regulacji ?milczenie? spadkobiercy oznacza przyjęcie spadku ?wprost?. Zasada ta polega na dziedziczeniu spadku z długami wchodzącymi w skład spadku i odpowiadaniu za nie całym swoim majątkiem.

  Głównym celem projektu uchwalonego przez Radę Ministrów jest potrzeba ochrony obywateli przed niekorzystnymi skutkami w przypadku braku złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. W zaproponowanym nowym brzmieniu ustawy, brak stosownego oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania, miałby być jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

  Z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się również sporządzenie spisu inwentarza. W tym zakresie również zostały przewidziane pewne zmiany. Miałyby one polegać na tym, by w przypadku spadkobierców korzystających z tej formy przyjęcia spadku, mogli oni sami składać w sądzie bądź u notariusza prywatny wykaz inwentarza na formularzu przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Dopiero w razie sprzeciwu wierzycieli spadkodawcy, spis inwentarza sporządzałby na wniosek tychże wierzycieli komornik, czyli w sposób który ma miejsce obecnie. W wykazie inwentarza powinny być umieszczone pasywa i aktywa spadku, a spłata długów następować by miała zgodnie z tym wykazem.

  Proponowane brzmienie przepisów ma również na celu ochronę wierzycieli spadkowych. Projekt zawiera rozwiązanie zgodnie z którym, jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, będzie ponosił odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby należycie spłacał wszystkie długi spadkowe. Taka odpowiedzialność nie byłaby jednak skierowana w stosunku do spadkobiercy, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych oraz co do którego istnieją przesłanki do jego ubezwłasnowolnienia.

  Projekt zmiany ustawy poszerza również krąg osób mogących reprezentować stronę w postępowaniu cywilnym. W obecnym brzmieniu ustawy do kręgu tego należą wyłącznie rodzice. Po wprowadzeniu zmian będzie to mógł być każdy wstępny.

  więcej
 • ZMIANY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ? USPRAWNIENIE PROCEDURY

  2014-08-27

  Z dniem 1 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podpisana w dniu 12 sierpnia 2014 roku przez Prezydenta RP. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie regulacji dotyczących administracyjnych procedur rejestracyjno ? ewidencyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności, w tym gospodarczej.

  Skróceniu ulegnie czas oczekiwania przez podmiot na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej z około 25 do 7 dni. Skutek ten będzie możliwy do osiągnięcia dzięki wprowadzeniu rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do KRS numeru NIP i REGON automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

  Nadane identyfikatory będą, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia, automatycznie zamieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym bezpośrednio po ich nadaniu.

  W praktyce oznacza to, że obowiązki nowopowstającego podmiotu ograniczą się do złożenia wniosku o wpis podmiotu do KRS. Informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą takie instytucje jak Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urzędy będą mogły między sobą wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.

  Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających, czyli danych które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne do US, GUS i ZUS. Będą one jednak uzupełniane przez podmiot w późniejszym terminie, po rozpoczęciu działalności. Takie informacje jak np. numer rachunku bankowego, czy liczba zatrudnianych pracowników przedsiębiorca będzie zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w Urzędzie Skarbowym, który z kolei przekaże je do GUS i ZUS.

  Wskutek wprowadzenia wspomnianych zmian, podmiot już w dniu dokonania wpisu do KRS otrzymywać będzie numer NIP i REGON, przez co już wtedy stanie się możliwe faktyczne rozpoczęcie prowadzenia działalności.

  więcej
 • PSYCHOLOG ZBADA SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNĄ KIEROWCÓW

  2014-08-08

  Dnia 20 lipca 2014 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

      

  Nowe przepisy wprowadzają stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200 zł. Poprzednio obowiązujący akt normatywny określał maksymalne stawki opłat za przeprowadzone badania, wskutek czego były one różne w zależności od miejsca ich przeprowadzenia.

  Ponadto do zakresu badań przyszłych kierowców wprowadzono między innymi badania sprawności intelektualnej i procesów poznawczych. Zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej, badania narzędziami diagnostycznymi, ocenę i opis osoby badanej pod względem osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej a także badanie sprawności psychomotorycznej. Po przeprowadzeniu badania uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

  Dla pracowni psychologicznych przewidziano okres przejściowy na dostosowanie się do nowych wymogów do 31 grudnia 2015 roku. Zaświadczenia wydane na dotychczasowych zasadach zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.

  więcej
 • CENA TO NIE WSZYSTKO - ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  2014-08-06

  W dniu 25 lipca 2014 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona istotne ograniczenie dotychczasowej dominacji kryterium najniższej ceny w procedurze rozstrzygania przetargów publicznych.

  Dotychczasowy stan prawny prowadził do sytuacji, w których zamawiający obawiał się wybrać ofertę lepszą pod względem jakości czy też terminu wykonania umowy z obawy o zarzuty niegospodarności i korupcji i w rezultacie decydował się zazwyczaj na ofertę najtańszą. Po nowelizacji cena może być jedyną przesłanką wyboru tylko w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W pozostałych sytuacjach zamawiający ma się kierować w wyborze także innymi kryteriami, w szczególności jakością, funkcjonalnością, aspektami środowiskowymi, terminem wykonania zamówienia, kosztami eksploatacji itp.

  Doprecyzowano także, w jakich sytuacjach zamawiający jest zobligowany do wszczęcia procedury wyjaśniania ceny. Ma to robić za każdym razem, gdy cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia (czyli szacunków zamawiającego) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jeżeli zamawiający uzna, że cena jest dumpingowa, to oferent ma udowodnić, że tak nie jest.

  Ponadto zmiana ustawy ma stanowić barierę dla praktyki zatrudniania przez firmy realizujące zlecenia publiczne pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przyjętą nowelizacją zamawiający będą mogli wpisywać do specyfikacji wymóg zatrudniania pracowników wyłącznie na etat. Warunek ten będzie mógł pojawiać się jednak tylko przy robotach budowlanych oraz usługach - i to jedynie wówczas, gdy jest to ?uzasadnione przedmiotem tych czynności?.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie transparentności i konkurencyjności zamówień publicznych oraz zwiększenie zainteresowania zamówieniami publicznymi wśród przedsiębiorców, którzy do tej pory nie brali w nich udziału, ponieważ nie chcieli konkurować tylko i wyłącznie ceną.

  Ustawa została skierowana do Senatu, jej wejścia w życie można spodziewać się jesienią tego roku.

      

  więcej
 • POUCZENIE W AWIZO

  2014-07-15

  Dnia 18 lipca 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2014 poz. 894). Zmienia ona wzór zawiadomienia (zawiadomienia powtórnego) o przesyłce z sądu. Na dokumencie zostanie wprowadzone pouczenie o treści: "Doręczenie może powodować rozpoczęcie biegu terminów procesowych". Ponadto w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, placówka pocztowa lub urząd gminy będzie zaznaczał na formularzu odbioru przyczynę niedoręczenia, datę oraz podpis.

  Przedmiotowa zmiana ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla dochodzenia roszczeń na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, dzięki któremu orzeczenia, ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe dotyczące roszczeń bezspornych są automatycznie uznane i wykonane w innym państwie członkowskim bez wszczynania postępowań pośrednich. Zgodnie z poglądami doktryny w tym przypadku nie jest wystarczające pozostawienie jedynie zawiadomienia, że przesyłkę można odebrać w określonym miejscu i że jest to np. list polecony. W zawiadomieniu musi być wskazane, że chodzi o pismo sądowe, a ponadto takie zawiadomienie powinno określać wyraźnie prawny skutek powiadomienia jako skutkującego doręczeniem i powodującego uruchomienie biegu terminów.

  Celem regulacji jest dostosowanie stanu prawnego do sytuacji, w której doręczenia mogą być wykonywane przez agentów pocztowych lub podwykonawców. Zmiana formularza zawiadomienia w zakresie treści pouczenia ma przyczynić się do wzrostu świadomości prawnej adresatów pism sądowych, gwarantując im jednocześnie lepszą ochronę ich interesów.

  więcej
 • NOWOŚCI W DOSTĘPIE DO KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

  2014-07-04

  W dniu 1 lipca 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Z tym dniem każdy obywatel, firma czy instytucja mogą złożyć zapytanie dotyczące karanych osób i podmiotów zbiorowych do Krajowego Rejestru Karnego przez Internet - bez konieczności udania się do Biura Informacyjnego KRK lub Punktu Informacyjnego KRK. Zaświadczenie o niekaralności będzie można pobrać przez Internet i wydrukować. Wystarczy na stronie www.ms.gov.pl założyć konto użytkownika. W celu uzyskania zaświadczenia, konieczne będzie wypełnienie właściwego formularza, opłacenie go w ramach e-Platformy przelewem elektronicznym i podpisanie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP. Koszty udzielenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego zostały znacząco obniżone i wynoszą obecnie 30 zł w przypadku zapytania w formie papierowej o osobę lub o podmiot zbiorowy oraz 20 zł w wersji online.

  Biuro Informacyjne KRK, po dokonaniu sprawdzenia w bazach danych Rejestru, za pośrednictwem systemu będzie udzielało odpowiedzi na złożone zapytanie. Odbiorca otrzyma zaświadczenie w postaci pliku (XML), który będzie mógł zapisać na dysku komputera. Zaświadczenie z KRK, które będzie generowane w formacje XML, stanowić będzie dokument elektroniczny, a jego wizualizacja w postaci pliku PDF możliwa będzie jedynie z wykorzystaniem e-Platformy.

  Pismo doręczone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

  Wprowadzone zmiany z pewnością ułatwią dostęp do Krajowego Rejestru Karnego, oszczędzając przede wszystkim czas. Jedyną przeszkodą może być posiadanie zaufanego profilu e-PUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

  więcej
 • OD 1 LIPCA ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET

  2014-07-02

  Cyfryzacja ksiąg wieczystych ma umożliwić wszystkim obywatelom dostęp do ich przeglądania oraz skrócić czas, jaki należało wcześniej poświęcić, aby uzyskać wgląd do księgi wieczystej w tradycyjnej, papierowej formie. Już od 2010 roku internauci mogą sprawdzić w Internecie interesującą ich księgę wieczystą. Wgląd do księgi jest jednak ograniczony, gdyż konieczna jest znajomość jej numeru. Ponadto zainteresowani elektroniczną wersją ksiąg wieczystych mogli dotąd jedynie przeglądać ich zawartość, bez możliwości pobrania odpisu.

  W dniu 1 lipca 2014 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o księgach wieczystych i hipotece. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło nową usługę, dzięki której ułatwiony został dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet. Od 1 lipca, po dokonaniu opłaty (ok. 5 zł za jeden dział, 20 zł za zwykły odpis, 50 zł za odpis zupełny), każdy może pobrać ze strony internetowej plik formatu PDF z odpisem księgi wieczystej. Po wydrukowaniu będzie on miał moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd. Taki dokument odzwierciedla aktualną treść księgi wieczystej. Można posługiwać się nim np. przy transakcjach bankowych czy pozyskiwaniu kredytu. Ma on charakter dokumentu urzędowego.

  Nowe przepisy umożliwiają także składanie online wniosku o wydanie dokumentu w postaci papierowej, który zostanie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych wnioskodawcy drogą pocztową (koszt: odpis zwykły ? 30 zł, odpis zupełny ? 60 zł). Będzie można także zweryfikować, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, samodzielnie wydrukowane dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie faktu ich wydania przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych i sprawdzenie, czy treść dokumentu nie uległa zmianie od czasu jego wydania.

  więcej
 • ZNIESIENIE BARIER W DOSTĘPIE DO UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

  2014-06-30

  Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, podobnie jak przedsiębiorcy, może ogłosić swoją upadłość w przypadku, gdy jest niewypłacalna tj. nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań (np. przestała spłacać kredyt lub opłacać czynsz).

  Jest to niewątpliwie szansa na zmniejszenie swojego zadłużenia lub umorzenie pozostałej jego części i w rezultacie powrót do normalnego życia, bez nękających wierzycieli i częstych kontaktów z organami egzekucyjnymi. Podstawowym warunkiem jest jednak brak winy w powstaniu zadłużenia, a więc musi ono być wynikiem szczególnych i zewnętrznych okoliczności, na które dłużnik nie miał wpływu (np. choroba, wypadek). Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie rejonowym (sądzie gospodarczym). Podlega on opłacie sądowej w wysokości 200 zł. Likwidacja masy upadłości będzie mogła być przeprowadzona przez samego upadłego, ale pod nadzorem syndyka i za zgodą sądu. Dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nieruchomościami. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania otrzyma jednak kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy. Krąg osób uprawionych do ubiegania się o upadłość konsumencką jest obecnie dość ograniczony, a samo postępowanie jest bardzo sformalizowane i restrykcyjne. Ponadto koniecznym jest posiadanie majątku, który pozwoli na pokrycie kosztów postępowania (m.in. opłat sądowych, wynagrodzenia syndyka, który będzie zarządzał majątkiem konsumenta i zajmie się jego sprzedażą pod nadzorem sędziego). Okres pomiędzy oddłużeniami nie może być krótszy niż dziesięć lat.

      24 czerwca 2014 roku Sejm zajął się poselskim projektem ustawy o upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy mają zwiększyć szanse niewypłacalnych osób na ogłoszenie upadłości. Tak jak już zostało wspomniane, dotychczasowa regulacja prawna w przedmiocie upadłości konsumenckiej nie spełnia swojej roli, jest bardzo skomplikowana i w praktyce właściwie niewykorzystywana. Z ponad 2160 wniosków o upadłość sądy uwzględniły tylko ok. 60. Główną barierą do korzystania z tej instytucji jest wymóg posiadania środków na zapłatę kosztów postępowania, które mogą sięgać nawet 15 tys. zł. Po zmianach wprowadzonych przez komisje projekt zakłada, że bankructwo konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet wtedy, gdy dłużnik nie zgłosił w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli, podał we wniosku o upadłość nieprawdziwe lub niekompletne dane lub nie wykonywał ciążących na nim obowiązków.

      Zgodnie z projektem, gdy masa upadłościowa będzie zbyt mała, brakujące koszty mają zostać pokryte tymczasowo przez Skarb Państwa. Syndyk zwróci je państwu, gdy do masy upadłości wpłyną dodatkowe środki. Dłużnik będzie mógł ponadto zawrzeć układ z wierzycielami, szczególnie w sprawie zachowania prawa do mieszkania lub domu. Jeżeli próby układu okażą się nieskuteczne, nowe przepisy przewidują zostawienie dłużnikowi środków na opłacenie czynszu na okres od 12 do 24 miesięcy. Projekt przewiduje także obniżkę wynagrodzenia syndyków za ich pracę przy upadłości konsumenckiej do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tylko w wyjątkowych sytuacjach syndyk będzie mógł otrzymać do dziesięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.

      W związku z planowanym znacznym złagodzeniem przesłanek upadłości konsumenckiej powstaje obawa, czy proponowane zmiany nie będą chronić nieuczciwych dłużników kosztem wierzycieli. Problem ten może jednak zostać rozwiązany jedynie w drodze orzecznictwa sądowego, które w jasny sposób określi kryteria umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  więcej
 • NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

  2014-06-27

  We wtorek 17 czerwca 2014 roku Prezydent RP podpisał nową Ustawę o prawach konsumenta. Ma ona na celu implementację postanowień dyrektywy 2011/86 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów. Nowa ustawa zastępuje dwa akty prawne, a więc zdecydowanie ułatwia, dotychczas dość skomplikowaną, sytuację prawną. Przepisy mają wejść w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, czyli na początku 2015 roku.

      Wśród ważniejszych zmian należy wskazać wprowadzenie dla przedsiębiorców obowiązku informowania konsumenta o najistotniejszych aspektach umowy przed jej zawarciem, m.in. o wszystkich wynikających z niej kosztach. Przedsiębiorcy działający w Internecie mają obowiązek przekazania klientowi w sposób jasny i zrozumiały informacji o adresie pocztowym firmy, jej numerze rejestrowym oraz podać adres e-mail i numer telefonu, pod którym można się skontaktować ze sprzedającym.

      Nowa ustawa zabrania ponadto pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami (czyli wyższych niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne ? zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

      Istotne wzmocnienie uprawnień konsumentów nastąpi w zakresie zwracania i reklamacji zakupionych towarów. Zgodnie z obecnymi rozwiązaniami, to sprzedający ma możliwość decydowania o tym, czy wadliwy towar naprawi, wymieni czy ewentualnie odda pieniądze. Konsument może żądać tylko naprawy towaru lub wymiany na nowy. W nowej ustawie prawodawca przywraca możliwość żądania obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Jednak sprzedawca dopiero przy ponownej reklamacji będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy.

      Ustawa wydłuża ponadto termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do 14 dni (obecnie termin ten wynosi 10 dni). Doprecyzowano również sposób obliczania tego terminu w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu 14 - dniowego terminu. W obecnym stanie prawnym termin ten mija już po upływie 3 miesięcy od wydania rzeczy. Jeżeli to klient ma ponosić koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, to przedsiębiorca musi wyraźnie poinformować o tym konsumenta przed zakupem, w przeciwnym razie sam poniesie koszy zwrotu towarów.

      Nowa regulacja jest szczególnie korzystna dla konsumentów, ale zawiera również unormowania sprzyjające przedsiębiorcom, m.in. ułatwienie stosowania przepisów w kwestiach, które dotychczas nie były precyzyjnie uregulowane, np. ujednolicenie zasad odpowiedzialności za jakość rzeczy, czy też uproszczenie dochodzenia roszczeń regresowych od poprzednich sprzedawców, czy też dostawców, których działanie spowodowało wadę rzeczy. Ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej może też pomóc przedsiębiorcom w pozyskaniu nowych klientów.

      Reasumując, z punktu widzenia konsumentów najważniejszą zmianą, jaką ma wprowadzić nowa ustawa, jest wydłużenie okresu na odstąpienie od umowy i zmiany w zakresie przysługujących konsumentowi roszczeń związanych z reklamacją. Jednym z najistotniejszych uprawnień konsumenta stanie się też prawo do informacji. Przedsiębiorca musi pouczyć konsumenta o jego prawach, a niespełnienie tych obowiązków narazi sprzedawcę na poważne koszty. Konieczna stanie się więc odpowiednia komunikacja pomiędzy przedsiębiorcą a nabywcą towarów oraz wprowadzenie nowych regulaminów w serwisach internetowych.

  więcej
 • Zmiana wartości zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

  2014-06-11

  Z dniem 16 kwietnia 2014 roku na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 14.03.2014 roku o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2014.423) zwiększeniu uległa wartość zamówień i konkursów, w przypadku, których nie ma obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Obecnie Zamawiający nie musi stosować przepisów ww. ustawy w przypadku     zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

  Poprzednio obowiązujące przepisy określały górną granicę wartości zamówień i konkursów, w przypadku których nie ma obowiązku stosowania ustawy p.z.p. na poziomie 14.000 euro.

  więcej
 • Zmiana wysokości wpisu od skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

  2014-06-10

  Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., SK 12/13, w którym Trybunał orzekł, że art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 konstytucji, z dniem 28 kwietnia 2014 roku uchylony został przepis art. 34 ust. 2 ww. ustawy, który przewidywał opłatę stosunkową od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5.000.000 zł ? w przypadku gdy skarga dotyczyła czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjętych po otwarciu ofert.

  W konsekwencji, od dnia 28 kwietnia 2014 r., niezależnie od tego jakiego etapu postępowania dotyczy skarga, tj. niezależnie od tego czy dotyczy ona czynności podjętych przed otwarciem ofert czy też po otwarciu ofert, wpis od skargi ma charakter stały i wynosi pięciokrotność wpisu od odwołania wniesionego do KIO. Zniesiony został tym samym dotychczasowy podział, według którego w przypadku skargi dotyczącej czynności podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert wpis miał charakter stały i wynosił pięciokrotność wpisu wniesionego od odwołania, zaś w przypadku gdy skarga dotyczyła czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjętych po otwarciu ofert wpis miał charakter opłaty stosunkowej i wynosił 5% wartości przedmiotu zamówienia, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5.000.000 zł.

  W ocenie Trybunału art. 34.ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych naruszał prawo dostępu do sądu oraz realizowane przed sądem okręgowym prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 konstytucji. Ponadto ww. przepis został uznany za niezgodny z art. 78 konstytucji, ponieważ ustanawiał nadmiernie utrudnione (nieproporcjonalne) warunki wniesienia środka odwoławczego do sądu, jedynie formalnie gwarantując prawo zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. Trybunał słusznie przyjął, że zakreślenie maksymalnej wysokości opłaty stosunkowej pobieranej od skargi na orzeczenie KIO było (wadliwe) nieproporcjonalne, zaś kwota 5.000.000 zł określona jako górna granica wysokości wpisu miała wygórowany charakter.

  Ww. zmiana przepisu art. 34 ustawy o kosztach sądowych jest niewątpliwie korzystna i pożądana. Umożliwi ona wykonawcom biorącym udział w postępowaniach przetargowych wnoszenie środków ochrony prawnej w pełnym, przewidzianym ustawą prawo zamówień publicznych zakresie. Przed zmianą ww. przepisu, z uwagi na wysokość wpisu, który w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane, niejednokrotnie wynosił 5.000.000 zł (w przypadku czynności podjętych po otwarciu ofert), skargi na orzeczenie KIO wnoszono bardzo rzadko. Teraz niewątpliwie ulegnie to zmianie.

  więcej
 • Wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

  2014-06-09

  Wobec powszechności podwyżek opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości dla wielu osób istotną może być uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14.05.2014 roku, III CZP 19/14, w której SN rozpatrywał zagadnienie prawne dotyczące wypowiedzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku gdy mamy do czynienia ze współwłasnością lokalu, z którym to prawem związane jest prawo użytkowania wieczystego działki. W odpowiedzi na pytanie czy w takiej sytuacji wystarczające jest wypowiedzenie opłaty jednemu ze współwłaścicieli czy też konieczne jest wypowiedzenie jej wszystkim współwłaścicielom w całości, Sąd Najwyższy uznał, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu.

  więcej
 • Zmiana wysokości opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od 30 maja 2014 roku

  2014-06-08

  Dnia 30.05.2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.05.2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 649).

  Kluczową dla wszystkich podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest zmiana polegająca na obniżeniu z 250 zł do 100 zł opłaty za ogłaszanie w Monitorze kolejnych wpisów w KRS.

  Tym samym opłata za ogłoszenie w Monitorze tak pierwszego wpisu, jak i każdego kolejnego wynosi obecnie 100 zł, a nie jak dotychczas 100 zł ? w przypadku ogłoszenia pierwszego wpisu i 250 zł ? w przypadku do kolejnych wpisów.

  W odniesieniu do spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, do opłat za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.

  więcej
 • WYSOKOŚĆ OPŁAT REPROGRAFICZNYCH

  2014-04-16

  Opłaty reprograficzne ponoszone są przez importerów i producentów czystych nośników oraz urządzeń służących zwielokrotnianiu utworów. W Polsce ustalane są zgodnie z ustawą o prawie autorskim z 1994 r. na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, które przekazują część otrzymanych kwot twórcom, jako rekompensatę za straty ponoszone przez kopiowanie ich utworów na użytek prywatny. Ze względu na specyfikę opłat, są one często błędnie określane jako podatek od piractwa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 10 kwietnia 2014 r. (C-435/12 ) ostatecznie określił ich charakter stwierdzając, iż na wysokość opłaty nie może mieć wpływu nielegalny obrót egzemplarzami utworów. Zgodnie z powyższym, stosowne opłaty winny być określane jedynie na podstawie dozwolonych odstępstw od monopolu autorskiego. Trybunał słusznie zauważył, że nieuzasadnione podwyższenie opłat powoduje przeniesienie ciężaru finansowego na konsumentów, a zatem powoduje, że ostatecznie za piractwo zapłacić musi każdy użytkownik. W świetle powyższego orzeczenia można spodziewać się w najbliższym czasie weryfikacji czy regulacja z art. 20 pr. aut dostatecznie precyzyjnie określa podstawę ustalania opłat i czy ustalane są one w zgodzie z dyrektywą 2001/29/WE. Orzeczenie ze względu na nacisk położony na równowagę pomiędzy korzyściami beneficjentów a użytkowników dzieł, może mieć istotne znaczenie w sporze dotyczącym planów nałożenia opłat reprograficznych na większą liczbę urządzeń, w tym smartfonów i tabletów.

  więcej
 • Zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę na czas określony

  2014-04-10

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 13 marca 2014 roku wydał wyrok w sprawie C - 38/13 dotyczący pytania prejudycjalnego skierowanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Trybunał orzekł, że polskie przepisy kodeksu pracy dotyczące wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony są niezgodne z załącznikiem do dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony.

  Przepis art. 33 kodeksu pracy dający możliwość zastosowania sztywnego, dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości stażu pracy danego pracownika i czasu na jaki została zawarta umowa, uznany został za dyskryminujący względem pracowników zatrudnionych na stałe. W praktyce, w myśl orzeczenia Trybunału powinno dojść do zrównania pozycji pracowników zatrudnionych na podstawie tych dwóch typów umów o pracę. Zrównanie powinno uwzględnić długość terminów wypowiedzeń, konieczność ich uzasadnienia oraz uprzednie konsultacje ze związkami zawodowymi.

  Konkretne zmiany w kodeksie pracy, w celu dostosowania regulacji do wymogów unijnych mają być zaproponowane w najbliższym czasie. Nie mniej przeciwnicy zmian, w tym organizacje pracodawców wskazują, że nadmierne wzmocnienie stabilności umów o pracę na czas określony doprowadzi do wzrostu pozakodeksowych form zatrudnienia.

  więcej
 • DODATKOWE DNI WOLNE W 2014 ROKU

  2014-04-10

  W tym roku po raz pierwszy pracownicy będą mogli odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę - pod warunkiem oczywiście, że ten dzień będzie dla danego pracownika dniem wolnym od pracy. Pierwsza taka okazja nadarzy się 3 maja 2014 roku.

  Jak to się stało, że po przeszło trzech latach pracownik znowu będzie mógł odebrać ?dodatkowy? dzień wolny? Otóż wyrokiem z dnia 2 października 2012 roku, który został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 8 października 2012 roku, Trybunał Konstytucyjny, uznał, iż art. 130 § 21 Kodeksu pracy jest niezgodny

  z Konstytucją (sygn. akt: K 27/11). Trybunał Konstytucyjny stwierdził tym samym, iż ustawodawca wprowadzając do Kodeksu pracy art. 130 § 21 naruszył konstytucyjną zasadę równości. Ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno bowiem w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników

  i być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a także przewidywalnych kryteriach, czego niestety nie można było powiedzieć o ww. przepisie, który różnicował liczbę dni wolnych od pracy w zależności od różnej liczby świąt występujących w poszczególnych dniach tygodnia oraz od przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy.

  Choć niniejszy wyrok zaczął obowiązywać od momentu jego ogłoszenia, nie miał w praktyce znaczenia odnośnie świąt przypadających w sobotę, gdyż dopiero w tym roku po raz pierwszy zdarzyło się, iż święto wypadnie właśnie w ten dzień.

  więcej
 • LINK DO UTWORU

  2014-04-01

  Niejednokrotnie użytkownicy stron internetowych zastanawiali się, czy zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do utworu chronionego znajdującego się na innej stronie internetowej stanowi naruszenie praw autorskich. Jednoznaczną odpowiedź w tej kwestii dał wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie C-466/12 Nils Svensson i inni przeciwko Retriever Sverige AB, w którym ETS stwierdził, iż link do utworu, nawet podlegającego ochronie prawnej, a więc takiego, do którego autorskie prawa majątkowe jeszcze nie wygasły, nie stanowi naruszenia prawa do utworu. Jednakże zastrzeżono, iż warunkiem legalności takiego linkowania jest, aby utwór zamieszczony był na ogólnodostępnej stronie, czy też dokładniej sam utwór był zamieszczony w wolnym dostępie dla wszystkich. Naruszeniem zatem będzie taki link, który odwołując się do danego utworu obchodzi zabezpieczenia strony mające zapewnić ograniczenie dostępu publiczności. Należy zatem pamiętać, że gdy zamieszczamy na stronie internetowej link do utworu należy upewnić się, czy jest on ogólnie dostępny dla nieokreślonej liczby użytkowników.

  więcej
 • KONIEC BEZTERMINOWYCH PRAW JAZDY

  2014-01-31

  Trybunał Konstytucyjny dnia 12 grudnia 2013 roku orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących obowiązku wymiany prawo jazdy określonych w art. 124 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami.

  Powyższe orzeczenie zapadło w związku ze skargą grupy posłów i senatorów w sprawie m.in. stwierdzenia niezgodności z Konstytucją przepisów dotyczących obowiązku wymiany praw jazdy. Jak podnosili posłowie przepis ten narusza zasadę proporcjonalności, ochrony praw nabytych, a także ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wskazywali na naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady określoności przepisów prawa.

  W odpowiedzi przedstawiciel Sejmu wskazywał m.in. na konieczność wprowadzenia obowiązku wymiany praw jazdy i poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

  Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny uznał art. 126 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami za zgodny z Konstytucją, umarzając jednocześnie postępowanie w zakresie pozostałej części.

  Powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza dla kierowców konieczność wymiany praw jazdy wystawianych po 18 stycznia 2013 roku, po upływie 15 letniego okresu ważności. Jednakże zgodnie z regulacją ustawową prawa jazdy wymienić będą musiały także osoby, które uzyskały prawo jazdy bezterminowe. Prawo jazdy te podlegać będą wymianie w terminie od dnia 19 stycznia 2028 roku do dnia 18 stycznia 2033 roku. Pamiętać należy także, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału utrata ważności dokumentu nie jest równoznaczna z utratą uprawnień do prowadzenia pojazdu.

  więcej
 • STRAŻ MIEJSKA MA PRAWO UŻYWAĆ STACJONARNYCH FOTORADARÓW

  2014-01-30

  Dnia 3 grudnia 2013r. Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną wniesioną przez Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie ukarania przez Straż Miejską 500 złotowym mandatem szczecińskiego kierowcy, który wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, a które to zdarzenie zarejestrował fotoradar stacjonarny.

  W skardze Prokurator Generalny zarzucał m.in., iż błędne jest uznanie, że Straż Miejska ma prawo do kontrolowania ruchu drogowego przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Jak podkreślał w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2010r. uprawnienia takie nie przyznane zostały przez ustawodawcę świadomie, a wszelkie sprawy tego typu kierowane powinny być do Policji posiadającej uprawnienia do prowadzenia czynności wyjaśniających i mogącej m.in. kierować wnioski o ukaranie do sądów.

  Sąd Najwyższy stwierdził jednak, iż zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 129b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przyznającym szereg uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego w zestawieniu z ust. 4 tegoż artykułu jednoznaczne jest uprawnienie do korzystania ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących przez Straż Miejską.

  Do tej pory orzecznictwo sądowe było w powyższej kwestii niejednolite. Część sądów uznawała winę kierowców wymierzając kary, część natomiast podobnie jak Prokurator Generalny uznawała brak uprawnień Straży Miejskiej w powyższym zakresie.

  Obecny wyrok Sądu Najwyższego oznacza, iż mandaty nakładane przez Straż Miejską w związku z wykorzystaniem stacjonarnych fotoradarów są jak najbardziej legalne, i już wkrótce spodziewać możemy się odzwierciedlenia tegoż wyroku w linii orzeczniczej sądów powszechnych.

  więcej
 • WZROST WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO W ROKU 2014

  2014-01-29

  Z dniem 1 stycznia 2014 roku uległa zmianie wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2014, od 1 stycznia 2014 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.680 zł brutto.

  więcej
 • PRZEDSIĘBIORCY NIE BĘDĄ MUSIELI GROMADZIĆ NUMERÓW MONITORA SĄDOWEGO GOSPODARCZEGO

  2014-01-10

  W czerwcu 2013 roku sygnalizowaliśmy projekt zmian w przepisach dotyczących przechowywania przez przedsiębiorców Monitora Sądowego i Gospodarczego, obecnie możemy poinformować, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują od 30 listopada 2013 roku.

  Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego uchylono przepis nakładający na przedsiębiorcę obowiązek przechowywania w lokalu swojej siedziby numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których publikowano ogłoszenia danego przedsiębiorcy. Zapis ten stracił aktualność w związku z wprowadzeniem obowiązku publikacji Monitora Sądowego i Gospodarczego w Internecie. Co istotne uchylenie ww. obowiązku dotyczy zarówno archiwalnych, jak i aktualnych numerów dziennika urzędowego.

  więcej
 • Z DNIEM 1 STYCZNIA 2014 ROKU WESZŁY W ŻYCIE NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PODATKU VAT ? PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE Z NICH

  2014-01-09

  Z nowym rokiem weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. Oto najistotniejsze zmiany:

  ?    fakturę VAT należy wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dostarczył towar czy wykonał usługę (z wyjątkami) ? art. 106 ust. 1 ww. ustawy;

  ?    fakturę można wystawić przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi przez przedsiębiorcę, zgodnie bowiem z brzmieniem znowelizowanych przepisów faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30. dnia przed:

  -    dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

  -    otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi, całości lub części zapłaty - art. 106i ust. 7 ww. ustawy;

  ?    obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostarczenia towaru lub wykonania usługi - art. 19a ust. 1 ww. ustawy;

  ?    podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (z wyjątkami) ? art. 29a ww. ustawy.

  Należy jednak zwrócić uwagę, że dla niektórych branż znowelizowane przepisy przewidują specjalne zasady wystawiania faktur. Z możliwości wcześniejszego sporządzenia i wystawienia dokumentu nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy świadczący usługi m.in. dostaw energii elektrycznej, telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, stałej obsługi biurowej i prawnej, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia w przypadku gdy faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ww. ustawy).

  więcej
 • ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PARKOWANIA ? KIERUJĄCY POJAZDEM NIE BĘDZIE PODWÓJNIE KARANY

  2014-01-08

  Dzięki nowelizacji przepisów dot. znaków i sygnałów drogowych (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 03.10.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenie z dnia 23.09.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) kierowcy nie będą podwójnie karani za nie uiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

  W strefie płatnego parkowania pracownicy zarządów dróg lub w ich imieniu administratorzy strefy płatnego parkowania na podstawie przepisów art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wystawiają dla kierującego pojazdem, który nie wniósł opłaty za parkowanie pojazdu, wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, natomiast organ kontroli ruchu drogowego: Policja albo Straż Gminna (Miejska) oraz - na podstawie zawiadomienia o wykroczeniu i wniosku o ukaranie - właściwy sąd może nałożyć na kierującego pojazdem, który nie wniósł opłaty za parkowanie i nie zastosował się do znaku D-44 "strefa parkowania", sankcję wynikającą art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

  Wprowadzone zmiany polegają na:

  ?    modyfikacji znaczenia oraz zakresu obowiązywania znaku D-44 ?strefa parkowania?;

  ?    zmianie nazwy znaku D-44 ?strefa parkowania? na ?strefa płatnego parkowania?;

  ?    zmianie nazwy znaku D-45 ?koniec strefy parkowania? na ?koniec strefy płatnego parkowania?;

  ?    usunięciu wzmianki o zakazie postoju pojazdu bez wniesienia opłaty.

  Dzięki przedmiotowej zmianie - w strefie płatnego parkowania, oznaczonej znakiem D-44 - sankcja dla kierującego pojazdem, określona w art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, znajdzie zastosowanie tylko w sytuacji niezastosowania się kierującego pojazdem do innych znaków drogowych (m.in. B-35, B-36, D-18, P-18, P-19, P-20). Z kolei za postój w tej strefie w wyznaczonym miejscu bez uiszczenia należnej opłaty, od kierującego pojazdem na podstawie art. 13F ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych można będzie pobrać tylko opłatę dodatkową, będąca karą administracyjną. Zmiany wejdą w życie 14 lutego 2014 roku.

  więcej
 • POSZKODOWANY NA SKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA NAJEM SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO

  2014-01-07

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że odmowa zwrotu pieniędzy za najem samochodu zastępczego, gdy pojazd kierowcy został rozbity jest naruszeniem zbiorowych praw konsumentów (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, sygn. akt: XVII AmA 35/12 z dnia 30 października 2013 roku).

  Sąd uznał za naruszające zbiorowe interesy konsumentów:

  ?    nie uznawanie samej utraty możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu za szkodę majątkową i uzależnianie wypłaty odszkodowania za najem samochodu zastępczego od wykazania przez poszkodowanego szczególnych okoliczności związanych z niezbędnością wynajęcia pojazdu zastępczego;

  ?    nieuzasadnione pomijanie przy ustalaniu wielkości kwoty refundacji kosztu wynajmu samochodu zastępczego okresu oczekiwania na części zamienne przez warsztat samochodowy.

  Podobne orzeczenie (ograniczające się jednak do sytuacji szkody całkowitej w pojeździe) zostało wydane także przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 2013 roku (sygn. akt: III CZP 76/13). Sąd Najwyższy wskazał, że ?Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego?.

  Powyższa linia orzecznicza potwierdza zatem możliwość domagania się od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody, zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, z którego poszkodowany korzystał w czasie naprawy pojazdu, który uległ uszkodzeniu w czasie wypadku komunikacyjnego.

  więcej
 • PRZEDSIĘBIORCA BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZAPŁACONY PODATEK VAT SWOJEGO KONTRAHENTA

  2013-11-06

  Z dniem 1 października 2013 r. znowelizowano ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i wprowadzano odpowiedzialność solidarną przedsiębiorcy za podatek swoich kontrahentów, czyli za niezapłacony podatek VAT. Zmiany dotyczą transakcji w obrocie towarami wrażliwymi (wyrobami stalowymi, paliwem, złotem).

  Odpowiedzialność solidarna w omawianym przypadku oznacza, że urząd skarbowy będzie mógł domagać się zapłacenia całej należności podatkowej lub jej części zarówno od sprzedawcy, jak też i nabywcy łącznie lub osobno. Jeżeli podatek zostanie uregulowany przez jedną ze stron, np. nabywcę, wtedy druga strona, czyli sprzedawca, jest z niego zwolniona, gdyż zobowiązanie wygasa. Przedsiębiorca odpowie za tę część podatku, która proporcjonalnie przypada na dostawę dokonaną na jego rzecz. Załącznik nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług zawiera listę towarów, przy których może powstać odpowiedzialność solidarna. Tytułem przykładu można wskazać na następujące towary: rury stalowe, siatki i ogrodzenia z drutu, oleje napędowe, benzyny silnikowe, oleje opałowe, złoto nieobrobione plastycznie (w formie proszku).

  więcej
 • ZMIANY W USTAWIE O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE - HIPOTEKA NIE BĘDZIE JUŻ OBCIĄŻAŁA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI DZIELONEJ NIERUCHOMOŚCI

  2013-11-04

  Z dniem 7 sierpnia 2013 roku weszła w życie istotna zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Znowelizowane przepisy wprowadzają ochronę wierzyciela, w sytuacji, gdy jego należność została zabezpieczona hipoteką na części nieruchomości. Sytuacje takie zachodzą na przykład przy podziale nieruchomości. W poprzednim stanie prawnym (przed 7 sierpnia 2013 roku) hipoteka ustanowiona na jej części wygasała. Obecnie, znowelizowane przepisy wprowadzają zasadę, że w przypadku podziału nieruchomości, która była zabezpieczeniem długu, hipoteka automatycznie przechodzi na nową nieruchomość dłużnika. Pieniądze otrzymane przez dłużnika w wyniku sprzedaży obciążonej hipoteką nieruchomości zostaną zabezpieczone na poczet spłaty zadłużenia (tzw. prawo zastawu).

  Powyższe reguła będzie odpowiednio stosowana, w sytuacji, gdy w wyniku podziału nieruchomości właścicielowi udziału obciążonego hipoteką będzie przypadała nieruchomość z dopłatą. O pierwszeństwie ustawowego prawa zastawu na wierzytelności o spłatę rozstrzygać będzie pierwszeństwo hipotek obciążających udział współwłaściciela.

  Reasumując, po nowelizacji, hipoteką obciążona jest tylko nieruchomość przypadającą po podziale osobie, której część była obciążona hipoteką. Powyższe uregulowanie nie oznacza braku ochrony wierzyciela hipotecznego. Zabezpieczeniem interesów wierzyciela jest bowiem prawo zastawu na wierzytelności przysługującej współwłaścicielowi nieruchomości, którego udział był obciążony hipoteką z tytułu spłaty albo dopłaty (w przypadku gdy dłużnik hipoteczny nie otrzymał żadnej z nieruchomości lub nieruchomość o mniejszej wartości). Ustawa nie pozwala również dłużnikowi hipotecznemu na zrzeczenie się prawa do dopłaty lub spłaty w umowie lub ugodzie sądowej - takie postanowienia są nieważne.

  Powyższe uregulowanie zostało wprowadzone na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. (sygn. akt P 15/12) stwierdzającego niezgodność wcześniejszych przepisów z konstytucyjną zasadą ochrony własności. Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że ?w konfliktowej sytuacji, jaką stwarza istnienie hipoteki na części ułamkowej nieruchomości stanowiącej udział współwłaściciela, konieczna jest raczej troska ustawodawcy o interesy właścicieli, których udziały nie są obciążone, aniżeli troska o wierzyciela hipotecznego". W ocenie Trybunału przepisy obowiązujące w poprzednim stanie prawnym przyznawały wierzycielowi hipotecznemu taką samą ochronę, jaka służy mu przeciwko dłużnikowi, także względem współwłaścicieli, którzy nie byli pierwotnie jego dłużnikami. Zdaniem Trybunału powyższe rozwiązanie mogło prowadzić do narażenia współwłaścicieli, którzy nie byli dłużnikami nawet na utratę prawa własności w drodze egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości przypadającej im w efekcie zniesienia współwłasności, na spłatę cudzego długu.

  więcej
 • ZMIANY W URLOPIE WYCHOWAWCZYM

  2013-11-04

  Z dniem 1 października 2013 r. istotnej zmianie uległy przepisy dotyczące urlopu wychowawczego, określenia jego wymiaru oraz sposobu jego wykorzystywania.

  Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop ten jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (przed zmianą z urlopu wychowawczego można było skorzystać do ukończenia przez dziecko 4 roku życia) i może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

  Niezależnie od tego urlopu, jeżeli z powodu stanu zdrowia (potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności) dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, to może być udzielony dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy ? na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (art. 186 § 3 Kodeksu pracy). Zatem w przypadku takiego dziecka pracownicy mogą skorzystać nawet z 72 miesięcy urlopu wychowawczego.

  Co szczególnie istotne każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu wynoszącego maksymalnie 36 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku chęci skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. matka dziecka, natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie jego ojcu. Prawa tego nie można przenosić, co oznacza, że żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna. Wyjątkiem od ww. zasady są przypadki, gdy:

  1)    drugi rodzic dziecka nie żyje,

  2)    drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

  3)    drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

  W ww. przypadkach rodzic dziecka będzie miał prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy. Nie ma bowiem możliwości, aby drugi rodzic skorzystał z nieprzenoszalnej części urlopu. Urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy przysługuje również wtedy, gdy dziecko pozostaje pod opieką tylko jednego opiekuna (art. 186 § 10 Kodeksu pracy).

  więcej
 • RODZICE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ DŁUŻEJ Z DZIEĆMI ?ZMIANY W KODEKSIE PRACY

  2013-11-02

  Z dniem 17 czerwca 2013 roku do Kodeksu pracy wprowadzono nowy rodzaj urlopu tzw. urlop rodzicielski (art. 1821a§ 1 Kodeksu pracy). Urlop ten może trwać do 26 tygodni i udzielany jest bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Tym samym aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, należy najpierw w pełni wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński, który trwa do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie - do 8 tygodni. Urlop rodzicielski jest urlopem płatnym, w trakcie którego przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Urlop ten będzie można wykorzystać w jednej, dwóch lub trzech częściach, następujących bezpośrednio po sobie i nie krótszych niż 8 tygodni.

  Dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy lub pracownika składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracownik ojciec dziecka ma prawo do korzystania z urlopu dodatkowego, w przypadku gdy z uprawnień tych nie korzysta pracownica matka dziecka. Rodzice mogą dzielić się uprawnieniami w ramach podanego wyżej wymiaru urlopu.

  Nowe regulacje mają zastosowanie do osób, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r., a także do osób, które przyjęły po 31 grudnia 2012 r. na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku, gdy wobec dziecka odroczono obowiązek szkolny - dziecka w wieku do 10 roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub też przyjęły na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

  Ww. zmiany rodzą wiele pytań, dlatego też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną stronę internetową, na której zawarte są szczegółowe informacje dotyczące zmian w przepisach o urlopach dla rodziców (www.rodzicielski.gov.pl).

  więcej
 • ZMIANA GODZIN PRACY W DNIU 27.09.2013

  2013-09-25

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2013 roku zespół spółki Siuda, Filipowski i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych pracuje w godzinach od 8:30 do 14:00

  więcej
 • W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA DZIEDZICZENIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

  2013-07-24

  Kodeks spółek handlowych przewiduje w zakresie dziedziczenia udziałów możliwość dokonania w umowie spółki określonych wyłączeń lub ograniczeń (art. 183 k.s.h.). Dotyczą one: wstąpienia do spółki spadkobierców (i zapisobierców) wspólnika; podziału udziałów między spadkobierców, w przypadku gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział; jak również podziału udziału między spadkobierców, w przypadku gdy wspólnik mógł mieć tylko jeden udział.

  Postanowienia dotyczące wyłączenia lub ograniczenia wstąpienia do spółki spadkobierców wspólnika może zawierać pierwotna umowa spółki. Mogą one również zostać wprowadzone w ramach późniejszych zmian umowy spółki, wymagać jednak będą w takim przypadku zgody wspólnika, którego spadkobierców wyłączenie lub ograniczenie dotyczy. Wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika powinno dotyczyć wszystkich jego spadkobierców. Zawężenie takiego postanowienia umowy spółki wobec określonej osoby lub grupy spadkobierców jest uznawane jako ograniczenie, a nie wyłączenie. Umowa spółki powinna zawierać także postanowienia dotyczące losów udziałów zmarłego wspólnika. Jeśli wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia do spółki spadkobierców wspólnika ma na celu utrzymanie spółki o stabilnym składzie osobowym, umowa spółki może przewidywać, że udziały zmarłego wspólnika nabywają pozostali wspólnicy, albo że ulegają one umorzeniu. Dodatkowo, w razie wyłączenia lub ograniczenia wstąpienia do spółki spadkobierców wspólnika, umowa spółki powinna określać także warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Brak określenia takich warunków powoduje bezskuteczność wyłączenia lub ograniczenia (art. 183 § 1 zd. 2 k.s.h.).

  więcej
 • TERMIN NA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

  2013-06-26

  Coraz częściej zdarza się, iż właściciel działki, na której usytuowano urządzenia przesyłowe rozważa kwestię wystąpienia przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

  Czym jest ww. służebność? Służebność przesyłu to nic innego, jak uprawnienie przedsiębiorcy do korzystania w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, które to uprawnienie w większości sytuacji łączy się z koniecznością wypłacania właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia. Roszczenie o ustanowienie służebności pozwala zatem uregulować stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem danej nieruchomości w przyszłości. Warte podkreślenia jest, iż uprawnienie to przysługuje zarówno właścicielowi nieruchomości, jak i przedsiębiorcy, który nie chcąc narażać się na bezumowne korzystanie z nieruchomości, powinien sam zwrócić się do właściciela gruntu o ustanowienie niniejszej służebności

  Z uwagi na fakt, iż wiele urządzeń przesyłowych zostało usytuowanych bez zgody właścicieli na długo zanim ta kwestia została uregulowana przez ustawodawcę, nie było jednoznacznie przesądzone, czy uprawnienie dotyczące żądania ustanowienia służebności ograniczone jest jakimś terminem, czy też właściciel może w każdym czasie skorzystać z ww. roszczenia. Ostatecznie kwestię tę przesądziła uchwała Sądu Najwyższego z 20 lutego 2013 roku (sygn. akt: III CZP 101/12), która jednoznacznie wskazuje, że roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przewidziane w art. 3052 § 1 k.c. nie ulega przedawnieniu. Można, zatem uznać, że stan posiadania służebności cechuje ciągłość i dopóki stan ten istnieje, nie może się przedawnić roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Zatem zarówno właściciel nieruchomości jak i przedsiębiorca mogą dochodzić roszczeń o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem w każdym czasie, gdyż roszczenia te nie ulegają przedawnieniu.

  więcej
 • SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

  2013-06-25

  Zgodnie z projektem zmian w ustawie o wydawaniu Monitora Sądowego

  i Gospodarczego w najbliższym czasie nastąpi zniesienie uciążliwego dla przedsiębiorców obowiązku w zakresie przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego.

  Dotychczas, w obowiązującej ustawie, istniał przepis nakładający na przedsiębiorcę obowiązek przechowywania w lokalu swojej siedziby numerów Monitora Sądowego

  i Gospodarczego, w których publikowane były ogłoszenia danego przedsiębiorcy. Zapis ten jednak stracił swoją aktualność ze względu na wprowadzenie obowiązku publikowania Monitora w formie elektronicznej.

  Niewątpliwie ułatwi to przedsiębiorcom funkcjonowanie, gdyż nie będą już oni musieli każdorazowo pamiętać - po dokonaniu zmian w KRS ? o wystąpieniu o nadesłanie stosownego Monitora Sądowego i Gospodarczego.

  więcej
 • NOWE UPRAWNIENIA ZAWIADAMIAJĄCEGO O PRZESTĘPSTWIE

  2013-05-06

  W dniu 22 kwietnia 2013 r., została opublikowana w dzienniku ustaw (pod poz. 480) nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego. Jej celem jest przyznanie osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa - która nie posiada statusu pokrzywdzonego - prawa do zaskarżania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa (czy dochodzenia) oraz, w poszczególnych przypadkach, postanowienia o jego umorzeniu. We wprowadzanej nowelizacji modyfikacji ulega istniejący model postępowania zażaleniowego. Nowela przyznaje uprawnienie do kwestionowania decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (i jego umorzeniu) każdej osobie składającej zawiadomienie o przestępstwie. Aby jednak krąg tych osób nie był nieograniczony, ustawa stanowi, że uprawnione będą tylko te osoby, których prawa zostały naruszone danym przestępstwem. Jednocześnie, zgodnie z uchwaloną ustawą, prawo złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa będzie przysługiwało wyłącznie

  w sprawach o przestępstwa wyraźnie wymienione w nowowprowadzanym przepisie art. 306 § 1a Kodeksu Postępowania Karnego. Wskazany katalog przestępstw zawiera przede wszystkim takie czyny karalne, których przedmiot ochrony jest abstrakcyjny, w przypadku których często trudno wskazać bezpośrednio pokrzywdzonego. W szczególności są to sprzedajność lub przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, płatna protekcja, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, oraz obrotowi gospodarczemu. To rozwiązanie ma służyć ochronie dóbr chronionych prawem, a zarazem uniknięciu sporów między bezpośrednio pokrzywdzonym a osobą składającą zawiadomienie o przestępstwie tylko pośrednio pokrzywdzoną danym przestępstwem.


  więcej
 • PEŁNIEJSZA OCHRONA SĄDOWA WSPÓŁWŁAŚCICIELI

  2013-05-02

  W ostatnich latach szczególnie aktualny stał się problem rozliczeń z tytułu korzystania przez jednego ze współwłaścicieli z rzeczy wspólnej w zakresie kolidującym z uprawnieniami pozostałych współwłaścicieli. Określano go nieraz jako korzystanie ?ponad udział? lub korzystanie ?nieuprawnione?. Zagadnienie to było ostatnio przedmiotem kilku rozstrzygnięć Sądu Najwyższego, m. in. dwóch uchwał. Niestety nie wskazały one jednolitego sposobu rozwiązania wspomnianego problemu. Dlatego też, do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował zapytanie, czy w razie osobistego korzystania przez jednego ze współwłaścicieli z rzeczy wspólnej lub jej części w sposób nie dający się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, pozostałym współwłaścicielom przysługują przeciwko niemu roszczenia o rozliczenie uzyskanej w ten sposób korzyści wynikające z prawa rzeczowego, a jeżeli tak, to które przepisy księgi drugiej Kodeksu cywilnego są ich podstawą.

  W dniu 19 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie w sprawie o sygn. II CZP 88/12 podjął uchwałę, wskazując, że współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 Kodeksu Cywilnego w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c. Takie stanowisko pokrywa się z tą wcześniejszą linią orzecznictwa, która wywodziła, iż jeśli niektórzy współwłaściciele władali rzeczą wspólną niezgodnie z granicami wynikającymi z art. 206 k.c., to można uznać ich w zakresie niezgodnym z wielkością przysługujących im udziałów we współwłasności za posiadaczy bez tytułu prawnego zobowiązanych do zapłaty za korzystanie z niej na rzecz tych współwłaścicieli, którzy zostali pozbawieni możliwości współposiadania rzeczy wspólnej i korzystania z niej odpowiednio do ich udziałów. Uchwała składu siedmiu sędziów stabilizuje w wymiarze jurydycznym zarówno samo zagadnienie istnienia uprawnienia po stronie współwłaścicieli, jak i formalnych podstaw prawnych. To zaś w wielu przypadkach ma szansę przyczynić się do zwiększenia pewności wykonywania prawa własności nad rzeczami (nieruchomościami) wspólnymi.


  więcej
 • WIĘCEJ UŁATWIEŃ W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z MELDUNKIEM

  2013-04-22

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności od stycznia 2013 roku zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Obywatele nie muszą się już meldować na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy. Przedłużeniu uległ także terminu na zgłoszenie meldunku ? z 4 do 30 dni.

  Formalności meldunkowych od nowego roku można również dokonać za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Co istotne wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie - z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Nie ma zatem obecnie konieczności wymeldowywania się najpierw w jednym urzędzie, aby potem móc dopiero zameldować się w nowym miejscu.

  Ponadto zrezygnowano także z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

  Obowiązek meldunkowy zniknie ostatecznie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 roku. Niemniej jednak z katalogu wykroczeń uchylono już teraz przepis dotyczący karalności osób, które nie dopełniły tego obowiązku. Zatem za brak zameldowania nie grozi już mandat.

  więcej
 • ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KAS REJESTRUJĄCYCH

  2013-04-22

  Od początku 2013 roku zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcom, u których łączna kwota obrotu w poprzednim roku nie przekroczyła 20.000 złotych. Jest to niewątpliwie znacząca różnica, biorąc pod uwagę fakt, iż do końca ubiegłego roku obrót uprawniający do zachowania zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy

  w przypadku przedsiębiorców kontynuujących działalność wynosił 40.000 złotych, natomiast w odniesieniu do tych, którzy dopiero w 2012 roku zdecydowali się otworzyć własną działalność 20.000 złotych.

  Co szczególnie istotne, choć w przypadku osób rozpoczynających działalność kwota limitu pozostała ta sama, to konieczność zakupu kasy może się pojawić już przy niższych obrotach. Począwszy od tego roku wprowadzona została bowiem zasada, że limit oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Zatem w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność tylko pół roku, to jego limit wyniesie 10.000 złotych. Wyjątek od tej zasady przewidziano jednak dla przedsiębiorców zarejestrowanych od 2012 roku - dla których limit wynosi 20.000 złotych bez względu na czas prowadzenia działalności.

  Zmiany spowodują zatem konieczność dokonania zakupu kasy fiskalnej przez wielu przedsiębiorców. Co prawda, do celów ustalenia limitów uwzględnia się tylko sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jednak próg uprawniający do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest wyjątkowo niski.

  więcej
 • ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W PRZYPADKU WNIOSKU O UPADŁOŚĆ

  2013-04-10

  Dnia 30 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Wskutek nowelizacji usunięto zapis z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który wyłączał stosowanie wobec dłużnika przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych w postępowaniu upadłościowym.

  Obecnie, dłużnik składający wniosek o ogłoszenie upadłości będzie miał prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych na zasadach ogólnych, tj. wedle reguł określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Możliwe stało się zatem uzyskanie przez dłużnika zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości, która wynosi obecnie 1.000,- zł czy też wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu upadłościowym. Powyższe uzależnione będzie od wykazania przez dłużnika, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w postępowaniu upadłościowym bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (w przypadku osób fizycznych) albo, że nie dysponuje dostatecznymi środkami na ich poniesienie (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi).

  Nowelizacja ustawy Prawu upadłościowe i naprawcze stanowi konsekwencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 roku (sygn. akt: P 11/10), w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w/w przepis art. 32 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze jest niezgodny z Konstytucją.

  więcej
 • UTRATA MOCY PRZEZ NAKAZ ZAPŁATY A KOSZTY EGZEKUCYJNE

  2013-04-10

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2013 roku (sygn. akt: III CZP 109/12) stwierdził, że art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji ma zastosowanie również w przypadku, gdy dojdzie do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela w sytuacji, gdy będący podstawą egzekucji nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utraci moc po wszczęciu egzekucji.

  Powyższe orzeczenie jest niekorzystne dla dłużnika. Komornik Sądowy będzie mógł bowiem obciążyć dłużnika obowiązkiem zapłaty opłaty stosunkowej w wysokości określonej w art. 49 ust. 2 w/w ustawy, tj. w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i to nawet w przypadku, gdy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w oparciu o który prowadzona jest egzekucja, utraci moc.

  Teza w/w wyroku uwzględnia obowiązującą w egzekucji zasadę odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji. Jeżeli nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w momencie wszczynania egzekucji był zaopatrzony w klauzulę wykonalności, utrata mocy przez nakaz zapłaty już po wszczęciu egzekucji, pozostanie zatem bez wpływu na obowiązek ponoszenia kosztów przez dłużnika i nie będzie wyłączała jego odpowiedzialności za koszty egzekucyjne.

  więcej
 • MOMENT ROZPOZNANIA PRZYCHODU W PRZYPADKU ZAPŁATY KARY UMOWNEJ

  2013-04-10

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 19 marca 2013 roku wydał interpretację podatkową indywidualną (numer interpretacji ITPB4/423-31/12/AM) w której stwierdził, że przychód podatkowy powstały po stronie podatnika wskutek potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z inną należnością kontrahenta podatnika należy rozpoznawać jako przychód już w momencie dokonywania potrącenia.

  W uzasadnieniu interpretacji zostało wskazane, że potrącenie jest jedną z form regulowania zobowiązań, która skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w wysokości umorzonego (potrąconego) zobowiązania. Kara umowna jako przychód związany z działalnością gospodarczą stanowi bowiem przychód w momencie jego otrzymania (dokonania zapłaty). Wskutek potrącenia obie przedstawione do potrącenia wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, a zatem zapłata należności z tytułu kary umownej następuje w momencie dokonywania potrącenia.

  Z punktu widzenia obowiązku rozpoznania w/w zdarzenia jako przychodu podatkowego nie ma przy tym znaczenia okoliczność, że kontrahent podatnika kwestionuje zasadność, zapłaconej wskutek potrącenia, kary umownej.

  więcej
 • KANCELARIA SPONSOREM WYSTAWY "ILUSTRACJE Z CZTERECH STRON ŚWIATA"

  2013-03-07

  Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została sponsorem wystawy ?Ilustracje z czterech stron świata?. Wystawa pokazana zostanie w ramach dwunastych Poznańskich Spotkań Targowych: Książka dla Dzieci

  i Młodzieży które odbędą się w dniach 15-17 marca 2013 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Wystawa ta wraz z innymi wystawami towarzyszącymi Poznańskim Spotkaniom Targowym tworzy prawdopodobnie największą w Polsce i najbardziej różnorodną prezentację ilustracji i grafiki książkowej dla dzieci. To niezwykły przegląd osiągnięć z różnych szkół i środowisk, pokazujący z jednej strony dzieła młodych polskich twórców (Salon Ilustratorów), z drugiej strony dojrzałych artystów (Cykl Mistrzowie Ilustracji), jak i dorobek jednego z największych polskich ilustratorów i wychowawców, jakim był Jan Marcin Szancer.

  Wystawa ?Ilustracje z czterech stron świata? uzupełni całość Spotkań Targowych o pokaz różnorodności stylów i technik na bazie kilkudziesięciu prac artystów z różnych kręgów kulturowych.

  Zapraszamy wszystkich do odwiedzin Targów Książki w Poznaniu!

  więcej
 • ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  2013-03-05

  W dniu 20.02.2013r. weszła w życie kolejna już nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, mająca na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy obronnej 2009/81/WE a tym samym wypełnienie przez Polskę zobowiązania wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również racjonalizację wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zwiększenie przejrzystości w zakresie udzielania zamówień publicznych.

  Wśród istotnych, należy w pierwszej kolejności wymienić zmiany dotyczące przepisów regulujących instytucję wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotychczasowy art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy wskazywał, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Aktualnie przepis ten obejmuje swoją dyspozycją także sytuację, gdy wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej, zastrzegając jednocześnie, iż wartość szkody, którą wyrządził wykonawca lub wysokość kary umownej, którą był zobowiązany zapłacić, musi wynosić nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia. Zmiana ta pozwoli uniknąć zatem sytuacji wykluczenia wykonawcy, także wtedy, gdy wysokość szkody poniesionej przez zamawiającego była ? w odniesieniu do wartości zamówienia - niewielka.

  Kolejną zmianą jest nałożenie na wykonawcę obowiązku złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub informacji o braku przynależności do takiej grupy. W przypadku, gdy należący do tej samej grupy kapitałowej wykonawcy, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, zgodnie z dodanym pkt 5) w art. 24 ust. 2 ustawy wyklucza się ich z postępowania, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający ma jednocześnie obowiązek zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań w ramach grupy kapitałowej, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki do wykluczenia wykonawcy (nowy art. 24b ust. 1). Skutkiem niezłożenia wyjaśnień dotyczących powiązań w ramach grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, jest wykluczenie wykonawcy z postępowania.

      

  Dodatkowym novum ustawy jest wprowadzenie instytucji tzw. dialogu technicznego. W myśl wprowadzanego art. 31a ust. 1 ustawy, zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Zamawiający musi zamieścić informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej (nowy art. 31b), jak również ma obowiązek zamieszczenia informacji o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dialog dotyczył (nowy art. 31c). Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie aby ogłoszenie to pojawiło się także w innych miejscach np. w gazecie, nie mniej obowiązkowo musi się ono pojawić na stronie internetowej zamawiającego. Natomiast zgodnie z wprowadzanym ust. 2a w art. 96, jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy ma stanowić element protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

  Dialog techniczny może zostać wykorzystany w każdym rodzaju postępowania o udzielenie zamówienia, nie mniej wydaje się, że największe zastosowanie instytucja ta znajdzie w przypadku zamówień na roboty budowlane lub dostawy, gdzie z uwagi na stopień skomplikowania zamówienia, pożądaną może być uprzednia konsultacja z potencjalnymi wykonawcami, przed przygotowaniem SIWZ.

  Dodatkowo w przypadku przetargu ograniczonego, wprowadzono obowiązek zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, opisu obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu (nowy pkt 8a) w art. 48 ust. 2).

  Nowelizacja wprowadziła także pewne zmiany w przepisach dotyczących udzielania zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych (art. 131), szereg zmian w zakresie zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi (w szczególności został dodany cały nowy rozdział 4a ?Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?), instytucję systemu kwalifikowania wykonawców w przypadku zamówień sektorowych (art. 134a ? art. 134e) czy zmiany dot. informacji niejawnych.

  więcej
 • WIĘCEJ SWOBODY GMIN W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

  2013-03-01

  W dniu 13 lutego 2013 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Ustawa zawiera rozwiązania postulowane przez przedstawicieli samorządu, w szczególności gmin, dotyczące zmian w przepisach o ustalaniu opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowanie tymi odpadami. Ustawa dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy poprzez umożliwienie gminom wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru - według innej metody). Ponadto ustawa wprowadza dla gmin możliwość różnicowania stawek opłat, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości spełniających ustalone przez gminę kryteria lub określenia szczegółowych zasad ustalania opłat.

  Ustawa umożliwia gminom, na mocy uchwały rady gminy, podjęcie stosownych rozstrzygnięć w przypadku chęci przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie wraz z finansowaniem takiego przedsięwzięcia w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie wprowadzono możliwość finansowania przez gminy z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażania nieruchomości w pojemniki, a także worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w należytym stanie.

  W celu ułatwienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, ustawa wprowadza możliwość poboru opłaty w drodze inkasa. Wprowadza się również możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Ustawa nadaje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnienia organu egzekucyjnego (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości) w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Powyższe zmiany, precyzujące pewne kwestie, jak i dające gminom więcej swobody w zakresie utrzymaniu czystości i porządku na swoim terenie należy ocenić jako pozytywne i mogące się przyczynić do lepszego, zgodnie z zasadą pomocniczości wyrażoną w Konstytucji RP, zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

  więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZALANIE LOKALU PONOSZONA NA ZASADZIE WINY

  2013-03-01

  W wyroku z dnia 19.02.2013r. (III CZP 63/12) obradujący w składzie siedmioosobowym Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż przepis art. 433 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji.

      Uchwałą tą, Sąd Najwyższy rozstrzygnął wieloletni spór, czy odpowiedzialność za zalanie sąsiada ponosi się na zasadzie ryzyka czy na zasadzie winy. Art. 433 KC brzmi: ?Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec?.

  Tak więc, przepis art. 433 KC określa zaostrzony, w stosunku do ogólnych reguł odpowiedzialności deliktowej, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem przedmiotu z pomieszczenia, przypisując w tych przypadkach odpowiedzialność na zasadzie ryzyka osobie, która to pomieszczenie zajmuje.

  W piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie istniała dotychczas zasadnicza rozbieżność, co do możliwości stosowania przepisu art. 433 KC do sytuacji zalania sąsiednich (i dalszych) pomieszczeń. Sąd Najwyższy opowiadał się za stosowaniem przepisu w takich sytuacjach, już w starszych orzeczeniach (np. w wyroku z 15.09.1959 r., OSP 1961, z. 6, poz. 159). Również przeważająca część doktryny opowiadała się za takim rozwiązaniem (W. Dubis, P. Księżak, Z. Masłowski Z. Radwański, A. Olejniczak, A. Szpunar, A. Śmieja, M. Warciński). Jednakże, z biegiem czasu, pojawiało się coraz więcej orzecznictwa wyłączającego zastosowanie przepisu art. 433 KC w sytuacji zalania lokalu (uchwała SN z 12.02.1969 r., III CZP 3/69; wyrok SN z 11.10.1980 r., I CR 295/80; wyrok SN z 05.03.2002 r., I CKN 1156/99), przy wsparciu mniej licznego grona prawniczej doktryny (F. Zoll; G. Bieniek W. Czachórski).

      Podjętą 19 lutego b.r. uchwałą, Sąd Najwyższy de facto uciął istniejący spór w orzecznictwie i doktrynie. Stwierdzając, iż do sytuacji zalania lokalu nie stosuje się art. 433 KC, SN opowiedział się za konstrukcją, według której, zajmujący lokal będzie tylko wtedy odpowiadał za zalanie sąsiedniego lokalu, o ile będzie ponosił za to winę. Oznacza to trudniejsze dochodzenie roszczeń osób poszkodowanych zalaniem (konieczność udowodnienia winy ? zgodnie z art. 6 KC), zaś bardziej komfortową sytuację osób zajmujących lokal.

  więcej
 • MAKSYMALNIE 60 DNIOWE TERMINY ZAPŁATY W TRANSAKCJACH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

  2013-02-19

  Dnia 8 lutego 2013 roku odbyło się III czytanie Rządowego projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Główną nowością, jaką wprowadzić ma nowa ustawa, to przyjęcie zasady, iż terminy zapłaty w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami nie będą mogły przekraczać 60 dni.

  Od wyżej wymienionej zasady strony będą mogły odstąpić tylko w umowie i to pod warunkiem, że takie ustalenie nie będzie sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy lub zasadami współżycia społecznego. Ponadto, takie postanowienie umowy musi być obiektywnie uzasadnione z uwagi na właściwość towaru lub usługi.

  Nawet jeśli w umowie strony określą dłuższy niż 60-dniowy termin zapłaty, w przypadku gdy wierzyciel udowodni, że postanowienie o wydłużeniu terminu płatności w jego sytuacji było rażąco nieuczciwe, zapłata w tak wydłużonym terminie również będzie mogła zostać potraktowana jako opóźnienie.

  Ustawa przewiduje również 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikami są podmioty publiczne. Gdyby jednak kontrakt dotyczył transakcji skomplikowanych, pod warunkiem zgodnych ustaleń stron i w wypadku gdy takie działanie będzie obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy ? możliwe będzie wydłużenie tego terminu do nieprzekraczającego 60 dni. Kolejny wyjątek od zasady regulowania należności w terminie 30-dniowym ma dotyczyć podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W ich przypadku nieprzekraczalny termin zapłaty ma wynieść 60 dni.

  więcej
 • PROPOZYCJA ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI SPADKOBIERCY ZA DŁUGI SPADKOWE

  2013-02-19

  Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zajmie się zaproponowanym przez posłów Solidarnej Polski projektem. Głównym założeniem proponowanych zmian jest teza, że bierność spadkobiercy nie powinna skutkować jego pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

  Posłowie apelują o zmianę treści art. 1015 Kodeksu cywilnego, który stanowi obecnie, że jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, skutkuje to ? co do zasady ? przyjęciem spadku wprost. W tym wypadku, spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za długi, jakie pozostawił po sobie spadkodawca.

  Gdyby proponowana nowela Kodeksu cywilnego weszła w życie, bierność spadkobiercy ? nie złożenie ww. oświadczenia w ustawowym terminie - powodowałaby przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

  więcej
 • OD NOWEGO ROKU LEPSZA OCHRONA ABONENTÓW

  2013-01-30

  Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące usług telekomunikacyjnych. Przede wszystkim umowy zawierane z abonentem począwszy od stycznia powinny być napisane przystępnym językiem - konsumenci nie będą już musieli doszukiwać sie kruczków prawnych. Zniknąć mają również skomplikowane sformułowania, jak i zapisy oraz zdania wielokrotnie złożone.

  Nowa ustawa ? Prawo telekomunikacyjne ? narzuca ponadto operatorom elementy,

  z których powinna składać się każda umowa. Zasady dokonywania płatności za usługi telekomunikacyjne bądź internetowe, czy też tryb rozpatrywania reklamacji powinien być

  w sposób jasny i precyzyjny przedstawiony w samej umowie.

  Za sprawą tych ułatwień abonent powinien mieć wyraźnie określony sposób składania zamówienia na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje. Ma również orientować się w jaki sposób może ograniczyć zawierane usługi. Z samej treści umowy powinien się też dowiedzieć, jak można ją zmienić, przedłużyć czy rozwiązać. Czas pokaże jak z nowymi przepisami poradzą sobie operatorzy.

  więcej
 • PIT 2013

  2013-01-30

  Koniec roku kalendarzowego oznacza, że w najbliższym czasie konieczne okaże się odwiedzenie Urzędu Skarbowego. Choć na ten moment wszyscy skupiają się na rozliczeniu za rok 2012, warto już teraz zadbać o swoje finanse w roku następnym Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez rząd. Zmiany te dotyczą zarówno ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet, jak i tzw. ulgi na dzieci.

  Uchwalona nowelizacja, wbrew pozorom, nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci. Odliczenie nadal przysługiwać będzie podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji.

  W odniesieniu do ulgi na dzieci, ustawodawca zdecydował się na dość radykalne zmiany ? skorzystać mają najbiedniejsi i rodziny wielodzietne. Zwiększona zostanie ulga dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci, natomiast zostanie wprowadzony limit dochodów w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne ? 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. Kwotowo ograniczone zostało również prawo do zastosowania zryczałtowanych - 50% kosztów uzyskania przychodów.

  więcej
 • USTAWODAWCA SZYKUJE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

  2013-01-30

  W ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad Kodeksem Budowlanym, który ma zastąpić obowiązującą ustawę ? Prawo budowlane.

  W ślad za nowelizacją mają iść ułatwienia dla osób zamierzających wznieść budynek. Obecnie inwestor zanim złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, musi

  w różnych instytucjach uzyskać stosowne zgody i dokonać wielu uzgodnień. Prawo nakłada na niego obowiązek dołączenia pokaźnego pliku dokumentów, często o charakterze wyłącznie formalnym.

  Kodeks budowlany chce ukrócić taką praktykę. Dopóki działania inwestora byłyby zgodne

  z prawem, urząd nie wydawałby decyzji ani nie kierował żadnych pism. Inwestor musiałby złożyć do starostwa projekt, a starosta, burmistrz lub prezydent miasta miałby 30 dni na sprawdzenie zgodności projektu z wytycznymi planu czy też studium dla danego terenu, a następnie powinien wydać dziennik budowy. Zgoda byłaby zatem domniemana ? brak reakcji ze strony urzędu oznaczałoby, że inwestor mógłby rozpoczynać budowę. Natomiast jeśli wystąpiłaby jakaś niezgodność z prawem albo konflikt interesów, inwestor otrzymałby na piśmie sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

  Zgodnie z proponowanymi zmianami nie będą również wydawane decyzje dotyczące warunków zabudowy - ograniczy to istotnie uznaniowy charakter zgody na lokalizację

  i kształt obiektu. W zamian tego zostaną wprowadzone dwie nowe regulacje istniejące równolegle obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza to powszechnie obowiązujące Krajowe Przepisy Urbanistyczne, które powinny określać ogólne wyznaczniki terenów, na których można lokalizować inwestycję. Druga regulacja to nowa kategoria prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania przestrzennego ?

  a mianowicie miejscowy plan zabudowy.

  Pozwolenie na budowę nadal będzie jednak wymagane dla dużych obiektów budowlanych, o wysokości powyżej 12 m, kubaturze przekraczającej 5 tys. m3, ale również innych budowli, których obszar oddziaływania wykracza poza granice zajmowanej posesji.

  więcej
 • KOMISJA TRÓJSTRONNA PROPONUJE ZMIANY DOTYCZĄCE UMÓW NA CZAS OKREŚLONY

  2012-11-26

  Rząd od dawna zapowiada zmiany dotyczące umów na czas określony, czyżby tym razem miał nastąpić przełom? Komisja Trójstronna rozpoczyna właśnie negocjacje dotyczące ograniczenia czasu trwania umów zawieranych na czas określony. Kontrakty zawierane na czas określony, zgodnie z propozycjami wysuwanymi przez członków Komisji, mogłyby trwać maksymalnie trzy lata. Związki zawodowe i pracodawcy w porozumieniu mieliby jednak prawo przedłużać ten termin, jednak pod pewnymi ograniczeniami. Wprowadzenie takich zmian niewątpliwie polepszyłoby sytuację pracowników, zwłaszcza, że jak wynika z badań Polska przoduje w Europie pod względem liczby osób, które są zatrudniane na czas określony.

  więcej
 • PROBLEM Z ADRESEM NA FAKTURZE VAT

  2012-11-26

  Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, dokonując jej rejestracji, zmuszone są złożyć m.in. formularz CEIDG-1, w którym podają adres zamieszkania, adres miejsca zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres do doręczeń (jeśli jest inny niż wykonywania działalności). Natomiast rejestrując się na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług, przedsiębiorca w zgłoszeniu VAT R zmuszony jest podać adres zamieszkania. Nasuwa się więc pytanie jakie dane powinien podać przedsiębiorca na pieczątkach, dokumentach, ale przede wszystkim wystawianych fakturach VAT? Żaden przepis nie przesądza wprost tej kwestii, natomiast w praktyce mogą pojawić się problemy z urzędem skarbowym. Zgodnie z decyzjami niektórych urzędów skarbowych na fakturach wystawianych przez przedsiębiorców powinien widnieć adres zamieszkania a nie prowadzenia działalności. Co jednak ciekawe, faktury VAT, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, ale wskazują adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej, jakkolwiek nie zawierają błędów, które nie pozwalałyby na rzeczywiste odzwierciedlenie przebiegu zdarzeń gospodarczych, jednak nie spełniają zdaniem urzędników wymogów określonych przepisami prawa. A zatem, aby w przyszłości ustrzec się konieczności dokonywania korekt na fakturach, przedsiębiorca powinien podawać na fakturze adres zamieszkania, jako adres oficjalny podatnika, co oczywiście nie wyklucza wskazania dodatkowo adresu wykonywania działalności.

  więcej
 • OD STYCZNIA ZMIANY W SŁUŻBIE ZDROWIA - UBEZPIECZONY NIE MUSI PRZEDSTAWIAĆ W GABINECIE LEKARSKIM ZUS RMUA

  2012-11-26

  Dotychczas najczęściej używanym dokumentem, potwierdzającym uprawnienie pacjenta do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, było zaświadczenie ZUS RMUA, z którym ubezpieczony udawał się do gabinetu specjalisty. Od stycznia 2013 roku ulegnie to zmianie. Pacjent będzie mógł wykazać swoje uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej elektroniczne - na podstawie numeru PESEL. Numer ten będzie weryfikowany przez placówkę zdrowotną w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Powinno to zdecydowanie ułatwić potwierdzanie prawa do świadczeń przez pacjentów, którzy nie będą zmuszeni każdorazowo prosić pracodawcę o wydanie dokumentu ZUS RMUA, ale także zwolni ubezpieczonego z konieczności udokumentowania swojego prawa do świadczeń. Oczywiście nie obędzie się bez wyjątków. Rodzice dzieci do trzeciego miesiąca życia, którym nie został jeszcze nadany numer PESEL, będą mogli potwierdzić uprawnienie elektroniczne na podstawie własnego numeru PESEL. Oczywiście jeżeli potwierdzenie prawa do świadczeń w sposób elektroniczny nie będzie z jakiejkolwiek przyczyny możliwe, pacjent będzie mógł przedstawić inny dokument wskazujący, że ma prawo do świadczenia (w tym również ZUS RMUA) lub złożyć stosowne oświadczenie podając swoje imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz podając podstawę prawną do świadczenia.

  więcej
 • Z NOWYM ROKIEM WZROST WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO

  2012-11-26

  Pracownicy, których wynagrodzenie kształtuje się na poziomie minimalnym mają umiarkowane prawo do zadowolenia. Od 1 stycznia 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.600 złotych brutto zamiast obecnego 1.500 złotych brutto. Dane te wynikają wprost z ogłoszonego w dniu 17 września 2012 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku (Dz. U. poz. 1026). W sytuacji, gdy nie dojdzie bowiem do uzgodnienia wysokości wynagrodzenia na posiedzeniu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych najpóźniej do dnia 15 lipca, Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 września, przy czym tak ustalona stawka nie może być niższa od wysokości zaproponowanej przez rząd do negocjacji Komisji Trójstronnej.

  więcej
 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SEMINARIUM

  2012-11-20

  W imieniu własnym oraz firm współorganizujących serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym Seminarium Księgowo-Prawno-Podatkowym, które odbędzie się dnia 6 grudnia w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 26 (Sala konferencyjna City Park Residence).

  Wśród omawianych tematów m.in. sprawy związane ze skuteczniejszym zabezpieczeniem roszczeń, windykacją jak również temat zmian w podatkach w

  2013 roku oraz możliwości optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem systemu podatkowego Słowacji. Mowa też będzie o możliwości wykorzystania funduszy Unijnych w optymalizacji przedsiębiorstw w 2013 roku.

  Osoby chętne prosimy o kontakt z biurem celem dokonania rezerwacji. Ilość miejsc ograniczona.

  więcej
 • NOWE ZASADY ZWROTU KOSZTÓW W SPRAWACH KARNYCH

  2012-11-08

  Dnia 5 listopada weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego na mocy, której osoby wezwane do osobistego stawiennictwa przed sądem, otrzymają taki sam zwrot kosztów w postępowaniu cywilnym, jak i karnym. Regulacja ta jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 roku, który orzekł, iż zróżnicowanie w tej materii między postępowaniem cywilnym i karnym (na korzyść tego pierwszego) jest sprzeczne z zasadami Konstytucji. Ustawa z 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101), reguluje wszelkie kwestie dotyczące tego zagadnienia w postępowaniu karnym, dostosowując je do treści orzeczenia TK.

      I tak, według nowych regulacji, świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży ? z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności przed sądem lub w postępowaniu przygotowawczym, a także zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania danej czynności. Wysokość poniesionych kosztów powinna być przez świadka należycie wykazana, a górną ich granicę stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Ponadto, świadkowi przysługuje także zwrot utraconego zarobku lub dochodu, w przypadku pracowników obliczany według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

      Powyższe uprawnienia służą także osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie bez opieki tej osoby.

  Wniosek o przyznanie kosztów należy zgłosić, tak jak dotychczas albo bezpośrednio do protokołu rozprawy ustnie lub na piśmie, po złożeniu przez świadka zeznań, albo też najpóźniej w terminie trzech dni po rozprawie (czynności przed organem).

  więcej
 • DODATKOWY DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ

  2012-11-08

  Dnia 2 października 2012 roku po rozpoznaniu wniosku NSZZ ?Solidarność? Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracowników w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy. Sprawa dotyczyła nowelizacji art. 130 § 21 kodeksu pracy z 2011 roku na mocy, której, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy, święto przypada w dniu wolnym od pracy, nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Zapis ten odbierał pracownikom prawo do otrzymania dodatkowego dnia wolnego od pracy.

      Trybunał orzekł niezgodność w/w nowelizacji z ustawą zasadniczą, narusza ona bowiem zasadę równego traktowania. Trybunał stwierdził, iż ?(?) ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników i być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a także przewidywalnych kryteriach. (?) Wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom tylko na podstawie przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.?

      W wyniku omawianego wyroku w/w przepis przestaje obowiązywać, następuje więc powrót do poprzednich zasad, według których, za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje inny dzień wolny w jego tygodniu pracy lub też dodatkowe wynagrodzenie za pracę w takim dniu, rozliczane na takich samych zasadach jak praca w godzinach nadliczbowych.

      Wyrok Trybunału ma charakter ostateczny i wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym. Tego rodzaju orzeczenie ucieszy zapewne sporą grupę pracowników, ma jednak wielu przeciwników wśród pracodawców, opierających się głównie na danych ekonomicznych. Szacuje się, że każdy tego rodzaju dodatkowy dzień wolny pomniejsza Produkt Krajowy Brutto o około 7 miliardów złotych.

  więcej
 • ŁATWIEJ ODZYSKAMY KOSZTY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

  2012-10-23

  Nierzadko bywa tak, iż wierzyciel nie odzyskuje, czasami nawet w części, kosztów dochodzenia należności od dłużnika. Szczególnie dotyczy to kosztów windykacji, czy kosztów obsługi prawnej udzielonej jeszcze na etapie przedsądowym.

  Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki zmiany w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003.139.1323 ze zm.) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych mają ułatwić wierzycielowi odzyskanie kosztów dochodzenia należności od dłużnika. Zgodnie z nowymi regulacjami, wydany przeciwko przedsiębiorcy nakaz zapłaty objąć ma również ww. koszty, a zatem również koszty poniesione przed wniesieniem pozwu.

  Takie rozwiązanie ma doprowadzić do zaprzestania praktyki, w ramach której silniejsza strona narzuca swemu kontrahentowi zbyt długie terminy zapłaty. Termin zapłaty w transakcjach handlowych miałby nie przekraczać 60 dni kalendarzowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie będzie sprzeciwiało się to właściwości i społeczno-gospodarczemu celowi umowy lub zasadom współżycia społecznego oraz będzie uzasadnione, na przykład ze względu na właściwość towaru lub usługi. Gdy przesłanki te nie zostaną spełnione, zapłata po 60 dniach traktowana będzie jako opóźnienie w zapłacie.

  Jeżeli zaś dłużnik opóźni się w zapłacie, adekwatnie do ww. warunków, wierzycielowi ma przysługiwać, równowartość kwoty 40 Euro lub zwrot wszystkich udokumentowanych kosztów ponad tę kwotę.

  Z punktu widzenia praktyki proponowane rozwiązane oceniamy pozytywnie, jako konieczne dla ułatwienia należności m.in. przez naszych klientów.

  więcej
 • REJESTR TESTAMENTÓW W POLSCE DZIAŁA JUŻ PONAD ROK

  2012-10-23

  5 października 2011 roku, po prawie dwóch latach przygotowań, zaczął w Polsce funkcjonować notarialny rejestr testamentów. W ciągu pierwszego roku istnienia zarejestrowano w nim już blisko 30 tysięcy testamentów.

  Rejestr powstał po to, by zmniejszyć ryzyko sytuacji, w której spadkobierca nie dowie się o istnieniu testamentu lub testament zostanie ujawniony z opóźnieniem. Zaznaczyć należy, że rejestr nie zawiera treści testamentów, lecz informację, w której kancelarii on się znajduje. Rejestr prowadzony jest elektronicznie, jednakże skorzystać można z niego jedynie za pośrednictwem notariusza. Ponadto to, czy testament w ogóle został sporządzony przez daną osobę można sprawdzić dopiero po jej śmierci i przedłożeniu aktu zgonu.

  W chwili obecnej w rejestrze zdecydowaną większość stanowią testamenty notarialne. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zarejestrować testament własnoręczny, pod warunkiem jednak, że pozostawi się oryginał w depozycie notarialnym. Skorzystanie z tego systemu ma charakter dobrowolny, niejawny oraz jest nieodpłatne dla testatora. Dostęp do rejestru mają jedynie notariusze, tylko oni mogą też rejestrować testamenty i jedynie korzystając z ich usług można uzyskać informację o istnieniu zarejestrowanego testamentu.

  Dzięki współpracy notariatów różnych krajów w ramach powołanego w 2005 roku Europejskiego Stowarzyszenia Rejestrów Testamentów (ARERT), od października 2012 roku notarialny rejestr testamentów połączony został z systemem europejskim. W związku z tym, możliwe jest przeszukiwanie testamentów spoza Polski, zarejestrowanych na przykład we Francji, Belgii, Holandii, Rosji, Rumunii czy też Estonii. W przyszłości dołączyć mają do tej grupy także Bułgaria, Litwa, Słowenia, Austria, Węgry i Luksemburg. Rosnąca popularność i praktyczność rozwiązania daje nadzieję, że w niedalekiej przyszłości lista ta zostanie wydłużona.

  Jako że zasadniczo traktuje się testament nieodnaleziony za nieistniejący, założenie opisywanego rejestru należy uznać za pomysł trafiony, ułatwiający także pracę prawnikom praktykom. W znacznym stopniu ogranicza ryzyko zaginięcia testamentu i chroni go przed celowym zniszczeniem.

  więcej
 • NOWE REJESTRY PEŁNOMOCNICTW I UMÓW MAJĄTKOWYCH MAŁŻEŃSKICH?

  2012-10-23

  Szacuje się, iż w 2011 roku przed notariuszami w Polsce zawarto ponad 43 tysiące umów majątkowych małżeńskich i prawie 156 tysięcy pełnomocnictw, dlatego poważnie rozważane jest utworzenie rejestrów dokumentujących ww. czynności.

  Jak wiadomo bowiem, ustawowym małżeńskim ustrojem majątkowym w Polsce, według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą ją jednak, w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, rozszerzyć, ograniczyć, a nawet ustanowić rozdzielność majątkową.

  Umowy te jednakże tylko wtedy będą skuteczne względem wierzyciela, jeżeli wiedział on ich zawarciu. W przeciwnym wypadku, niezależnie od treści ww. umów, będzie on mógł dochodzić swej wierzytelności od obojga małżonków.

  Gdyby zatem utworzyć stosowny rejestr umów majątkowych małżeńskich, przy założeniu obligatoryjnej rejestracji każdej umowy np. przez notariusza lub sąd, to gwarantowałoby to lepszą ochronę małżonkom oraz szybki dostęp wierzycieli do tychże informacji.

  Analogiczne rozwiązania z powodzeniem działają na przykład w Belgii, Czechach oraz na Słowacji. Na terenie Niemiec, Estonii i Litwy rejestry takie prowadzone są przez sądy rejonowe lub przez urzędy wieczystoksięgowe.

  Równie przydatnym i istotnym mógłby okazać się rejestr pełnomocnictw notarialnych. Wśród zakwestionowanych czynności notarialnych, duży odsetek stanowią bowiem pełnomocnictwa, które wygasły lub zostały cofnięte, o czym nie wiedział ani kontrahent pełnomocnika, ani notariusz (który musiał przyjąć oświadczenie pełnomocnika o tym, że pełnomocnictwo pozostaje w mocy).

  Doświadczenie pokazuje zaś, że wraz z rozwojem kultury prawnej w Polsce, coraz chętniej działamy przez pełnomocników, nierzadko udzielając im szerokich uprawnień i często bez ograniczenia w czasie. To wszystko przemawia za utworzeniem takiego rejestru pełnomocnictw dla zapewnienia większego bezpieczeństwa obrotu prawnego.

  więcej
 • OSTRZEŻENIE

  2012-10-10

  W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów odnoszącymi się do przesyłanych im przez Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego ofert dotyczących uzyskania przez te podmioty elektronicznego odpisu KRS spółki w zamian za uiszczenie opłaty aktywacyjnej wyjaśniamy, że oferty te mają charakter wyłącznie komercyjny i w ocenie kancelarii stanowią nieuczciwą praktykę rynkową mającą na celu wprowadzenie odbiorców w błąd poprzez stworzenie pozoru obowiązku uiszczenia opłaty. Wszelkie odniesienia do treści aktów prawnych zawarte w przesyłanych przez te podmioty informacjach są ukierunkowane na to, by ukryć fakt reklamowego charakteru tych pism. Należy w szczególności podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości ? wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem wydawanych przez te podmioty postanowień, jak również innych pism będących jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, nadto Ministerstwo Sprawiedliwości nie współpracuje z podmiotami używającymi ww. nazw.

  Podkreślamy, iż opłata jest całkowicie dobrowolna i - w naszej ocenie ? zbędna z uwagi na możliwość bezpłatnego pobrania wydruków aktualnych odpisów z KRS za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

  Ostrzeżenie dotyczące działalności ww. podmiotów znajduje się również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3927,ministerstwo-ostrzega.html.

  więcej
 • PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄ UTWORU A NIE WIZERUNKU OSOBY FIZYCZNEJ

  2012-10-10

  Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2012 roku (sygn. akt: I SA/ Gl 865/11) osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu i wizerunku a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawa autorskie dotyczą utworu, a więc nie wizerunku danej osoby, lecz jego przedstawienia w określonej formie będącej utworem w rozumieniu tego prawa. Wizerunek danej osoby staje się utworem, będącym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wówczas, gdy stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo do wizerunku, a więc własnego wyglądu, nie jest również prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewątpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej.

  Opisywany wyrok oparty został na następujących ustaleniach faktycznych: spółka będąca klubem sportowym zawarła z zawodnikami, pracownikami, trenerami, dyrektorem sportowym umowy, na podstawie których ? za określone w umowie wynagrodzenie ? osoby te udzieliły prawa do wykorzystania ich wizerunku w trakcie określonego umową czasu. Przedmiotem sporu była rozbieżność w zakresie kwestii, czy do świadczenia wypłaconego przez płatnika zleceniobiorcom za udostępnienie wizerunku należy stosować 50% czy 20% koszty uzyskania przychodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał nadto, iż stanowcze rozstrzygnięcie sporu co do wysokości kosztów uzyskania przychodu nie jest możliwe z uwagi na zaniechanie rozważenia przez organy podatkowe sytuacji, że przychody wynikały z innych niż autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

  więcej
 • WARUNKI ZWOLNIENIA OD PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN DLA NAJBLIŻSZEJ RODZINY

  2012-09-14

  Kwestie podatkowe związane z otrzymanym spadkiem i darowizną reguluje ustawa z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 93, poz. 749 ze zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku (dla najbliższych członków rodziny spadkodawcy oraz darczyńcy jest to w chwili obecnej kwota 9.637 zł) zobowiązane są do zapłaty podatku od spadku lub darowizn. Jednakże ustawodawca polski przewidział możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od ww. podatku, w sytuacji gdy nabywcą własności rzeczy lub prawa majątkowego w drodze spadku lub darowizny jest małżonek, zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice i dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

  Aby skorzystać ze zwolnienia należy zgłosić na formularzu SD-Z2 nabyte w drodze spadku lub darowizny składniki majątkowe właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło na drodze sądowej) lub od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza (jeżeli został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia). W sytuacji zaś otrzymania darowizny termin ten należy liczyć od dnia nabycia przedmiotu darowizny.

  W przypadku otrzymania środków pieniężnych jako darowizny, należy również udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek nabywcy albo na jego rachunek lub przekazem pocztowym (trzeba taki dokument dołączyć do formularza SD-Z2).

  Niezależnie zatem od wartości nabytego spadku lub otrzymanej darowizny, pod warunkiem dokonania stosownego zgłoszenia do urzędu skarbowego, nabyte prawa mogą być całkowicie zwolnione od podatku od spadków i darowizn.

  więcej
 • ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ZMARNOWANY URLOP

  2012-09-14

  Udane wakacje powinny być źródłem niezapomnianych wspomnień. Zdarzyć się jednak może, że urlop, zamiast pozytywnych wrażeń, stanie się powodem nieoczekiwanego stresu i nerwów, spowodowanych w szczególności faktem, że docelowe miejsce pobytu znacznie odbiegało ? tak co do standardu, wyglądu jak i jakości od oferty, którą przeglądaliśmy w katalogu w biurze podróży i która skłoniła nas do wyboru takiego a nie innego miejsca wypoczynku.

  Powyższe zdarzenia, poza skutkami w sferze majątkowej mogą rodzić skutki także w sferze niemajątkowej, w szczególności powodują niezadowolenie, stres oraz frustrację. Powstaje pytanie czy można dochodzić zadośćuczynienia za zmarnowany urlop?

  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19.01.2010 r. (sygn. akt II CZP 79/10) - przepis art.11a ustawy o usługach turystycznych może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci zmarnowanego urlopu?. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały wskazano, że możliwość powoływania się na przepis art. 11a ustawy o usługach turystycznych jako podstawę żądania zadośćuczynienia wynika z implementowanej m.in. przez Polskę dyrektywy Rady Europy nr 890/314/EWG z 13 czerwca 1990 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Istotne znaczenie w tej kwestii ma uchwalenie art. 11 a wspomnianej ustawy o usługach turystycznych (odpowiadającego art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy) kreującego odpowiedzialność organizatora za szkody wyrządzone klientowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  W związku z powyższym klient może domagać się nie tylko pokrycia szkody majątkowej, ale także ma prawo żądania zadośćuczynienia za ?zmarnowany urlop?.

  więcej
 • NAJEM OKAZJONALNY

  2012-09-14

  Zbliża się rozpoczęcie roku akademickiego, w związku z czym ? jak zwykle w tym okresie roku - rośnie liczba wynajmowanych lokali i zawieranych umów najmu. Nie każdy wynajmujący wie jednak jak zabezpieczyć się i uchronić przed niepłacącymi lub bezpodstawnie zajmującymi lokal lokatorami.

  Warto pamiętać, że od 28 stycznia 2010 roku w związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, właściciele lokali mieszkalnych mają możliwość wynajmowania tych lokali na podstawie umów o najem okazjonalny. Umowa najmu okazjonalnego w większym stopniu niż typowa umowa najmu chroni wynajmującego przed najemcą, który zalega z płatnościami czynszu lub w inny sposób zakłóca porządek lub niszczy wynajmowany lokal. Umowy te są korzystne dla wynajmujących przede wszystkim ze względu na możliwość eksmisji bezpodstawnie zamieszkujących lokale najemców, bez konieczności uzyskania wyroku sądowego.

  Z umowy o najem okazjonalny może korzystać osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z najmem lokali mieszkalnych, może być ona zawarta jedynie w formie pisemnej, na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

  Do takiej umowy należy dołączyć oświadczenie najemcy/lokatora złożone przed notariuszem,     w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu. Ponadto najemca ma obowiązek podać adres, pod który będzie możliwa eksmisja oraz oświadczenie osoby, u której będzie miał zamieszkać, że wyraża na to zgodę.

  Umowę o najem okazjonalny można wypowiedzieć z trzech przyczyn. Po pierwsze, jeśli najemca, mimo pisemnego upomnienia, używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub zaniedbuje swoje obowiązki, przez co przyczynia się do powstania szkód w mieszkaniu. Po drugie, jeśli korzystający z lokalu nie uiszcza opłat przez co najmniej trzy miesiące, mimo pisemnych ostrzeżeń o możliwym żądaniu opróżnienia i usunięcia z lokalu w przypadku nieuregulowania zaległości. Po trzecie, jeśli najemna wynajął, podnajął lub bezpłatnie udostępnił lokal osobom trzecim bez zgody właściciela.

  Jakkolwiek przepisy dotyczące najmu okazjonalnego mają dość restrykcyjny charakter, uznać jednak należy, iż pomimo uciążliwych formalności i kosztów (leżących głównie po stronie najemcy), wynajmujący uzyskuje przede wszystkim notarialną gwarancję łatwej eksmisji uciążliwego lokatora bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego kończącego się orzeczeniem o eksmisji.

  więcej
 • NIE ZAWSZE KOLEJNA UMOWA O PRACĘ MUSI OZNACZAĆ UMOWĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

  2012-08-30

  Regulacje ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.). przez swoją niejasną konstrukcję przysparzają wielu problemów pracodawcom. Zmieniły one reguły zatrudnienia na czas określony w okresie od 22 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku, co do zasady w ten sposób, że pracodawca mógł w tym okresie zawierać dowolną liczbę umów na czas określony ale maksymalnie na 24 miesiące, przy czym nie obowiązywała zasada, że trzecia umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

  Ustawa wyłączała z zakresu zastosowania ww. przepisów pracowników, których umowy o pracę na czas określony zawarto przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej (tj. przed dniem 22 sierpnia 2011 roku), jeżeli termin jej rozwiązania przypada po dniu 31 grudnia 2011 roku (tj. po dacie zakończenia obowiązywania ustawy). W takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta.

  Doprecyzowując przepisy ww. ustawy Sąd Najwyższy wyjaśnił m.in. niedawno, że do ww. wyłączeń doliczyć należy także te umowy, które też były zawarte przed 22 sierpnia 2009 roku, ale miały rozwiązać się w okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej; tych umów regulacje ustawy nie obejmują, a zatem, mimo, że np. upłynęły już 24 miesiące zatrudnienia na czas określony, to nie następuje przekształcenie umowy na czas nieokreślony (uchwała z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt III PZP 5/12).

  Natomiast w wyroku z dnia 17 stycznia 2012 roku (sygn. akt: I PK 67/11) Sąd Najwyższy podał, iż wspomniany 24-miesięczyny okres (wyrok z 17 stycznia 2012 r., sygn. akt I PK 67/11) należy liczyć od dnia 22 sierpnia 2009 roku, czyli nie wlicza się do niego okresu trwania umowy przed datą wejścia w życie ustawy.

  Oczywiście podane orzeczenia nie dotyczyły przypadków, gdy umowę o pracę na czas określony zawarto już w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej. Zawierając bowiem taki kontrakt, pracodawcy i pracownicy musieli działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a więc także ustawą antykryzysową i zawartym w niej 24-miesięcznym limitem zatrudnienia na podstawie umów na czas określony.

  więcej
 • PRACE NAD NOWELIZACJĄ PRAWA BUDOWLANEGO - JAK DALEKO BĘDZIE MOŻNA POSTAWIĆ BUDYNEK OD GRANICY?

  2012-08-30

  Od dłuższego czasu często w mediach pojawia się sporo informacji dotyczących prac nad założeniami do nowego prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Transportu i Budownictwa przepisy będą bardziej przejrzyste i jednoznaczne.

  Jedną z propozycji nowych regulacji jest zmiana zasad posadowienia budynku od granicy działki sąsiedniej. Z informacji uzyskanych przez dziennik: ?Rzeczpospolita? wynika, iż dla określenia odległości budynku od granicy działki sąsiedniej nie będzie miało już znaczenia przeznaczenie obiektu. Nadto, wedle projektowanych przepisów, będzie można budować budynki bliżej granicy z sąsiadem, po wyrażeniu przez niego zgody w formie aktu notarialnego.

  W przypadku braku takiej zgody, odległość stawianych budynków do granicy uzależniona ma być od ich wysokości. W związku z tym proponuje się wyznaczenie kategorii budynków: do 12 m, od 12 ? 35 m i powyżej 35 m, co pozwoli na określenie odległości między obiektami i granicą działki. Z propozycji wynika, że np. budynek o wysokości od 12 ? 35 m będzie mógł być położony od granicy działki w odległości równej 1/3 jego wysokości.

  więcej
 • ŁATWIEJ BĘDZIE UZYSKAĆ POLSKIE OBYWATELSTWO

  2012-08-30

  15 sierpnia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Wprowadzone zmiany ocenić należy jako bardzo korzystne dla cudzoziemców. Ustawa wymienia bowiem konkretne warunki, po których spełnieniu cudzoziemiec niemal automatycznie uzyska polskie obywatelstwo. Podejmowana zatem przez wojewodę decyzja o uznaniu za obywatela polskiego będzie tym samym praktycznie wolna od uznania administracyjnego.

  Ponadto, wprowadzony w nowej ustawie okres rezydencji wymagany przy naturalizacji jest stosunkowo najkrótszy spośród rozwiązań zastosowanych w innych krajach UE. Uprawnieni do uznania przez wojewodę za obywatela polskiego będą bowiem wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce od trzech lat legalnie. Termin ten, w wypadku uchodźców, cudzoziemców pochodzenia polskiego oraz małżonków obywateli polskich, dodatkowo ulegnie skróceniu.

  Co istotne, ustawa likwiduje jedną z głównych przeszkód naturalizacji tj. wymóg zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa, przed rozpoczęciem starań o uzyskanie polskiego obywatelstwa.

  Właściwie już teraz można spodziewać się, że ,z uwagi na bardziej obiektywny charakter przesłanek, to właśnie instytucja uznania za obywatela polskiego przez wojewodę, nie zaś nadania obywatelstwa przez prezydenta, będzie główną ścieżką nabywania obywatelstwa w Polsce.

  Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy poprzednio obowiązujących przepisów. Będzie to miało duże znaczenie dla tych osób, których pozbawiono obywatelstwa z przyczyn politycznych. Decyzje o przywróceniu obywatelstwa będzie podejmował wówczas minister spraw wewnętrznych.

  więcej
 • zaległy urlop wypoczynkowy można wykorzystać aż do końca września

  2012-08-03

  Z dniem 1 stycznia 2012 roku pracownik, który nie zdołał wykorzystać należnego mu urlopu wypoczynkowego za rok poprzedni nie musi się już nadmiernie spieszyć. Może go bowiem wykorzystać aż do października, oczywiście o ile przełożony wyrazi zgodę. Pozwalają na to znowelizowane przepisy ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Według zmian firma będzie musiała udzielić zaległego wypoczynku do końca września, a nie jak to było dotychczas do marca następnego roku kalendarzowego. Nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych, a zatem urlop niewykorzystany do końca 2011 roku powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września 2012 roku

  więcej
 • Paszport dla najmłodszych ważny 5 lat

  2012-08-03

  Dla rodziców maluchów (dzieci do 5 roku życia), którzy co roku wybierają się na urlop za granicę ustawodawca wprowadził dodatkowe ułatwienia. Od 11 sierpnia 2012 roku podstawowym dokumentem podróży dla dzieci będzie paszport ważny przez 5 lat od daty wydania, a nie tak jak dotychczas paszport tymczasowy z rocznym terminem ważności. Nowelizacja nie spowoduje bynajmniej wzrostu opłaty za wydanie tego dokumentu, która tak jak dotychczas będzie wynosić 30 zł.

  więcej
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowe pod nadzorem

  2012-08-03

  Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe z dniem 27 października 2012 roku zostaną oddane pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Dotychczas podlegały one jedynie kontroli Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowej, co często prowadziło do nadużyć w tym sektorze. Członkowie kas nie tylko uzyskają rzetelną informację o sytuacji finansowej kas po przeprowadzonej kontroli, ale już dziś mogą zgłaszać wszelkie wątpliwości i postulaty do KNF. Co prawda Komisja nie zajmuje się indywidualnymi skargami klientów, jednak z uwagi na to, że planowana kontrola będzie pierwszą, postanowiła wszelkie sygnały wziąć pod uwagę.

  więcej
 • Alimenty od dziadków

  2012-07-24

  Coraz bardziej powszechnym staje się problem nie płacenia alimentów przez zobowiązane do tego osoby. Gdy klasyczne metody motywacji okazują się nieskuteczne, uprawnieni mają też i inne możliwości dochodzenia swych roszczeń. Jedną z nich jest objęcie obowiązkiem alimentacyjnym dziadków, jako dalszych zobowiązanych.

  Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, istnieje możliwość zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od jego dziadków, gdy ich syn lub córka uchyla się od płacenia. Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z wnioskiem takim może wystąpić również samorząd gminny.

  W praktyce, działanie takie zwykle skutkuje wywarciem faktycznej presji na rodzica nie spełniającego swego obowiązku alimentacyjnego. Nacisk najbliższego otoczenia okazuje się bardziej skuteczny niż formy prawne. Okazuje się bowiem, że 85 procent tego typu wezwań przynosi efekty. Dla porównania: na drugim miejscu, lecz tylko z 37 procentami skuteczności, znajduje się działanie w postaci przekazania informacji do sądu o bezczynności lub opieszałość komornika.

  Doświadczenia naszej Kancelarii prowadzą do podobnych wniosków. Wysoką skuteczność w sprawach alimentacyjnych osiągamy między innymi poprzez stosowanie rozwiązań analogicznych do opisanych powyżej .

  więcej
 • Zmiany dotyczące umów na czas określony

  2012-07-24

  Obecnie obowiązuje prawo de facto nie stanowi wyraźnie na jaki maksymalny okres mogą być zawierane umowy o pracę na czas określony. W orzecznictwie podaje się, że wszystko zależy od charakteru pracy, ale, przykładowo, umowy zawarte na okres 10 lat i dłuższy uznaje się za umowy o pracę o czas nieokreślony.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nawołuje do ustanowienia wyraźnej i trwałej górnej granicy czasowej, do jakiej mogą być zawierane umowy o pracę na czas określony. Maksymalny okres, na który mogłaby wiązać umowa tego typu miałby wynosić 2,5 roku. Jeśli pracodawca chciałby zatrudnić danego pracownika na dłuższy okres czasu, powinien zaproponować mu umowę na czas nieokreślony.

  W zamian za to, pracodawcy mieliby uzyskać możliwość rocznego okresu rozliczeniowego czasu pracy w przypadku umów na czas określony.

  Powyższe normy miałyby wejść w życie w przyszłym roku.

  więcej
 • Łatwiej będzie uzyskać informację o nieruchomościach dłużnika

  2012-07-24

  Od czasu, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło witrynę http://ekw.ms.gov.pl minęły już ponad 2 lata. Udostępnienie ksiąg wieczystych przez Internet ułatwiło i usprawniło pracę m.in. prawników, polegającą na poszukiwaniu majątku dłużników. Tym bardziej cieszy fakt, że na tym nie koniec udogodnień planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Dotychczas bowiem nie było możliwe sprawdzenie - wykorzystując wspomniany wyżej system - czy dany dłużnik jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości. By uzyskać taką informację, należało zwracać się z zapytaniami do właściwych miejscowo ośrodków geodezji i kartografii, co - przy niewielkich szansach powodzenia - angażowało sporo czasu i środków.

  Tymczasem, już wkrótce każdy zainteresowany będzie mieć możliwość wyszukania w bazie danych wszystkich ksiąg wieczystych prowadzonych w formie elektronicznej np. po nazwisku dłużnika, czy jest on właścicielem nieruchomości, ewentualnie czy przysługują mu inne prawa, w tym wierzytelności.

  Usługa ta ma być niestety odpłatna dla podmiotów innych niż sąd, prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i organy administracji rządowej. Nie wyklucza się również wprowadzenia możliwości złożenia elektronicznego wniosku o wydanie odpisu, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o jej zamknięciu.

  Powyższe powinno usprawnić znalezienie składników majątku dłużników, tym samym gwarantując wyższą skuteczność zabezpieczenia powództwa i samej egzekucji.

  więcej
 • Bezpłatny Aktualny odpis KRS

  2012-07-05

  Począwszy od dnia 28 czerwca 2012 roku istnieje możliwość uzyskania za pośrednictwem sieci teleinformatycznych bezpłatnie dokumentów zawierających aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe jest możliwe poprzez pobranie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wydruku aktualnego odpisu z KRS podmiotu, którego wydruk ma dotyczyć. Informacje o podmiotach są dostępne pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.

  Pobrane wydruki komputerowe mają - zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS z oddziałami przy sądach rejonowych.

  Powyższa zmiana znacznie ułatwi dostęp do odpisów aktualnych z KRS - wystarczy wejście na stronę www jak wyżej i pobranie interesujących nas danych. Co istotne - uzyskanie ww. danych - w przeciwieństwie do odpisu aktualnego wydawanego przez Centralną Informację KRS, który nadal kosztuje 32 zł. ? jest bezpłatne.

  więcej
 • Upadłość - dopuszczalność zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych

  2012-07-05

  Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 maja 2012 roku uznał, że art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku ? Prawo upadłościowe i naprawcze, zgodnie z którym w stosunku do dłużnika w postępowaniu upadłościowym nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych, jest niezgodny z Konstytucją w zakresie w jakim dotyczy dłużników będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Oznacza to, że dłużnik będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości, będzie mógł wnosić o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości lub części i to ? przynajmniej do czasu ustanowienia przepisów szczególnych ? wedle zasad ogólnych tj. w trybie przepisu art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego regulacja przepisu art. 32 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze ograniczyła prawo do sądu dłużników, którzy znajdują się w sytuacjach tego rodzaju, że nie stać ich na uiszczenie opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości, a taki wniosek chcieliby lub są zobowiązani złożyć. O ile bowiem formalnie droga sądowa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest otwarta dla każdego - w praktyce - podmioty które nie posiadają dostatecznych środków na uiszczenie opłaty sądowej od takiego wniosku nie mogą realizować swoich praw i obowiązków. Nieopłacony wniosek o ogłoszenie upadłości podlega bowiem zwrotowi i to bez jego merytorycznego rozpoznania.

  Nadmienić należy, że powyższe dotyczy jedynie sytuacji prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Trybunał Konstytucyjny nie zajął stanowiska w odniesieniu do kwestii możliwości zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu upadłościowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w innej formie prawnej aniżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  więcej
 • Zmiana wysokości opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  2012-07-05

  W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, zmianie uległa wysokość opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów, których wpis dotyczy. Począwszy od dnia 18 maja 2012 roku opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu wynosi 100,- złotych zamiast dotychczasowych 500,- zł. Nie uległa zmianie za to wysokość opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kolejnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego i w dalszym ciągu wynosi ona 250,- zł.

  więcej
 • Podatek od pożyczki a przedawnienie obowiązku jego uiszczenia

  2012-07-05

  Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2012 roku uznał, że przepis art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, regulujący kwestię powstania obowiązku podatkowego od czynności cywilnoprawnej pożyczki, jest zgodny z Konstytucją.

  W przypadku zatem, gdy podatnik nie złoży deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnej pożyczki w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powoła się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania, powstanie ponowny obowiązek podatkowy podatnika i to z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności, a także pomimo tego, że zobowiązanie podatkowe z tytułu zawarcia umowy pożyczki uległo już ? na skutek zaniechania złożenia deklaracji w terminie wskazanym powyżej - przedawnieniu. Stawka podatku w takiej sytuacji wyniesie 20%, co stanowi stawkę 10 krotnie wyższą od stawki podstawowej podatku od umowy pożyczki, która wynosi 2%.

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ?ingerencja w majątek podatnika ? w związku z powstaniem nowego obowiązku podatkowego z chwilą powołania się i wymierzeniem podatku według podwyższonej, 20 % stawki, nie ogranicza konstytucyjnego prawa podatnika do ochrony własności i innych praw majątkowych, ale jest ustanowieniem obowiązku publicznoprawnego w postaci konieczności zapłaty podatku? (tak w komunikacie prasowym po rozprawie ? P 41/10).

  W obecnym stanie prawnym w zróżnicowany sposób traktowane są zatem osoby, które powołują się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej pożyczki w czasie kiedy zobowiązanie podatkowe powstałe z tytułu zawarcia umowy pożyczki uległo już przedawnieniu, w stosunku do tych którzy na fakt dokonania tej czynności cywilnoprawnej, już po przedawnieniu zobowiązania podatkowego się nie powołują. Ponowny obowiązek podatkowy od umowy pożyczki dla tych ostatnich w ogóle bowiem nie powstanie.

  więcej
 • UBEZPIECZENIA - NAPRAWA POWYPADKOWA JEDNAK Z UŻYCIEM NOWYCH CZĘŚCI

  2012-05-16

  W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał kilka niezwykle istotnych dla praktyki orzeczeń, dotyczących likwidacji szkód z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

  Można tutaj chociażby wspomnieć uchwałę z dnia 17 listopada 2011 roku, dotyczącą usankcjonowania obowiązku zwrotu przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej od ubezpieczyciela, czy uchwałę z dnia 13 marca 2012 roku uznającą uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela za element szkody majątkowej podlegającej naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC.

  Natomiast, 12 kwietnia 2012 r. w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CZP 80/11) rozstrzygnięto problem z którym od zawsze mierzył się poszkodowany w toku likwidacji szkody tj. czy przysługuje mu roszczenie od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o naprawienie szkody w pojeździe przy użyciu części nowych, bez uwzględnienia tzw. amortyzacji.

  W ocenie Sądu Najwyższego, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

  Poszkodowany ma prawo zatem żądać naprawy z wykorzystaniem części nowych, zaś to na ubezpieczycielu spoczywa ciężar dowodu, iż taka naprawa doprowadzi do wzrostu wartości pojazdu, co stawia poszkodowanego na pozycji uprzywilejowanej.

  więcej
 • PRAWO PRASOWE - PRACE NAD NOWELIZACJĄ USTAWY

  2012-05-16

  Sporo emocji, nie tylko w środowisku dziennikarskim, ale i prawniczym, budzi senacki projekt nowelizacji ustawy ? Prawo prasowe. Z uwagi na specjalizacje naszej kancelarii, również z uwagą śledzimy los tego dokumentu.

  Projekt nowelizacji Prawa pasowego ma za zadanie dostosować zapisy ww. ustawy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących prawa do sprostowań i odpowiedzi, w szczególności wyroku z grudnia 2010 roku, w którym stwierdzono, iż obecne przepisy Prawa prasowego nie precyzują, czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź, wobec czego decyzję musi podejmować sam redaktor naczelny, co stawia go w sytuacji, która "nie jest dla niego przewidywalna". (sygn. akt: K 41/07).

  Pierwotnie, projekt nowelizacji zawierał bardzo kontrowersyjne treści, które spotkały się z ostrą krytyką ze strony środowiska dziennikarskiego. Wprowadzał on m.in. bowiem ? w miejsce obowiązku publikacji sprostowania ? obowiązek publikacji odpowiedzi prasowej, jako jedynej formy reakcji na publikacje prasowe. Miałaby odnosić się ona nie tylko do faktów podanych w materiale prasowym, ale też do zawartych w nim ocen.

  Obecnie zaś redaktor naczelny pisma jest obowiązany do opublikowania na wniosek zainteresowanej osoby "rzeczowego i odnoszącego się do faktów wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej" sprostowania albo odpowiedzi "na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym".

  Jednakże, wskutek dyskusji podczas pierwszego czytania projektu, najpewniej dojdzie do pozostawienia instytucji sprostowania. Projekt w ostatecznym kształcie trafić ma na najbliższe posiedzenie Senatu, zaś do końca maja ma zostać przekazany do Sejmu.

  więcej
 • ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW ? TYLKO DO 2 LIPCA!

  2012-05-16

  Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., nr 191 poz. 1133) trwa legalizacja pobytu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest nielegalny. Do kancelarii zgłasza się sporo zainteresowanych zalegalizowaniem w Polsce swojego pobytu. Nie mniej jednak należy pamiętać, że ostateczny termin składania wniosków o legalizację pobytu upływa 2 lipca 2012 roku. Wnioski złożone po tym czasie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

  Kto zatem może skorzystać z abolicji?

  Z abolicji może skorzystać cudzoziemiec, który przebywa w Polsce:

  ?    nieprzerwanie, co najmniej od dnia 20 grudnia 2007 roku, a którego pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny,

  ?    nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 roku, a któremu przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i którego pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny,

  ?    wobec którego w dniu 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

  Ponadto, według wskazanej ustawy, pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:

  ?    wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  ?    towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa powyżej,

  ?    leczeniem cudzoziemca.

  Przyjęto jednocześnie domniemanie, wedle którego pobyt cudzoziemca na terytorium RP będzie uważać się za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie będzie wynikać z zebranego w sprawie materiału dowodowego lub z okoliczności sprawy.

  Wnioski o zalegalizowanie pobytu składa się (osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika) w wydziale lub oddziale do spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy.

  Abolicja udzielana jest w drodze decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres 2 lat przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. W okresie wydanego zezwolenia cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

  więcej
 • Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka?

  2012-04-18

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części społeczeństwa w dniu 4 lutego 2011 roku uchwalona została ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Najbardziej interesujące rodziców i opiekunów regulacje związane z zatrudnieniem opiekunki (określanej przez ustawę ?nianią?) na korzystnych dla nich warunkach weszły w życie z dniem 1 października 2011 roku.

  W świetle postanowień przywołanej ustawy umowa o świadczenie usług zawierana z nianią jest nazywana umową uaktywniającą i mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące umowy zlecenia. Umowa może być zawarta w celu opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym ? czwarty rok życia.

  Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Należy zwrócić uwagę na to, że w pełnej rodzinie (oboje rodzice) jeden rodzic nie ma prawa nawiązać samodzielnie takiej umowy. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas od zawartej w taki sposób umowy uaktywniającej ZUS nie będzie opłacał składek. Nie istnieją jednak żadne ograniczenia dotyczące pokrewieństwa pomiędzy nianią a rodzicami dziecka, w związku z czym nie ma przeszkód, aby umowa uaktywniająca została zawarta np. z babcią czy pełnoletnim rodzeństwem dziecka. Dodatkowo umowa powinna wskazywać dzieci podlegające opiece oraz czas i miejsce sprawowania opieki.

  Korzyści jakie płyną z zawarcia umowy uaktywniającej to przede wszystkim: dla rodziców i opiekunów - możliwość formalnego zatrudnienia opiekunki do dziecka bez ponoszenia dodatkowych kosztów ubezpieczenia społecznego takiej osoby, zaś dla osób zajmującym się sprawowaniem opieki nad dzieckiem - podjęcie legalnego zatrudnienia i zapewnienie sobie ochrony socjalnej.

  Dzięki ww. ustawie, pod warunkiem spełnienia określonych w niej przesłanek, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę opłaca za nianię Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Niania może również, na swój wniosek, przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, przy czym składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe niani finansowane są w całości ze środków własnych niani, niezależnie od tego czy otrzymywane przez nią wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki te odprowadzane są jednak do ZUS-u przez rodzica jako płatnika składek.

  Niania powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń przez rodziców w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania opieki nad dzieckiem.


  więcej
 • Umowa deweloperska

  2012-04-17

  Z dniem 29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1377) (potocznie nazywana ustawą deweloperską).

  Celem ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy praw i obowiązków stron umowy deweloperskiej oraz obowiązków dewelopera związanych z podjęciem przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym m.in. poprzez wprowadzenie obowiązkowych instrumentów zabezpieczających środki finansowe wpłacane przez klientów na poczet ceny zakupu nieruchomości.

  Co ważne, uchwalona ustawa po raz pierwszy nazwała i w pełni zdefiniowała pojęcie umowy deweloperskiej. Jest nią umowa, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego prawa odrębnej własności lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny na rzecz dewelopera. Umowę deweloperską zawiera się przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Odmiennie niż dotychczas, nabywca będzie ponosił jedynie połowę a nie całość wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy deweloperskiej (kosztów notarialnych, opłat wieczystoksięgowych).

  Ponadto, celem zabezpieczenia środków finansowych klienta na poczet ceny zakupu nieruchomości, deweloper będzie miał obowiązek posiadania zamkniętego rachunku powierniczego - z którego środki będą dostępne dla dewelopera dopiero po przeniesieniu prawa własności na nabywcę nieruchomości, lub rachunku otwartego, z którego środki będą przekazywane stopniowo deweloperowi w miarę postępowania prac.

  W sytuacji ogłoszenia upadłości dewelopera pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym będą mogli przejąć potencjalni nabywcy nieruchomości i z ich pomocą dokończyć inwestycję. Środków zgromadzonych na rachunku powierniczym nie będzie mógł zająć syndyk i pokryć z tych środków długów dewelopera.

  Poza tym ustawa proponuje również uregulowanie formy oraz treści umowy, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Dodatkowo deweloper będzie zobowiązany do przygotowania prospektu informacyjnego, dokładnie opisującego projekt oraz samą firmę.

  Jakkolwiek ustawa nie daje pewności wywiązania się przez dewelopera z umowy, nie mniej jednak dzięki wprowadzonym regulacjom, znacznie ułatwia odzyskanie zainwestowanych pieniędzy, w tym m.in. poprzez zastrzeżenie na rzecz nabywców ustawowego prawa odstąpienia oraz nałożenie na deweloperów obowiązku udostępniania wzorca umowy deweloperskiej, co w pewnym zakresie pozwoli wyeliminować stosowanie przez deweloperów niedozwolonych klauzul umownych.

  więcej
 • Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej

  2012-04-13

  W uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) NSA zajął stanowisko, iż dochód wspólnika będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero w przypadku otrzymania przez tegoż akcjonariusza dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, co oznacza, iż przychód ten podlega opodatkowaniu dopiero w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że: Jeżeli nie powstał przychód z tytułu udziału w zysku podatnik nie ma także obowiązku wpłacania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. W sytuacji zatem, gdy akcjonariusz nie otrzyma przychodu z zysku w ciągu danego roku podatkowego, obowiązek uiszczenia zaliczki w ogóle się nie zrealizuje. W tym stanie rzeczy odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego z tytułu udziału w zysku, który nie został osiągnięty przez akcjonariusza, nie znajduje usprawiedliwionych podstaw faktycznych i prawnych.

  Konsekwencją powyższego stwierdzenia jest fakt, że wspólnicy mogą odroczyć płacenie podatku przez akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej tak długo, jak nie będą wypłacać zysku, a przeznaczać go na np. na inwestycje.

  Mając na uwadze dodatkowo fakt, że spółka komandytowo-akcyjna nie podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to bowiem spółka osobowa, prowadzenie działalności gospodarczej w tej właśnie formie, wydaje się być korzystnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy i stanowić istotne narzędzie w optymalizacji opodatkowania przy dokonywaniu wyboru formy prawnej prowadzonej działalności.

  więcej
 • Zapis windykacyjny

  2012-04-02

  Z dniem 23 października 2011 roku weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2011.85.458). Wprowadziła ona istotne zmiany w procesie dziedziczenia wprowadzając instytucję tzw. zapisu windykacyjnego, który umożliwia przekazanie bezpośrednio danego składnika majątku konkretnej osobie. Do tej pory nie było to możliwe.

  Dzięki nowym przepisom w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Warunkiem nabycia przedmiotu zapisu jest, aby w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) należał on do spadkodawcy. W przeciwnym razie zapis jest bezskuteczny.

  Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy jak np. samochód, dzieło sztuki, nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia), prawa majątkowe, papiery wartościowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne. Zapis może być skierowany do członka rodziny jak i do osoby ze spadkodawcą niespokrewnionej.

  Co ważne przedmiot zapisu windykacyjnego jest wyłączany z masy spadkowej. Pozostała część spadku nierozdysponowana w formie zapisu podlega normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Dzięki temu, osoba, która przyjmie w zapisie np. samochód może nadal uczestniczyć w postępowaniu spadkowym dotyczącym pozostałej części majątku zmarłego. Jej udziały w tym dziedziczeniu nie są w żadnym stopniu ograniczone.

  Zapis można odrzucić w terminie 6 miesięcy od chwili kiedy zapisobierca się o nim dowie. Może mieć to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy przedmiot zapisu jest obciążony długami.

  To co przekazane zapisem podlega również opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podobnych zasadach jak te regulujące nabycie spadku, przy czym możliwe jest również zwolnienie od podatku na wskazanych w ww. ustawie warunkach.

  więcej
 • Nowe druki KRS

  2012-03-13

  Z dniem 1 stycznia 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. z 2011r, Nr 281, poz. 1648). Zmiany w formularzach ważne dla przedsiębiorców dotyczą przede wszystkim tego, że dodano w nich nowe pola. Przedsiębiorcy będą podawali w formularzach adres swojej strony internetowej oraz poczty elektronicznej. W związku z powyższym ulegnie zmianie zakres danych wpisywanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o adresie strony internetowej oraz adresie poczty elektronicznej zamieszczone zostaną w dziale pierwszym KRS. 

  więcej
 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 24 godziny

  2012-03-13

  Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2011r., Nr 92, poz. 531) zgodnie z przepisami której możliwym będzie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 24 godziny przez Internet. Umożliwi to uniknięcie obowiązku posługiwania się w obrocie gospodarczym konstrukcją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Jest jednak kilka warunków jakie należy spełnić, aby doszło do rejestracji spółki z o.o. w ten sposób. Jednym z nich jest zawarcie umowy spółki zgodnie z wzorem urzędowego formularza umieszczonym w systemie teleinformatycznym. Ponadto lista wspólników takiej spółki także musi być sporządzona zgodnie z urzędowym formularzem umieszczonym w ww. systemie. Kolejnym wymogiem rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest obowiązek gotówkowych wpłat na pokrycie kapitału zakładowego. Do podpisania formularzy wystarczy zwykły podpis elektroniczny. Konsekwencją powyższej regulacji jest zniesienie wymogu zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego. Ratio legis dla takiego rozwiązania jest takie, że skoro umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zawarta zgodnie z wzorcem umieszczonym na urzędowym formularzu, to nie będzie potrzebna kontrola prawidłowości postanowień takiej umowy przez notariusza. Z chwilą rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet do powstałej w ten sposób spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych  o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151-300 k.s.h.). Rozporządzenie określające wzór formularzy nie zostało jeszcze wydane. 

  więcej
 • Od 1 stycznia 2012 roku niepełnosprawni pracują po 8 godzin dziennie

  2012-03-13

  Od 1 stycznia 2012 roku czas pracy niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wzrasta z 7 do 8 godzin dziennie (z 35 go 40 godzin w wymiarze tygodniowym). Powyższe jest skutkiem nowelizacji ustawy o rehabilitacji z 29 października 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475). W związku z powyższym, tylko w sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym) wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym będą obowiązywały normy skrócone, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej). Skrócone normy czasu pracy będą miały zastosowanie od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości ich stosowania. W związku z powyższymi zmianami na pracodawcach mogą ciążyć pewne obowiązki. W sytuacji gdy w umowach z pracownikami zaliczonymi do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności wpisane są dotychczasowe skrócone normy czasu pracy, tj. 7 godz. na dobę i 35 godz. na tydzień, to koniecznym jest dokonanie zmian takich umów o pracę. Jeżeli natomiast umowy o pracę nie zawierają takich zapisów, to nie trzeba ich zmieniać. W takiej sytuacji koniecznym będzie jednak dokonanie zmiany informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie norm czasu pracy.

  więcej
 • Nowa strona internetowa

  2012-03-13

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych. Mamy nadzieję, że strona w nowym wydaniu ułatwi Państwu zapoznanie się z ofertą świadczonych przez nas usług.

  więcej